Categories
งานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ อาจารย์ (บัดนี้ – 30 ส.ค. 2556)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา สังกัดสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา

ตำแหน่งที่ 1 อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4544
ตำแหน่งที่ 2 อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4545
ตำแหน่งที่ 3 อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4546
สังกัดสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
(หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษาสายสนับสนุนวิชาการ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย)

อัตราเงินเดือน
1 วุฒิปริญญาเอก 21,690 – 47,000 บาท
2 วุฒิปริญญาโท 13,750 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 3,670 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งที่ 1 อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4544
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือโท สาขาวิชาเอกดุริยางคศาสตร์ ดุริยางค์ไทย ทางด้านการสอนวิชาดนตรี มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนวิชาดนตรีได้เป็นอย่างดี
2. สามารถผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอนวิชาดนตรีได้เป็นอย่างดี มีความรู้ความชำนาญด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา มีบุคลิกภาพเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ดนตรีได้เป็น อย่างดี

ตำแหน่งที่ 2 อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4545
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือโท สาขาวิชาเอกนาฏศิลป์ไทย ทางด้านการสอนวิชานาฏศิลป์ มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ได้เป็นอย่าง ดี
2. สามารถผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ได้เป็นอย่างดี มีความรู้ความชำนาญด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา มีบุคลิกภาพเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ได้ เป็นอย่างดี

ตำแหน่งที่ 3 อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4546
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือโท สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมีหรือชีววิทยา มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ได้เป็น อย่างดี
2. สามารถผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี มีความรู้ความชำนาญด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา มีบุคลิกภาพเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้เป็นอย่างดี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
ตำแหน่งที่ 1 อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4544
1. ทำการสอนวิชาดนตรี ระดับประถมศึกษาไม่เกิน 18 คาบ/สัปดาห์

ตำแหน่งที่ 2 อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4545
1. ทำการสอนวิชานาฎศิลป์ ระดับประถมศึกษาไม่เกิน 18 คาบ/สัปดาห์

ตำแหน่งที่ 3 อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4546
1. ทำการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาไม่เกิน 18 คาบ/สัปดาห์

2. ทำหน้าที่สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 คาบ/สัปดาห์
3. ทำหน้าที่สอนลูกเสือ-เนตรนารี อย่างน้อย 1 คาบ/สัปดาห์
4. ทำหน้าที่อาจารย์ประจำชั้น
5. ทำหน้าที่สอนซ่อมเสริมนักเรียน
6. สังเกตและบันทึกเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
7. นิเทศการสอนนิสิต/นักศึกษาฝึกสอน/ฝึกงาน
8. ร่วมพัฒนาหลักสูตร
9. วิจัย พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้
10. ให้บริการวิชาการแก่สังคม
11. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
12. ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ดูแลความปลอดภัยของนักเรียน
13. ปฏิบัติหน้าที่เวรวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
14. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

ปฏิบัติงานที่:

วิธีการสมัครงานราชการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) :

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 5 – 30 สิงหาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30 น.) ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 15638

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ส.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 6 ก.ย. 2556
สอบวันที่: 12 ก.ย. 2556
ประกาศผลสอบ:   2556

Comments

comments