Categories
งานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (บัดนี้ – 11 ต.ค. 2556)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 – 4633 สังกัดกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4633
สังกัดงานแผนงบประมาณ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี

อัตราเงินเดือน 11,330 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 3,670 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ในวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา และมีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft Power point
1. มีความรู้ในด้านการวางแผนและการบริหารจัดการ
2. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบราชการ
3. มีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
4. มีความสามารถในด้านการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล
5. มีความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์งบประมาณ การติดต่อประสานงาน
6. มีความสามารถในการถ่ายทอดและนำเสนอ การบริหารจัดการ

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
2. จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
3. ติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้มหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย
4. จัดทำประมาณการรายรับเงินรายได้ วิเคราะห์กลั่นกรองและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจาก เงินรายได้
5. ร่าง และพิมพ์หนังสือโต้ตอบในด้านงานแผนงบประมาณของมหาวิทยาลัย
6. ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานภายใน-ภายนอก ในการจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัย
7. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

ปฏิบัติงานที่:

วิธีการสมัครงานราชการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) :

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.) ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 15638

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล 

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 11 ต.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร  2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556

Comments

comments