Categories
งานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บัดนี้ – 30 ส.ค. 2556)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 – 4634 สังกัดฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4634
สังกัดฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี

อัตราเงินเดือน 11,330 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 3,670 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาบริหารธุรกิจ
2. เพศชายหรือเพศหญิง
3. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติหน้าที่ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
4. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
5. สามารถเขียนบทความหรือข้อความประชาสัมพันธ์ได้
6. มีใช้ในการสื่อสารและติดต่อประสานงานได้ในระดับพอใช้
7. มีความสามารถในการติดต่อ ประสานงาน และติดตามการดำเนินการระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
8. มีความรับผิดชอบงานในหน้าที่สูง และมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ดำเนินงานจัดทำสัญญา ประสานงาน กำกับ ควบคุม ดูแลให้ปฏิบัติตามสัญญาและข้อกำหนดของ มหาวิทยาลัย และตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียมรายปี/ค่าเช่ารายเดือนของผู้ประกอบธุรกิจ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
2. ดำเนินงานจัดทำสัญญา ประสานงาน กำกับ ควบคุม ดูแลให้ปฏิบัติตามสัญญาและข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย และตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียมรายปี/ค่าเช่ารายเดือนของผู้ประกอบธุรกิจ ด้านการเงินและการธนาคาร
3. ดำเนินงานจัดทำสัญญา ประสานงาน กำกับ ควบคุม ดูแลให้ปฏิบัติตามสัญญาและข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย และตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียมรายปี/ค่าเช่ารายเดือนของผู้ประกอบธุรกิจ ด้านการให้บริการ อาทิ ร้านถ่ายรูป เครื่องชั่งน้ำหนักหยอดเหรียญ เครื่องเติมเงิน โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ
4. ดำเนินงานจัดทำสัญญา ประสานงาน กำกับ ควบคุม ดูแลให้ปฏิบัติตามสัญญาและข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย และตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียมรายปี/ค่าเช่ารายเดือนของผู้ประกอบธุรกิจ ด้านโทรคมนาคม
5. ดำเนินงานจัดทำสัญญา ประสานงาน กำกับ ควบคุม ดูแลให้ปฏิบัติตามสัญญาและข้อกำหนดของ มหาวิทยาลัย และตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียมรายปี/ค่าเช่ารายเดือนของผู้ประกอบธุรกิจ จำหน่ายสินค้า
6. ดำเนินงานฐานข้อมูลการสรุปรายได้ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ผู้ประกอบธุรกิจด้านการเงินและการธนาคาร ผู้ประกอบธุรกิจด้านการให้บริการ ผู้ประกอบธุรกิจด้านโทรคมนาคมและผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้า
7. ดำเนินงานสำรวจและประเมินผลต่างๆ อาทิ ผู้ประกอบธุรกิจ สำรวจจำนวนผู้ใช้บริการ ฯลฯ
8. ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบสารสนเทศของฝ่ายจัดการทรัพย์สิน อาทิ การจัดทำข่าวสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ฯลฯ
9. ดำเนินงานจัดการประชุม จัดทำวาระการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
10. ดำเนินงานติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ
11. ร่างจดหมายและโต้ตอบหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก
12. ดำเนินงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สิน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารข้อมูลประวัติส่วนตัว (Resume) ที่ระบุรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อ-สกุล ผลการเรียน การทำกิจกรรมต่างๆ ความสามารถพิเศษ ผลงานที่สำคัญ บุคคลอ้างอิง ฯลฯ

ปฏิบัติงานที่:

วิธีการสมัครงานราชการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) :

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 5 – 30 สิงหาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.) ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 15638

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล 

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ส.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร  2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556

Comments

comments