Categories
งานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ อาจารย์ (บัดนี้ – 27 ก.ย. 2556)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4614 สังกัดสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

 


ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4614
สังกัดสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
(หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอกบรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษาสายสนับสนุนวิชาการ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอกจะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย)

อัตราเงินเดือน
1 วุฒิปริญญาเอก 21,690 – 47,000 บาท
2 วุฒิปริญญาโทกำลังศึกษาปริญญาเอก 13,750 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 1,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวัดผลการศึกษา การประเมินหรือการวิจัย หรือ สาขาอื่นที่เรียนรายวิชาในหมวดวัดผลการศึกษา การประเมิน หรือการวิจัย ในระดับปริญญาเอกและ/หรือปริญญาโทไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือ
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก โดยเรียนจบหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำปริญญานิพนธ์และต้องสำเร็จการศึกษา ภายใน 3 ปี สาขาวิชาวัดผลการศึกษา การประเมินหรือการวิจัย หรือสาขาอื่นที่เรียนรายวิชาในหมวดวัดผลการศึกษา การประเมิน หรือการวิจัย ในระดับปริญญาเอก และ/หรือปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. วิจัยเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินอย่างน้อย 1 เรื่อง/ปี
2. เขียนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความถนัดทางการเรียนและจิตพิสัย หรือบุคลิกภาพ อย่างน้อย 200 ข้อ/ปี
3. เขียนบทความวิชาการอย่างน้อย 2 เรื่อง/ปี
4. ปฏิบัติหน้าที่สอน ให้การอบรมและบริการการสอบแก่สังคม
5. ปฏิบัติงานประกันคุณภาพของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript) ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก.ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

ปฏิบัติงานที่:

วิธีการสมัครงานราชการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) :

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา อาคาร 8 ชั้น 2 มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02-649-5803 , 02-649-5000 ต่อ 1-5209

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 27 ก.ย. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร  2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556

Comments

comments