• งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] บัดนี้ -6 ม.ค. 2557  ,พนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน,เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย,เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง,ผู้ดูแลสนามบิน

  ฝากประชาสัมพันธ์

  “กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] บัดนี้ -6 ม.ค. 2557  ,พนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน,เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย,เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง,ผู้ดูแลสนามบิน”

  ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12318/ หรือ
  ตำแหน่ง: ,พนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน,เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย,เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง,ผู้ดูแลสนามบิน
  ระดับการศึกษา: ปวส.
  อัตราเงินเดือน: 9,960-12,240
  อัตราว่าง: 5
  ปฏิบัติงานที่: ขอนแก่น,ตรัง,แม่สอด,นราธิวาส,แพร่
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 6 ม.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  ประกาศกรมการบินพลเรือน
  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานตรัง
  ท่าอากาศยานแม่สอด ท่าอากาศยานนราธิวาส
  และท่าอากาศยานแพร่
  ———————————
  ด้วย กรมการบินพลเรือน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงาน
  ราชการทั่วไปตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานแม่สอด
  ท่าอากาศยานนราธิวาส และท่าอากาศยานแพร่ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
  พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และ
  แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการทั่วไป พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะ
  กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และ
  การจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 จึงประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรโดยมี
  รายละเอียด ดังต่อไปนี้
  1. ชื่อตำแหน่ง/สังกัด อัตราว่างจะบรรจุครั้งแรก กลุ่มงานและรายละเอียดการจ้างงาน
  – ท่าอากาศยานขอนแก่น ตำแหน่งพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน บรรจุครั้งแรก
  จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 12,240 บาท
  – ท่าอากาศยานตรัง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก
  จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 12,240 บาท
  – ท่าอากาศยานแม่สอด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก
  จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 12,240 บาท
  – ท่าอากาศยานนราธิวาส ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก
  จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 12,240 บาท
  – ท่าอากาศยานแพร่ ตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน บรรจุครั้งแรก
  จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 9,960 บาท
  1.2 ระยะเวลาการจ้าง เป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมการบินพลเรือนกำหนด
  1.3 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และ
  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ และหลักเกณฑ์ของกรมการบินพลเรือนที่เกี่ยวข้อง
  1.4 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  1.4.1 ตำแหน่งพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน
  (1) อำนวยความสะดวกในการให้บริการขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบินให้กับ
  สายการบินที่มาขึ้น – ลง ที่ท่าอากาศยาน
  (2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  2
  1.4.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
  (1) ตรวจอาวุธและวัตถุอันตรายบนอากาศยาน กระเป๋าผู้โดยสาร ตัวผู้โดยสาร สินค้าและ
  ไปรษณียภัณฑ์
  (2) ควบคุม ดูแลรักษาเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุอันตรายให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีเสมอ
  (3) ควบคุม ดูแล และแก้ไขสถานการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นในห้องผู้โดยสาร และประสาน
  กับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจให้มาดำเนินการ
  (4) ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้โดยสารเกี่ยวกับการตรวจค้นทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
  (5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  1.4.3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
  (1) ศึกษาและทบทวนการปฏิบัติงานด้านดับเพลิง เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิธีการและ
  มาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
  (2) ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของอากาศยานทุกแบบที่ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยาน เช่น
  ช่องทางเข้าออก ประตูฉุกเฉิน ช่องเก็บแบตเตอรี่ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อเตรียมใช้วางแผนในการกู้ภัย
  (3) การกู้ภัยทุกชนิดที่เกิดขึ้นภายในบริเวณท่าอากาศยานและเขตรับผิดชอบดับเพลิง
  อากาศยานและเพลิงอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นภายในบริเวณท่าอากาศยานและเขตรับผิดชอบ โดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์
  ชนิดต่างๆ ประจำรถดับเพลิง ที่เป็นระบบไฟฟ้าผสมไอดรอลิกและอิเล็กทรอนิกส์เคมีเพลิง โดยใช้สารดับเพลิง
  ประเภทน้ำยาโฟม รวมทั้งระบบเครื่องยนต์ เพื่อทำการดับเพลิงและกู้ภัย
  (4) ช่วยฟื้นคืนชีพและปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยภายในบริเวณท่าอากาศยานและเขตรับผิดชอบ
  (5) ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในท่าอากาศยานและภายนอกเขต
  ท่าอากาศยาน เพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลือด้านสาธารณภัยร่วมกันกรณีได้รับการร้องขอจัดทำแผนรองรับ เพื่อใช้
  ฝึกซ้อมดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยาน ซักซ้อม แผนฯ และเสนอแนะปัญหาต่างๆ เพื่อนำมาใช้ศึกษาในการแก้ไข
  ปัญหาในกรณีต่างๆ
  (6) ดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องใช้ในการกู้ภัยและดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  ได้เสมอ
  (7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  1.4.4 ตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน
  (1) ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยภายในสนามบิน ดูแลความปลอดภัยให้อากาศยานขณะ
  ที่มาทำการบินขึ้น – ลง ควบคุมดูแลมิให้สัตว์ ยาน พาหนะ หรือบุคคลเข้าไปในเขตทางวิ่ง ทางขับ และลานจอด
  ดูแลการรุกล้ำแนวเขตสนามบิน บำรุงรักษา ซ่อมแซม สิ่งชำรุดเสียหายเล็กน้อยภายในสนามบิน ดูแลรักษา
  อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในหน้าที่
  (2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
  2.1 คุณสมบัติทั่วไป
  (1) มีสัญชาติไทย
  (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
  (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
  จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
  3
  (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
  ในพรรคการเมือง
  (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด
  ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
  หน่วยงานอื่นของรัฐ
  2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  2.2.1 ตำแหน่งพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน
  ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา
  2.2.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
  ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า
  คุณสมบัติและทักษะเพิ่มเติมที่กรมการบินพลเรือนกำหนดสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่
  ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
  – ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจทุกคนต้องมีสุขภาพร่างกายที่เหมาะสม กับจิตใจที่ดีและ
  มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการนิรภัย และการรักษาความปลอดภัย
  – ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจจะต้องไม่ใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทตามที่กำหนดใน
  ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน
  – มีใบรับรองแพทย์ที่ออกโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน ซึ่ง
  แสดงว่ามีร่างกายสมบูรณ์เหมาะสมกับหน้าที่ โดย
  – การได้ยิน : การสูญเสียการได้ยินในหูแต่ละข้างต้องน้อยกว่า 30 เดซิเบล
  เมื่อทดสอบด้วยเครื่องวัดการได้ยินที่ความถี่ต่ำกว่า 2,000 เฮิร์ช
  – การมองเห็น : ต้องมีสายตาที่เท่ากับหรือดีกว่า 20/60 ทั้งสองข้างโดย
  ไม่สวมแว่นตา/เลนส์ ,หรือเท่ากับหรือดีกว่า 20/20 สำหรับสายตาข้างหนึ่ง และ 20/30 ในอีกข้างหนึ่ง
  เมื่อสวมแว่นตา หรือใช้คอนแทคเลนส์. ต้องมองเห็นสีที่เหมาะสม (ตาไม่บอดสี)
  2.2.3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
  ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า และได้รับ
  ใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (ก่อนวันรับสมัคร)
  คุณสมบัติและทักษะเพิ่มเติมที่กรมการบินพลเรือนกำหนดสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่
  กู้ภัยและดับเพลิง
  1) เพศชาย อายุ 18 – 45 ปี
  2) มีสัญชาติไทย
  3) ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม. (ทั้งนี้ ส่วนสูงและน้ำหนักตัวต้องมีความสมดุลกัน)
  4) ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (ก่อนวันรับสมัคร)
  5) ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือสำเร็จหลักสูตรนักศึกษาวิชาการทหารชั้นปีที่ 3 ของ
  กรมการรักษาดินแดน
  6) มีใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลของเอกชน ซึ่งแสดงว่า
  มีร่างกายสมบูรณ์เหมาะสมกับหน้าที่ โดย
  4
  – การได้ยิน : การสูญเสียการได้ยินในหูแต่ละข้างต้องน้อยกว่า 30 เดซิเบล
  เมื่อทดสอบด้วยเครื่องวัดการได้ยินที่ความถี่ต่ำกว่า 2,000 เฮิร์ช
  – การมองเห็น : ต้องมีสายตาที่เท่ากับหรือดีกว่า 20/60 ทั้งสองข้างโดยไม่สวม
  แว่นตา/เลนส์ ,หรือเท่ากับหรือดีกว่า 20/20 สำหรับสายตาข้างหนึ่ง และ 20/30 ในอีกข้างหนึ่ง เมื่อสวม
  แว่นตา หรือใช้คอนแทคเลนส์. ต้องมองเห็นสีที่เหมาะสม (ตาไม่บอดสี)
  ผู้สมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิงจะต้องทำการทดสอบสมรรถภาพทาง
  ร่างกาย โดย
  – ทดสอบการดันพื้น 30 ครั้ง
  – ทดสอบการลุกนั่ง (sit – up) 40 ครั้ง
  – ทดสอบงอเข่าครึ่งนั่ง 60 ครั้ง
  – ทดสอบการวิ่ง อย่างน้อย 1,600 เมตร
  ทั้งนี้ การให้คะแนนทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
  เมื่อการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายผ่านตามเกณฑ์แล้ว จึงมีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้โดย
  วิธีการสอบข้อเขียนหรือสัมภาษณ์
  2.2.4 ตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน
  มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  3. การรับสมัคร
  3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2556 –
  6 มกราคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
  ๓.1.1 ให้ผู้สมัครสอบสมัครได้ทางเว็บไซต์กรมการบินพลเรือน http://job.aviation.go.th
  หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานตรัง
  ท่าอากาศยานแม่สอด ท่าอากาศยานนราธิวาส ท่าอากาศยานแพร่”
  ๓.1.2 กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบ
  จะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
  ๓.1.3 พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A 4 จำนวน 1 แผ่น หรือหาก
  ไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ Flie ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette เป็นต้น
  เพื่อนำไปพิมพ์ในภายหลัง
  ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลในขณะนั้นได้ผู้สมัครสอบ
  สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลได้อีกแต่ไม่สามารถแก้ไข
  ข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
  ๓.1.4 ให้ผู้สมัครนำแบบฟอร์มการชำระเงิน (ข้อ 3.1.3) ไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์
  บจม.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2556 – 7 มกราคม 2557
  ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย
  ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
  เรียบร้อยแล้ว
  ๓.1.5 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบด้วย
  5
  (1) ค่าธรรมเนียมสอบ
  (2) ค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet) จำนวน ๓๐ บาท (อัตราเดียวกันทั่ว
  ประเทศ) ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครรวมทั้งสิ้นในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
  – ตำแหน่งพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน จำนวน 110 บาท
  – ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย จำนวน 110 บาท
  – ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง จำนวน 110 บาท
  – ตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน จำนวน 70 บาท
  เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียม ตามข้อ ๓.1.5 แล้ว จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  ๓.1.6 ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะ
  กำหนดเลขประจำตัวสอบ ตามลำดับของการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ และสามารถพิมพ์ใบสมัคร
  พร้อมเลขประจำตัวสอบได้ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2557 ที่ เว็บไชต์ http://job.aviation.go.th หัวข้อ
  “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่างๆ ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานตรัง
  ท่าอากาศยานแม่สอด ท่าอากาศยานนราธิวาส ท่าอากาศยานแพร่” เลือก “พิมพ์ใบสมัครและเลข
  ประจำตัวสอบ”
  3.2 หลักฐานที่ต้องนำไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
  (1) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ
  ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
  (2) สำเนาประกาศนียบัตร หรือสำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
  (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้อง สำเร็จการศึกษา
  และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จำนวน อย่างละ 1 ฉบับ
  (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือสำเนา
  ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  (4) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล
  (ในกรณี ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จำนวน อย่างละ 1 ฉบับ
  (5) ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
  ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่
  – วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
  – โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
  – โรคติดยาเสพติดให้โทษ
  – โรคพิษสุราเรื้อรัง
  – โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อ
  การปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด
  (๖) หนังสือรับรองที่แสดงถึงประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัคร ฉบับจริง จำนวน
  1 ฉบับ (ถ้ามี)
  สำเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ และระบุ
  เลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร
  6
  ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นเอกสารและ
  หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบคัดเลือกให้ถูกต้องครบถ้วน มิฉะนั้น กรมการบินพลเรือน อาจจะไม่รับสมัคร
  สอบคัดเลือก
  4. เงื่อนไขในการรับสมัคร
  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น
  ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
  รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
  อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้
  ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการเข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้
  เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และกรมการบินพลเรือนจะไม่คืนค่าสมัครสอบ
  5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ
  กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
  กรมการบินพลเรือน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
  ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินในวันที่ ตั้งแต่วันที่ วันที่ 16 มกราคม 2557
  ณ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารกลาง (ชั้น 6 ) หรือ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 และที่ http://job.aviation.go.th
  หรือ www.aviation.go.th
  6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และด้วย
  วิธีการประเมิน ดังนี้
  สมรรถนะ คะแนน วิธีประเมิน
  การประเมินครั้งที่ 1
  ตำแหน่งพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน
  – ความรู้พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  – ความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,เครื่องกล และเครื่องยนต์
  – ความรู้ทางด้านวงจรไฟฟ้า
  – ความรู้ทางด้านเครื่องกลไฟฟ้า
  – ความรู้ทางด้านกลศาสตร์
  100 สอบข้อเขียน
  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
  – ความรู้ พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
  และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)
  พ.ศ. 2554
  – ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
  – ความรู้เกี่ยวกับทักษะและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และสถานการณ์ปัจจุบัน
  100 สอบข้อเขียน
  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
  1. ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย โดยวิธีการสอบ
  – ทดสอบการดันพื้น 30 ครั้ง
  – ทดสอบการลุกนั่ง (sit – up) 40 ครั้ง
  – ทดสอบงอเข่าครึ่งนั่ง 60 ครั้ง
  100
  สอบปฏิบัติ
  7
  สมรรถนะ คะแนน วิธีประเมิน
  – ทดสอบการวิ่ง อย่างน้อย 1,600 เมตร
  2. เมื่อการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายผ่านตามเกณฑ์แล้ว จึงมีสิทธิ์เข้าทดสอบ
  ความรู้โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้
  – ระเบียบลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
  – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย
  – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดับเพลิง
  – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับท่าอากาศยานและการบิน
  100
  สอบข้อเขียน
  ตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน
  ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิด และหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจหรือ
  ทางสังคมหรือทางอื่นๆ และทดสอบความรู้ และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการ
  สรุปความ และหรือตีความจากข้อความนั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้
  ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ ความรู้ทั่วไป
  เกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน ความรับผิดชอบของตำแหน่ง และระเบียบลูกจ้างประจำ
  ของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
  100
  สอบข้อเขียน
  การประเมินครั้งที่ 2
  1. ตำแหน่งพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน
  2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
  3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
  4. ตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน
  – มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน
  – ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
  – การสื่อสารโดยการพูด
  100
  สอบสัมภาษณ์
  รวม 200
  กรมการบินพลเรือน จะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ก่อน และผู้ผ่านการประเมินในครั้งที่ 1
  จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินในครั้งที่ 2
  7. เกณฑ์การตัดสิน
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้
  ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
  ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
  การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ
  ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
  และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้
  ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับ
  ที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน
  ให้พิจารณากำหนดเลือกความรู้ความสามารถ ทักษะ หรือสมรรถนะในเรื่องใด เพื่อกำหนดให้เป็นผู้อยู่ใน
  ลำดับที่สูงกว่าได้
  8
  8. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
  กรมการบินพลเรือน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ กลุ่มการเจ้าหน้าที่
  สำนักบริหารกลาง (ชั้น 6) หรือ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 หรือ ที่ http://job.aviation.go.th
  www.aviation.go.th และที่ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานแม่สอด ท่าอากาศยานนราธิวาส
  และท่าอากาศยานแพร่ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อเลือกสรรครบกำหนด
  1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
  9. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่กรมการบินพลเรือนกำหนด
  ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2556

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการบินพลเรือน :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

  สามารถพิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจำตัวสอบได้ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2557

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 16 ม.ค. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ: *กรุณาตรวจสอบรายละเอียดจากประกาศรับสมัครสอบอีกครั้ง
  **บางกรณีใบสมัครอาจอยู่ส่วนท้ายของประกาศรับสมัครสอบ

  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
  เว็บไซต์ กรมการบินพลเรือน คลิกที่นี่

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

  เทศบาลนครแม่สอด จ.ตาก เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (28 ม.ค.-15 ก.พ.2556)

  เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (ครูเทศบาล) 17 เอก จำนวน 28 อัตรา

  ด้วยเทศบาลนครแม่สอด จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก

  • ครูผู้ช่วย วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
  • ครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 3 อัตรา
  • ครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา
  • ครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
  • ครูผู้ช่วย วิชาเอกเคมี จำนวน 1 อัตรา
  • ครูผู้ช่วย วิชาเอกชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา
  • ครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 4 อัตรา
  • ครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
  • ครูผู้ช่วย วิชาเอกดนตรีศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  • ครูผู้ช่วย วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  • ครูผู้ช่วย วิชาเอกนาฎศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
  • ครูผู้ช่วย วิชาเอกศิลปศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  • ครูผู้ช่วย วิชาเอกบรรณารักษณ์ จำนวน 1 อัตรา
  • ครูผู้ช่วย วิชาเอกอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา
  • ครูผู้ช่วย วิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  • ครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
  • ครูผู้ช่วย วิชาเอกทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

  ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นสมัครสอบครูผู้ช่วยด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 21 ก.พ. 2556

  ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ วันที่ 1 มีนาคม 2556

  ดาวน์โหลด [download id=”6″]