• ข้อมูลเตรียมสอบงานราชการ

  สอบ ก.พ. ภาค ก. แนวข้อสอบ+เฉลย ภาษาอังกฤษ สไตล์ ก.พ.(ปวช.-ปวส.)

  ฝากประชาสัมพันธ์

  “สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดรับสมัครสอบ [ ] –  แนวข้อสอบ+เฉลย ภาษาอังกฤษ สไตล์ ก.พ.(ปวช.-ปวส.)”

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12752 หรือ
  ตำแหน่ง: แนวข้อสอบ+เฉลย ภาษาอังกฤษ สไตล์ ก.พ.(ปวช.-ปวส.)
  ระดับการศึกษา: ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี-ปริญญาโท
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4-24 มี.ค. 57
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  แนวข้อสอบภาค ก. ก.พ. ภาษาอังกฤษ สไตล์ ก.พ. ระดับ ปวช. ปวส. ปวท. อนุปริญญา (ตัวเลือกสีแดงคือคำตอบ)

  [Q1] Instruction: Short Conversation. Choose the correct answer.

  A:  _____________
  B:  It’s 520 baht.

  1. What price for this?
  2. How do you charge?
  3. How much does it cost?
  4. How can I pay for this?
  [Q2] Instruction: Short Conversation. Choose the correct answer.

  A: Do you think this suit is appropriate for the party?
  B: _____________

  1. I don’t appreciate it.
  2. Yes, I agree with you.
  3. It’s not what I ordered.
  4. Yes, it looks just perfect.
  [Q3] Instruction: Short Conversation. Choose the correct answer.

  A: When did he become a citizen of Thailand?
  B: ____________

  1. In 2007
  2. Next year
  3. Two years
  4. Twenty years old
  [Q4] Instruction: Short Conversation. Choose the correct answer.

  A:  I think we should find more data.
  B:  I agree, ___________ who could help.

  1. do you mind
  2. you can do it or
  3. but my primary concern is
  4. let me see if I understand you correctly
  [Q5] Instruction: Short Conversation. Choose the correct answer.

  A: How was Krabi?
  B: ___________

  1. It’s a wonderful place.
  2. I wish I could go there.
  3. It’s quite far from Bangkok.
  4. It’s in the southern part of Thailand.
  [Q6] Instruction: Vocabulary. Choose the correct answer that has the same meaning as the underlined word.

  He takes an English course in order to study abroad.

  1. at home
  2. in other schools
  3. in different areas
  4. in a foreign country
  [Q7] Instruction: Vocabulary. Choose the correct answer that has the same meaning as the underlined word.

  Exercise is a(n) simple and healthy way to lose weight.

  1. fun
  2. easy
  3. tired
  4. short
  [Q8] Instruction: Vocabulary. Choose the correct answer that has the same meaning as the underlined word.

  John has already fixed the car.

  1. placed
  2. moved
  3. washed
  4. repaired
  [Q9] Instruction: Vocabulary. Choose the correct answer that has the same meaning as the underlined word.

  Robert has been a bank manager for three years.

  1. staff
  2. boss
  3. officer
  4. worker
  [Q10] Instruction: Vocabulary. Choose the correct answer that has the same meaning as the underlined word.

  People had to queue up outside the hall to buy concert tickets.

  1. pick up
  2. sit down
  3. wait in line
  4. make phone calls
  [Q11] Instruction: Fill in the blank.

  There are many large cities ______ Asia.

  1. in
  2. at
  3. on
  4. out
  [Q12] Instruction: Fill in the blank.

  No one knows ______ he will come.

  1. who
  2. when
  3. which
  4. where
  [Q13] Instruction: Fill in the blank.

  What a _________ girl she is!

  1. beauty
  2. beautiful
  3. beautifully
  4. more beautiful
  [Q14] Instruction: Fill in the blank.

  I can’t remember any summer that was _____ than this.

  1. hot
  2. hotter
  3. hottest
  4. more hot
  [Q15] Instruction: Fill in the blank.

  ______ he visit his grandparents in Japan next week?

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  1. Is
  2. Did
  3. Will
  4. Does

  Instruction: Read the following letter and select the best answer for each item. (Q16 – Q20)

  Silverstone & Sons Co., Ltd.
  25/123 Sukhumvit 24
  Wattana, Bangkok 10110

  Dear Sir,

  We saw from your advertisement in the Bangkok Post of 4 May, 20XX that you are an agent for printers.

  We would like to buy 8 printers for our new office in Phuket.  We would therefore like to have a catalogue and a price-list of your whole range of products.  Moreover, we would like to know your terms of payment, including what kind of discount is available on the 8 printers we would like to order.  Please send all details to me at the above address.

  We would greatly appreciate your prompt reply, as we need the printers urgently.

  Yours faithfully,

  Teddy Sinberg
  Manager

  [Q16] : Use information from the letter above.

  What product does the writer want to buy?

  1. Printers
  2. Copiers
  3. Office supplies
  4. Printing paper
  [Q17] : Use information from the letter above.

  How does the writer know about the goods?

  1. Calling the company
  2. Asking his friend
  3. Reading a newspaper
  4. Receiving a brochure
  [Q18] : Use information from the letter above.

  Where does the writer prefer the company to send him the information about the product?

  1. Teddy Sinberg
  2. The Bangkok Post
  3. New office in Phuket
  4. Silverstone & Sons
  [Q19] : Use information from the letter above.

  The phrase “terms of payment” refers to how to ________.

  1. get the goods
  2. arrange the bill
  3. pay for the goods
  4. order the goods
  [Q20] : Use information from the letter above.

  The writer requests the company to send him all the details ________.

  1. when the office opens
  2. as soon as possible
  3. from time to time
  4. at its convenience

  Instruction: Read the following letter and select the best answer for each item. (Q21 – Q25)

  The UK has a higher percentage of its population in prison than any other EC country.  One consequence of this is overcrowding in Britain’s prisons, and there is great concern over conditions.  Many of Britain’s prisons were built over a hundred years ago.  Prison cells which were designed for only one inmate each are often shared by three or four.  There is a lack of washing and toilet facilities.  Even prisons built in the 1960s have not improved the situation.  Prisoners still have to “slop out”—empty their toilet pots—in the morning.

  The government is now planning to build new prisons.  Privatised prisons—prisons which are not run by the government, but by companies—will provide more prison space.  However, many people are against the idea of running prisons as businesses.

  [Q21] : Use information from the letter above.

  The most suitable title for this passage is ________.

  1. Prisons in UK
  2. Going to Prison
  3. Privatised Prisons
  4. Comparison of Prisons in UK and EC countries
  [Q22] : Use information from the letter above.

  The pronoun “its” in the first line refers to ________.

  1. UK
  2. prison
  3. percentage
  4. EC countries
  [Q23] : Use information from the letter above.

  The word “overcrowding” in line 2 means ________.

  1. too much space
  2. too many people
  3. too many officials
  4. overpopulation in general
  [Q24] : Use information from the letter above.

  Britain prisons are likely to be ________.

  1. improved since the 1960s
  2. equipped with good facilities
  3. built more than a century ago
  4. suitable for more than one person
  [Q25] : Use information from the letter above.

  The tone of the passage is ________.

  1. sad
  2. positive
  3. criticizing
  4. aggressive

  สมัครงาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ


  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลเตรียมสอบงานราชการ

  สอบ ก.พ. ภาค ก. แนวข้อสอบ+เฉลย ภาษาอังกฤษ สไตล์ ก.พ.(ป.ตรี-โท)

  “สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดรับสมัครสอบ [ ] –  แนวข้อสอบ+เฉลย ภาษาอังกฤษ สไตล์ ก.พ.(ปริญญาตรี-โท)”

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=12751 หรือ
  ตำแหน่ง: แนวข้อสอบ+เฉลย ภาษาอังกฤษ สไตล์ ก.พ.(ปริญญาตรี-โท)
  ระดับการศึกษา: ปวช. ปวส. ปวท. อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: -4-24 มี.ค. 57
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  แนวข้อสอบภาค ก. ก.พ. ภาษาอังกฤษ สไตล์ ก.พ. ระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท (ตัวเลือกสีแดงคือคำตอบ)

  Instruction: Select the most appropriate choice for each item. (Q1 – Q5)

  •     Interviewer: Good afternoon, please have a seat.
  •     Interviewee: (1) _________.
  •     Interviewer: How are you doing?
  •     Interviewee: I’m fine, thank you.
  •     Interviewer: (2) _________?
  •     Interviewee: No, sir, I had no trouble at all.
  •     Interviewer: Could you tell me a little about your (3) _________?
  •     Interviewee: I graduated from UCLA in 1995, with a Bachelor’s degree in Journalism.
  •     Interviewer: Any post-graduate degrees?
  •     Interviewee: Yes, I enrolled in NYU’s master program for journalism and (4) _________.
  •     Interviewer: How about your (5) _________?
  •     Interviewee: After I left NYU, I worked for a year at the Cincinnati Daily.

  Q1 : (please use conversation above)

  1. Yes, please
  2. Thank you
  3. With pleasure
  4. Sit down, please

  Q2 : (please use conversation above)

  1. What is the problems at your office
  2. Did you like the office you worked
  3. Was there any problems at the office
  4. Did you have any trouble finding us

  Q3 : (please use conversation above)

  1. hobbies
  2. private life
  3. previous experience
  4. educational  background

  Q4 : (please use conversation above)

  1. didn’t  finish
  2. dropped out in 1998
  3. earned a degree
  4. took a break

  Q5 : (please use conversation above)

  1. previous job
  2. post education
  3. work experience
  4. other qualifications

  Q6 : Instruction: Fill in the blank.
  The Prime Minister will be leaving today to ____________the Asia-Europe Meeting.

  1. visit
  2. enter
  3. attend
  4. report

  Q7 : Instruction: Fill in the blank.
  There is a high ______ of an accident when driving in heavy rain.

  1. risk
  2. threat
  3. danger
  4. warning

  Q8 : Instruction: Fill in the blank.
  Artists normally use only acoustic guitars to play acoustic ______ of songs.

  1. sounds
  2. versions
  3. patterns
  4. instruments

  Q9 : Instruction: Fill in the blank.
  If they can buy personal computers, they should also be able to ______ the software.

  1. plan
  2. advise
  3. afford
  4. arrange

  Q10 : Instruction: Choose the correct answer.
  Will you accept a credit card or do you prefer _______?

  1. cash
  2. bank
  3. coins
  4. money

  Q11 : Instruction: Choose the correct answer.
  Thailand’s gross domestic product ________ to expand four to five percent this year.

  1. expects
  2. is expect
  3. expected
  4. is expected

  Q12 : Instruction: Choose the correct answer.
  Quality control is performed _______ every stage of our company’s production.

  1. at
  2. to
  3. with
  4. from

  Q13 : Instruction: Choose the correct answer.
  You can see all ___________ you need on the screen.

  1. information
  2. an information
  3. the information
  4. of information

  Q14 : Instruction: Choose the correct answer.
  As president of Homeland Estate Company, I would like to thank our business partners _____ contributed to our success.

  1. who
  2. which
  3. where
  4. whose

  Q15 : Instruction: Choose the correct answer.
  An Australian tourist died in Russia after _______ from swine flu.

  1. suffer
  2. to suffer
  3. suffering
  4. was suffered

  Instruction: Read the following letter and select the best answer for each item. (Q16 – Q20)

  OFFICE OF THE CIVIL SERVICE COMMISSION

  Pitsanuloke Road, Dusit, Bangkok 10300, THAILAND

  Tel: 66 2547 1000, Fax 66 2547 1000

  3 May 20XX

  Mr. Denis Ives
  Public Sector Management Consultant
  17 Wagga Street
  Canberra ACT2607
  Australia

  Dear Mr. Ives:

  I am writing to you to express our appreciation for your warm hospitality and efforts in arranging the seminar programme for our group of executives from Thailand.  The programme was very well designed and was structured exactly as we had hoped.  The sessions with you, I would say, were the highlight of the programme.  While the introduction helped us greatly to comprehend the structure and framework of the Australian public service and its reform, your executive session was invaluable in clarifying the issues and areas that had been a bit unclear during the week of discussions and observations.

  It was extremely valuable for us to have had this opportunity to observe the practice of Australian public service reform, to exchange ideas about our work, and to discuss our problems. This programme has given me new insights into our own situation and approaches to improve our procedures.

  I hope that we will be able to keep in contact, and that perhaps we can reciprocate your hospitality in Thailand in the near future.

  Yours sincerely,

  XXXXXXXXX

  Secretary-General
  Q16 : What is the purpose of this letter?

  1. Thanks for study visit arrangement
  2. Thanks for participating in the seminar
  3. Acknowledgement of the benefits of the study visit
  4. Appreciation for Australian public service management

  Q17 : It can be assumed that the sessions before Mr. Ive’s lecture were _____ .

  1. simple
  2. explicit
  3. confusing
  4. comprehensible

  Q18 : What is considered the best part of the seminar programme?

  1. The meeting they had with Mr. Ives
  2. Discussion with people involving the reform
  3. Observations of Australian public management
  4. Exchange of ideas concerning reform obstacles

  Q19 : The seminar programme largely deals with the ______.

  1. obstacles of Australian government
  2. reform of Australian public service
  3. structure of Australian public facilities
  4. management of Australian public service

  Q20 : The word “insight” (line 3, paragraph 2) refers to _____.

  1. valuable innovations
  2. a long vision
  3. modern practices
  4. deep understanding

  Instruction: Read the following passage and choose the best answer. (Q21 – Q25)

  Structured learning certainly has its place. But if it replaces unmediated engagement with the world, it has a negative effect on a child’s education.  Children learn the fragility of flowers by touching their petals.  They learn to cooperate by organizing their own games.  The computer cannot simulate the physical and emotional nuances of resolving a dispute during kickball, or the creativity of inventing new rhymes to the rhythm of jumping rope.  These full-bodied, often deeply heartfelt experiences educate not just the intellect but also the soul of the child.  When children are free to practice on their own, they can test their inner perceptions against the world around them, develop the qualities of care, self-discipline, courage, compassion, generosity, and tolerance – and gradually figure out how to be part of both social and biological communities.

  It’s true that engaging with others on the playground can be a harrowing experience, too.  Children often need to be monitored and, at times, disciplined for acts of cruelty, carelessness, selfishness, even violence.  Computers do provide an attractively reliable alternative to the dangers of unsupervised play.  But schools too often use computers or other highly structured activities to prevent these problematic qualities of childhood from surfacing – out of fear or a compulsion to force-feed academics.  This effectively denies children the practice and feedback they need to develop the skills and dispositions of a mature person.  If children do not test the waters of unsupervised social activity, they likely will never be able to swim in the sea of civic responsibility.  If they have no opportunities to dig in the soil, discover the spiders, bugs, birds, and plants that populate even the smallest unpaved playgrounds, they will be less likely to explore, appreciate, and protect nature as adults.

  Q21 : The passage is mainly about ________.

  1. children’s activities
  2. children’s education
  3. how to stimulate children’s creativity
  4. the negative effects of structured learning

  Q22 : The author thinks that _________.

  1. structured learning is the best way for children to learn
  2. children learn to co-operate by playing computer games
  3. computers can supplement physical activities for children
  4. computers cut children off from direct experience of the world

  Q23 : According to the passage, children should have _________so that they can adapt themselves to be part of society.

  1. free time with their family
  2. highly structured activities
  3. unsupervised social activities
  4. attractive and monitored activities

  Q24 : Which of the following agrees with the passage?

  1. Children should learn how to swim properly.
  2. Children should be encouraged to engage with nature.
  3. Children will eventually mature into responsible adults.
  4. Children need to be supervised most of the time to prevent violence.

  Q25 : The word “harrowing” (paragraph 2, line 1) is closest in meaning to _____.

  1. upsetting
  2. structured
  3. instructive
  4. pleasurable

  สมัครงาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ


  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่