Categories
breaking news พนักงานรัฐวิสาหกิจ

สนจ.อุบลราชธานี อุบลฯสั่งปิดหน่วยงานราชการชั่วคราวถึง12เมษายน

“สนจ.อุบลราชธานี “ ลิงค์: https://ehenx.com […]

Categories
breaking news พนักงานรัฐวิสาหกิจ

สนจ.อุบลราชธานี อุบลฯสั่งปิดหน่วยงานราชการชั่วคราวถึง12เมษายน

    "สนจ.อุบลราชธานี " ลิงค์: https://ehenx.c […]