Categories
สอบท้องถิ่น 2563-2564

อบต.ปอพาน เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 11 อัตรา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,นายช่างโยธา,นายช่างไฟฟ้า,เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน,นิติกร,นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ,นักวิชาการเกษตร,นักวิชาการศึกษา,นักวิชการพัสดุ (21 พ.ค. – 11 มิ.ย. 2556)

อบต.ปอพานเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556   ประกาศอง […]