Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระม หากษัตริย์ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 10 ต.ค. -31 ต.ค. 2562 รวม 18 อัตรา,

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

"สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระม หากษัตริย์ "

ลิงค์: https://ehenx.com/5560/ หรือ
ตำแหน่ง: ทนายความ,เจ้าหน้าที่บังคับคดี,เจ้าหน้าที่บัญชี,เจ้าหน้าที่ภาษี,นายช่าง,นายช่างงานระบบ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 18
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 ต.ค. – 31 ต.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-15 มิ.ย. 2560 รวม 12 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ลิงค์: https://iqepi.com/39719/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์,ทนายควราม,เจ้าหน้าที่การเงิน,เจ้าหน้าที่บัญชี,เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 มิ.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-26 มิ.ย. 2560 รวม 12 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ลิงค์: https://iqepi.com/39542/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์,ทนายความ,เจ้าหน้าที่การเงิน,เจ้าหน้าที่บัญชี,เจ้าหน้าที่สารสนเทศ,นศ.จะจบปี2560สมัครได้
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ฉะเชิงเทรา,นครปฐม
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 26 มิ.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการอื่นๆ

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดรับสมัครสอบ 3 ต.ค. -14 ต.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่โครงการ

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

“สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์”

ลิงค์: https://iqepi.com/36162/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่โครงการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 ต.ค. – 14 ต.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์กรุงเทพมหานคร

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่
มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

1. ตำแหน่งที่เปิดประกาศรับสมัคร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงาน : ดูแลและบริหารจัดการโครงการด้านสังคมและการกุศล ติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผลและพัฒนาโครงการ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 30 ปี
2.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.5 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
2.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
2.7 ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.8 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.9 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.10 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.11 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจ เพราะกระทำความผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
2.12 ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ จิตวิทยาชุมชน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารโครงการ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.2 ผลการศึกษาเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
3.3 สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
3.4 มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
3.5 มีคุณธรรมและจริยธรรมดี
3.6 มีมนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพ และมีสัมมาคารวะ
3.7 มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา และสามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
3.8 กรณีเพศชายจะต้องพ้นพันธะทางทหารแล้ว

4. เงื่อนไขการสมัคร
ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ โดยผู้สมัครสอบต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบไม่ว่าด้วยเหตุอันใด หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินฯ จะถือว่าการรับสมัครและการได้รับคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และหากปรากฏในภายภาคหน้าว่าข้อมูลที่ได้ให้ไว้เป็นเท็จทั้งหมดหรือแต่บางส่วน มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินฯ มีสิทธิบอกเลิกจ้างได้ทันที และไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนใดๆ จากมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินฯ

5. การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ กองบริหารงานโครงการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ อาคาร 7 ชั้น 4 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เลขที่ 173 ถนนนครราชสีมา แขวง/เขต ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 14 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายชรินทร ล้อมทอง หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2787-7307 ถึง 8 หมายเลขโทรสาร : 0-2787-7299
E-mail : Charintorn.l@crownproperty.or.th

สมัครงาน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ งานราชการ กรุงเทพมหานคร สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ รับสมัคร สอบ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์2559 สอบ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 59 ehenbook.com สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | ใบสมัคร |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 15 มี.ค. -31 มี.ค. 2559 |หลายตำแหน่ง สำหรับผู้ที่จบ ป.ตรี แล้ว และนักศึกษา ป.ตรี ที่คาดว่าจะจบปี 2559

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

“สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์”

ลิงค์: https://iqepi.com/34064/ หรือ
ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง สำหรับผู้ที่จบ ปริญญาตรี แล้ว และนักศึกษา ปริญญาตรี ที่คาดว่าจะจบปี 2559
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 มี.ค. – 31 มี.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดรับสมัครสอบ

สมัครงาน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ งานราชการ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ รับสมัคร สอบ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์2559 สอบ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 59 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 8 เม.ย. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ รับสมัครงาน 2556 จำนวน 36 อัตรา (11-31 มี.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัติรย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ประจำปี 2556

ด้วยสำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และพร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมอย่างยั่งยืน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานในสำนักงานทรัพย์สินฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ รวม 35 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก

 1. เจ้าหน้าที่สารบรรณ
 2. เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์
 3. เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ
 4. นายช่าง (ด้านแผนที่)
 5. เจ้าหน้าที่บริหารชุมชน
 6. เจ้าหน้าที่กิจการสังคม
 7. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
 8. วิศวกร (ด้านไฟฟ้า)
 9. นายช่าง (ด้านก่อสร้าง)
 10. เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป
 11. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจ
 12. พนักงานการเงิน
 13. เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
 14. นายช่าง (ด้านงานระบบ)
 15. ช่าง (ด้านก่อสร้าง)
 16. ทนาย
 17. เจ้าหน้าที่การเงิน
 18. เจ้าหน้าที่บัญชี
 19. เจ้าหน้าที่ภาษี
 20. เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

คุณสมบัติทั่วไป(ย่อ) สำหรับชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี (25 และ 28 ปี ในบางตำแหน่ง) ผลการศึกษาเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

 

คุณวุฒิ ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท

 

การรับสมัครสอบสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 2556
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 – 31 มีนาคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ [สมัครสอบคลิกที่นี่]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำนักงานทรัพย์สินฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

สอบภาคทฤษฎีวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนักงานทรัพย์สินฯ) วิชาความรู้เฉพาะด้าน (ตามลักษณะงานของตำแหน่งนั้นๆ)

สอบภาคปฏิบัติ การใช้คอมพิวเตอร์ (โปรแกรม MS.Word และ MS.Excel) การใช้อุปกรและเครื่องมือช่าง (เฉพาะตำแหน่งงานด้านช่าง)

สอบสัมภาษณ์

 

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ปี 56
 

 

 

 

 

ประกาศ
 

 

  ประกาศสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ประจำปี 2556  
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ประจำปี 2556

 

 


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •