Categories
งานราชการอื่นๆ

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดรับสมัครสอบ 3 ต.ค. -14 ต.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่โครงการ

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

“สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์”

ลิงค์: https://iqepi.com/36162/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่โครงการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 ต.ค. – 14 ต.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์กรุงเทพมหานคร

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่
มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

1. ตำแหน่งที่เปิดประกาศรับสมัคร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงาน : ดูแลและบริหารจัดการโครงการด้านสังคมและการกุศล ติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผลและพัฒนาโครงการ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 30 ปี
2.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.5 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
2.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
2.7 ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.8 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.9 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.10 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.11 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจ เพราะกระทำความผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
2.12 ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ จิตวิทยาชุมชน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารโครงการ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.2 ผลการศึกษาเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
3.3 สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
3.4 มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
3.5 มีคุณธรรมและจริยธรรมดี
3.6 มีมนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพ และมีสัมมาคารวะ
3.7 มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา และสามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
3.8 กรณีเพศชายจะต้องพ้นพันธะทางทหารแล้ว

4. เงื่อนไขการสมัคร
ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ โดยผู้สมัครสอบต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบไม่ว่าด้วยเหตุอันใด หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินฯ จะถือว่าการรับสมัครและการได้รับคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และหากปรากฏในภายภาคหน้าว่าข้อมูลที่ได้ให้ไว้เป็นเท็จทั้งหมดหรือแต่บางส่วน มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินฯ มีสิทธิบอกเลิกจ้างได้ทันที และไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนใดๆ จากมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินฯ

5. การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ กองบริหารงานโครงการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ อาคาร 7 ชั้น 4 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เลขที่ 173 ถนนนครราชสีมา แขวง/เขต ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 14 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายชรินทร ล้อมทอง หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2787-7307 ถึง 8 หมายเลขโทรสาร : 0-2787-7299
E-mail : Charintorn.l@crownproperty.or.th

สมัครงาน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ งานราชการ กรุงเทพมหานคร สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ รับสมัคร สอบ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์2559 สอบ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 59 ehenbook.com สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

Comments

comments