• รายงานพิเศษ

  ยอดผู้สมัครสอบ ก.พ. 2557 -24 มี.ค. 2557  

  ฝากประชาสัมพันธ์

  “ยอดผู้สมัครสอบ ก.พ. 2557 -24 มี.ค. 2557  “

  ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13178 หรือ
  ตำแหน่ง:
  ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท
  อัตราเงินเดือน:
  อัตราว่าง:
  ปฏิบัติงานที่:
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: – 24 มี.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  สถิติจำนวนผู้ที่สมัครสอบภาค ก. ที่จัดสอบโดยสำนักงาน ก.พ. และชำระเงินแล้วจำนวน 236,350 ท่าน ณ วันที่ 24 มีนาคม 2557 เวลา 11.00 น.

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  สมัครงาน ยอดผู้สมัครสอบ ก.พ. 2557 งานราชการ ยอดผู้สมัครสอบ ก.พ. 2557 รับสมัคร สอบ ยอดผู้สมัครสอบ ก.พ. 2557 2557 สอบ ยอดผู้สมัครสอบ ก.พ. 2557 57 ยอดผู้สมัครสอบ ก.พ. 2557 เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงาน  ยอดผู้สมัครสอบ ก.พ. 2557 :อินเตอร์เน็ต
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลเตรียมสอบงานราชการ,  งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ,  รายงานพิเศษ

  สอบ ก.พ. ภาค ก. ปี 2557 มีวิชาภาษาอังกฤษ+สิงที่เปลี่ยนแปลงไป

  “การสอบ ก.พ. ภาค ก. ปี 2557 มีวิชาภาษาอังกฤษ+การใช้ใบรับรองระดับสูงกว่าแทนระดับต่ำกว่า “

  ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12238/ หรือ
  ตำแหน่ง: การสอบ ก.พ. ภาค ก. ปี 2557 มีวิชาภาษาอังกฤษ+การใช้ใบรับรองระดับสูงกว่าแทนระดับต่ำกว่า
  ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท


  ในที่สุดสิ่งที่ได้เคยบอกไว้เมื่อต้นปีเกี่ยวกับการสอบวิชาภาษาอังกฤษที่จะมีเพิ่มเข้ามาในหลักสูตรการสอบ ก.พ. ภาค ก. สำหรับปีหน้า

  บัดนี้ ทางสำนักงาน ก.พ. ก็ได้ออกหนังสือเวียน เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และ รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน แจ้งไปส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว และยังมีหลายสิ่งในประกาศของ ก.พ. เกี่ยวกับการ การสอบภาค ก. ก.พ. ปี 2557 ที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหลายเรื่องเช่นกัน นอกจากส่วนของภาษาอังกฤษที่จะเพิ่มเข้ามาในการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปหรือ ภาค ก. ก.พ. และ เรื่องที่การใช้ใบรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. ที่จัดสอบโดยสำนักงาน ก.พ.

  อย่างที่เคยเตือนไว้เมื่อต้นปีก็กลายเป็นความโชคดีสองต่อของผู้ที่สอบผ่านแล้ว ที่นอกจากจะไม่ต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษ แถมใครที่มีใบรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. ที่จัดสอบโดยสำนักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานการสมัครสอบในระดับวุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่าได้อีกต่างหาก

  ยกตัวอย่างเช่น มีใบรับรองผลการสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับ ปริญญาตรี สามารถนำไปใช้สมัครสอบในระดับ ปวช. หรือ ปวส. ได้ ย้ำว่าเฉพาะส่วนของใช้ใบรับรองผลผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ไม่ได้เกี่ยวข้องผูกพันกับคุณวุฒิหรือระดับการศึกษา ประกาศรับสมัครสอบของส่วนราชการที่เปิดรับสมัครสอบกำหนดคุณวุฒิหรือระดับการศึกษาไว้เช่นไรก็ต้องเป็นไปเช่นนั้น

  มาถึงเรื่องของวิชาภาษาอังกฤษที่สำคัญมากเพราะทำให้หลักสูตรการสอบเปลี่ยนไปจากการสอบ ภาค ก. ก.พ. ในปีผ่านๆ มา พอสมควร โดยเฉพาะกรณีที่ไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษจาก TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP), TOEIC, IELTS, CU TEP และ TU GET จากเดิมที่มีข้อสอบเพียง 80 ข้อ ครึ่งหนึ่งเป็นภาษาไทย อีกครึ่งเป็นวิชาความสามารถทั่วไป หรือเรียกกันภาษาชาวบ้านว่า คณิตศาสตร์ มาบัดนี้ก็ได้เพิ่มส่วนของ “ภาษาอังกฤษ” เข้ามา ทำให้จำนวนข้อสอบเพิ่มมากขึ้น และเกณฑ์การตัดสินว่าต้องทำคะแนนส่วนใดเท่าไร เพื่อให้ได้ใบรับรองผลการสอบ ภาค ก. ก.พ. ก็เปลี่ยนไป

  โดย ก.พ. ได้แบ่งใหม่เป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือวิชาความสามารถทั่วไป และภาษาไทย คะแนนเต็ม 150 คะแนน โดยให้น้ำหนักคะแนนส่วนของวิชาความสามารถทั่วไป หรือ คณิตศาสตร์ คะแนนเต็มถึง 100 คะแนน และส่วนของวิชาภาษาไทยเพียง 50 คะแนน และให้น้ำหนักคะแนนในส่วนที่สอง คือ วิชาภาษาอังกฤษ ไว้ที่ 50 คะแนน เนื้อหาในแต่ละส่วนประกอบด้วย

  1. วิชาความสามารถทั่วไป และภาษาไทย (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) เกณฑ์ตัดสิน 60%

  • วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถ

  • ด้านการคิดคำนวณ โดยทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวน หรือ ปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณต่างๆ และ
  • ด้านเหตุผล โดยทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ หรือข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ

  • วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถ

   • ด้านความเข้าใจภาษา โดยทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ รวมทั้งการสรุปความและตีความ และ
   • ด้านการใช้ภาษา โดยทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

  1. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เกณฑ์ตัดสิน 50% เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถด้านการพูด เขียน อ่านและฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น

  สำหรับผู้ที่มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษจาก TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP), TOEIC, IELTS, CU TEP และ TU GET ตามเงื่อนไขดังนี้

  • TOELF (คะแนนเต็ม 120) สอบได้ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
  • TOEIC (คะแนนเต็ม 990) สอบได้ไม่น้อยกว่า 495 คะแนน
  • IELTS (คะแนนเต็ม 9) สอบได้ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน
  • CU TEP (คะแนนเต็ม 120) สอบได้ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
  • TU GET (คะแนนเต็ม 1,000) สอบได้ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน

  ยื่นหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ยังไม่หมดอายุ ก่อนวันสอบภาค ก. ก.พ. หรือภายใน 150 วัน นับแต่วันที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในครั้งนั้น ก็ถือว่าผ่านส่วนของวิชาภาษาอังกฤษ ไปทำคะแนนส่วนของวิชาความสามารถทั่วไป และภาษาไทย ให้ได้ตามเกณฑ์ตัดสิน 60% ก็ได้ใบรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. ที่จัดสอบโดยสำนักงาน ก.พ.

  สำหรับคนที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษ ก.พ. ให้โอกาสด้วยการแยกเกณฑ์การตัดสินเป็นสองส่วน เฉพาะส่วนที่สอง ภาษาอังกฤษ เพียง 50%  กรณีที่สอบได้คะแนนรวมส่วนแรกที่เป็นวิชาความสามารถทั่วไป และภาษาไทยไม่ต่ำกว่า 60% ก็ถือเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก. ก.พ.

  แต่..ในระยะแรก กรณีที่สอบวิชาความสามารถทั่วไปและภาษาไทยผ่านเกณฑ์ 60% แต่ภาษาอังกฤษไม่ถึง 50% ก.พ. ให้โอกาสได้เข้าสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษได้อีกหนึ่งครั้ง โดยให้สำนักงาน ก.พ. จัดให้มีการสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ให้แก่ผู้สอบที่ได้สมัครและเสียค่าธรรมเนียมสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด โดยมีระยะเวลาห่างจากวันที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปครั้งก่อนไม่น้อยกว่า 150 วันหรือตามที่ ก.พ. กำหนด ทั้งนี้ จนกว่า ก.พ. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

  พูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือเฉพาะส่วนของภาษาอังกฤษสอบไม่ผ่าน สอบซ่อมแก้ตัวได้นั่นเอง

  ในกรณีที่ส่วนราชการอื่นเปิดสอบภาค ก. (ซึ่งอาจจะเป็นการสอบรวม ภาค ก., ภาค ข. และ ภาค ค.) โดยการอนุมัติของ ก.พ. ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามประกาศฉบับนี้ ถ้าสอบภาค ก. ผ่านจะได้ใบรับรองเหมือนกับการสอบที่จัดสอบโดยสำนักงาน ก.พ. เช่นกัน


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ ก.พ. :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • ข้อมูลเตรียมสอบงานราชการ,  งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  เฉลยข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. (แบบทดสอบออนไลน์ของ ก.พ.)

  ตัวอย่างข้อสอบ


  1. ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ

  1.1 อนุกรมคำสั่ง จงเลือกคำตอบจากตัวเลือก 1. – 4. มาเติมลงในช่องว่าง เพื่อให้ได้อนุกรมที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันอย่างสมเหตุสมผลมากที่สุด
  1.1.1)   13   9   3   15   25   5   17   49   7   19   81   9   21 …
   
   
   
   
  1.1.2)   3   9   12   21   33 …
   
   
   
   
  1.1.3)   12   13   16   14   15   36   16   17 …
    
   
   
   
  1.1.4)   3   14   7   45   15   124   31 …
   
   
   
   
  1.1.5)   2500   625   250   175   160 …
   
   
   
   
  1.1.6)   13   53   915   2527 …
   
   
   
   
  1.1.7)   30   70   147   274   464 …
   
   
   
   
  1.2 โจทย์คณิตศาสตร์คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดจากตัวเลือก 1. – 4. แล้วตอบลงในกระดาษคำตอบ
  1.2.1) ซื้อเครื่องใช้ชิ้นหนึ่งราคา 2,550 บาท ถ้าต้องการขายให้ได้กำไรร้อยละ 30 จะต้องขายเครื่องใช้ชิ้นนี้ไปในราคากี่บาท
   
   
   
   
  1.2.2) ถ้า x > y และ m เป็นเลขจำนวนเต็มที่มีค่ามากกว่าศูนย์ อยากทราบว่าข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นความจริง
   
   
   
   
  1.2.3) เลขจำนวนคู่ 3 จำนวนเรียงลำดับกัน รวมกันได้ 36 ผลคูณของเลข 2 จำนวนหลัง จะมีค่าเท่าไร
   
   
   
   
  1.2.4) ถ้า 4*2 = 14 และ 7*6 = 32 แล้ว 11*4 มีค่าเท่าใด
   
   
   
   
  1.2.5) พนักงานบริษัทแห่งหนึ่งถูกปรับลดเงินเดือนถึง 25% เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ถ้าในปีต่อไปเศรษฐกิจดีขึ้น เขาจะต้องได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ จึงจะทำให้เขาได้รับเงินเดือนเท่าเดิม
   
   
   
   
  1.2.6) พ่อค้าซื้อไข่ไก่มาจำนวนหนึ่งทั้งหมด 270 ฟอง เขาจะคัดไข่ออกขาย 13 ของไข่ที่เหลืออยู่ทุกๆวัน อยากทราบว่าภายใน 3 วัน จะมีไข่ถูกคัดออกทั้งหมดกี่ฟอง
   
   
   
   
  1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับข้อ 1.3.1 – 1.3.3

  มูลค่าการค้าระหว่างประเทศและผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น (ล้านบาท)

  ปีมูลค่าสินค้าออกมูลค่าสินค้าเข้ารวมผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น
  ปีที่ 114,16622,18836,354108,294
  ปีที่ 213,67924,10337,782116,774
  ปีที่ 314,70925,96640,675128,566
  ปีที่ 414,77227,00941,781135,939
  ปีที่ 517,27526,79444,069143,908
  ปีที่ 622,49130,87553,366162,071
  ปีที่ 732,26642,18474,450216,543
  ปีที่ 849,79964,044113,843269,695
  ปีที่ 945,00766,835111,842296,298
  ปีที่ 1060,79772,877133,674332,177
  ปีที่ 1171,19894,177165,375370,445

   

  1.3.1) ปีใดต่อไปนี้ที่ไทยขาดดุลการค้าสูงที่สุด
   
   
   
   
  1.3.2) อัตราส่วนของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศต่อผลิตภัณฑ์ประชาชาติในปีเดียวกันของปีใดมีค่าเท่ากับ 2.5
   
   
   
   
  1.3.3) มูลค่าการค้าระหว่างประเทศในช่วงระหว่างปีที่ 7 – ปีที่ 11 เฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณกี่ล้านบาท
   
   
   
   

  2. ความสามารถทางด้านเหตุผล

  2.1 อุปมาอุปไมย
  2.1.1) คน : อาหาร : : ? : ?
   
   
   
   
  2.1.2) เต้าเจี้ยว : ถั่วเหลือง : : ? : ?
   
   
   
   
  2.1.3) สะใภ้ : พี่ : : ? : ?
   
   
   
   
  2.1.4) ธุรกิจ : ค้าขาย : : ? : ?
   
   
   
   
  2.2 การสรุปความจากภาษาเงื่อนไข สำหรับข้อ 2.2.1 – 2.2.2

  – พีระพล กุลวิทย์ และอิทธิ เลือกซื้อขนมมารับประทานคนละ 2 ชนิด ไม่ซ้ำกัน
  – ขนมที่ทั้งห้าคนซื้อได้แก่ ทองหยอด ถั่วตัด ฝอยทอง และ ข้าวตู ทั้งนี้ชื่อคนและขนมไม่ได้เรียงกันตามลำดับข้างต้น
  – กุลวิทย์ไม่ได้ซื้อฝอยทองและข้าวตู
  – อิทธิซื้อขนมไม่เหมือนกับกุลวิทย์เลย
  – มีคนซื้อทองหยอดเพียงคนเดียว
  – ขนมอย่างหนึ่งที่พีระพลซื้อคือ ข้าวตู

  2.2.1) ข้อสรุปใดถูกต้อง
   
   
  2.2.2) ข้อสรุปใดถูกต้อง
   
   
  2.3 การสรุปความจากสัญลักษณ์เงื่อนไข สำหรับข้อ 2.3.1 – 2.3.3

  ถ้า A > B = C < D และ E ≤ C < F ≤ G ทุกตัวแปรมีค่ามากกว่าศูนย์

  2.3.1) ข้อสรุปใดถูกต้อง
   
   
  2.3.2) ข้อสรุปใดถูกต้อง
   
   
  2.3.3) ข้อสรุปใดถูกต้อง
   
   
  2.4 การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ
  2.4.1 “บลูทูธ (Bluetooth) คือ คลื่นสัญญาณวิทยุชนิดหนึ่งที่ทำให้อุปกรณ์ไอทีต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ หรือพีดีเอ ให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลถึงกันได้โดยมีรัศมีการส่งข้อมูลอยู่ในระยะประมาณ 10 เมตร” ข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น
   
   
   
   
  2.4.2 “ผิวของคนเราแตกต่างกัน จึงต้องการการดูแลที่แตกต่าง การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผิวมีความสำคัญอย่างมากในการช่วยยืดอายุผิว และความงามให้อยู่กับคุณอย่างยาวนาน” ข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น
   
   
   
   

  3. ความสามารถทางด้านภาษา

  ความเข้าใจภาษา จะวัดความสามารถในด้านความเข้าใจภาษาโดยสามารถสรุปความในรูปแบบต่าง ๆ จากข้อความสั้น ๆ หรือบทความได้

  แนวคำถามการวัดความเข้าใจภาษาที่เป็นข้อความสั้น ๆ

  อ่านข้อความที่กำหนดให้แล้ว ตอบคำถามโดยเลือกตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุด
  3.1.1 “การสนองคุณชาตินั้น หาได้จำกัดเฉพาะการรับราชการไม่ ขอเพียงให้กลับมารับใช้ชาติก็พอ จึงมีการกำหนดเพียงเป็นกรอบกว้าง ๆ ว่า ให้นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงกลับเข้ามาทำงานในประเทศ อย่างน้อยเท่ากับจำนวนปีที่ไปเล่าเรียนมา” สาเหตุสำคัญของข้อความนี้เกี่ยวข้องกับนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงในเรื่องใด
   
   
   
   
  3.1.2 “การให้การศึกษาแก่ประชาชนเพื่อให้มีความรู้ความสามารถเป็นการลงทุนที่สำคัญ ที่สุดในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ ซึ่งจะส่งผลไปถึงการพัฒนาประเทศในที่สุด” ข้อความนี้สรุปว่าอย่างไร
   
   
   
   
  แนวคำถามการวัดความเข้าใจภาษาที่เป็นบทความ

  จงอ่านบทความที่กำหนดให้แล้วใช้เนื้อความจากบทความตอบคำถามในแต่ละข้อศาลเป็นสถาบันหนึ่งที่จะช่วยแก้ไข และบรรเทาความเดือดร้อนอันเกิดจากการไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่การให้ความ เป็นธรรมของศาลนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบข่ายของกฎหมาย ศาลจะต้องพิจารณาพิพากษาคดีไปตามพยานหลักฐาน ในสำนวนศาลจะนำข้อเท็จจริงนอกสำนวนมาพิจารณามิได้ ในคดีอาญานั้นเป็นหน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องนำสืบพิสูจน์ความผิดของจำเลย หากมีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยได้กระทำผิดหรือไม่ ศาลก็ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย ส่วนในคดีแพ่งนั้น โดยหลักทั่วไปแล้ว ฝ่ายใดกล่าวอ้างข้อเท็จจริงขึ้นมา ฝ่ายนั้นก็มีหน้าที่นำสืบพิสูจน์ดังที่กล่าวอ้างมิได้ย่อมจะแพ้ในเรื่องนั้น ไป
  3.2.1 สาระสำคัญของบทความนี้กล่าวถึงศาลในเรื่องใด
   
   
   
   
  3.2.2 “หากมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจำเลยได้กระทำผิดหรือไม่” ข้อความนี้หมายความว่าอย่างไร
   
   
   
   
  การใช้ภาษา จะวัดความสามารถในด้านการใช้ภาษา โดยสามารถพิจารณาใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ ได้ถูกต้องเหมาะสม ได้แก่ คำหรือกลุ่มคำ ประโยค หรือข้อความสั้น ๆ รวมทั้งสามารถเรียงลำดับข้อความได้ถูกต้อง
  แนวคำถามการเลือกใช้คำที่ถูกต้องเติมลงในช่องว่าง

  จงอ่านข้อความที่กำหนดให้ แล้วพิจารณาเลือกตัวเลือกเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องตาม หลักภาษา และให้มีความหมายสอดคล้องกับข้อความที่กำหนดให้นั้น
  3.3.1 ถ้าไม่มีใครทำอะไร เพื่อลดความ………ลง ก็ไม่มีข้อสงสัยว่า ผลสุดท้ายจะไม่ใช้อาวุธกัน
   
   
   
   
  3.3.2 การออมทรัพย์ไว้เป็นทองคำ อาจเป็นวิธีที่ฉลาดก็ได้ ถ้าผู้ออมทรัพย์สามารถคาดหมาย………ได้ เพราะไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอนว่า มีเงินอยู่แล้วจะเอาไปทำอะไรจึงจะดีที่สุด และเมื่อใดควรออมทรัพย์ไว้ในรูปแบบใด หรือลงทุนในรูปแบบใด
   
   
   
   
  แนวคำถามการเติมคำในบทความ

  จงอ่านบทความที่กำหนดให้แล้วเลือกตัวเลือกเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องตาม หลักภาษา และให้มีความหมายสอดคล้องกับข้อความนั้นระบบราชการเป็น 1)……… ที่สำคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน ทำหน้าที่ 2)………นโยบายของฝ่ายการเมืองให้เกิดผลในทาง 3)………รวมทั้งการ 4)……… กฎระเบียบกติกาต่าง ๆให้เกิด 5)………ในการทำงานและมีความเป็นธรรมในสังคม
  3.4.1 ในช่อง 1) ควรจะเติมด้วยตัวเลือกใด
   
   
   
   
  3.4.2 ในช่อง 2) ควรจะเติมด้วยตัวเลือกใด
   
   
   
   
  3.4.3 ในช่อง 3) ควรจะเติมด้วยตัวเลือกใด
   
   
   
   
  3.4.4 ในช่อง 4) ควรจะเติมด้วยตัวเลือกใด
   
   
   
   
  3.4.5 ในช่อง 5) ควรจะเติมด้วยตัวเลือกใด
   
   
   
   
  แนวคำถามการเลือกใช้คำในประโยคที่ถูกต้อง

  แบบที่ 1 จงพิจารณาคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ในข้อความที่ 1 และข้อความที่ 2 แล้วเลือกตอบดังนี้
  ตอบ 1 ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ในทั้ง 2 ข้อความ ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
  ตอบ 2 ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้เฉพาะในข้อความที่ 1 ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
  ตอบ 3 ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้เฉพาะในข้อความที่ 2 ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
  ตอบ 4 ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ในทั้ง 2 ข้อความ ใช้ไม่รัดกุมหรือไม่ถูกต้องตามหลักภาษา
  3.5.1 จงพิจารณาคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ในข้อความที่ 1 และข้อความที่ 2 แล้วเลือกตอบดังนี้
  ข้อความที่ 1 ประเทศไทยและประเทศเช็คมีความสัมพันธ์ทางการทูตจาก พ.ศ.2517
  ข้อความที่ 2 มนุษย์ผลิตสารสังเคราะห์บางอย่างแต่ไม่สลายตัว
   
   
   
   
  3.5.2 จงพิจารณาคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ในข้อความที่ 1 และข้อความที่ 2 แล้วเลือกตอบดังนี้
  ข้อความที่ 1 ผลของการสัมมนาถือว่าเป็นเพียงข้อเสนอแนะ
  ข้อความที่ 2 ปีแสงเป็นหน่วยวัดระยะซึ่งใช้ในวิชาดาราศาสตร์
   
   
   
   
  แบบที่ 2 ในแต่ละข้อจงพิจารณาคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ และมีตัวเลข 1ถึง 4 กำกับอยู่ แล้ว ตอบว่าข้อใดใช้ไม่รัดกุม หรือไม่ถูกต้องตามหลักภาษา
  3.5.3 คำว่าคุณภาพชีวิต แปลว่า การดำรงชีวิต(1)อย่างมีคุณค่า (2)หมายถึง ชีวิตหรือความเป็นอยู่ (3)ที่นับถือว่า หรือเป็นที่(4)ยอมรับกันทั่วไป
   
   
   
   
  3.5.4 กฎหมายใหม่ได้(1)รวบรวม และ(2)ปรับปรุงบทบัญญัติอัน(3)เกี่ยวกับความผิดในเรื่องเครื่องหมายการค้า เพื่อให้สามารถ(4)ให้ความปกป้องแก่สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ดียิ่งขึ้น
   
   
   
   
  แบบที่ 3 ในแต่ละข้อจงพิจารณาคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ในแต่ละประโยคในตัวเลือก 1 ถึง 4 แล้วเลือก ตัวเลือกที่มีคำหรือกลุ่มคำที่ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
  3.5.5 ตัวเลือกใดที่มีคำหรือกลุ่มคำที่ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
   
   
   
   
  แบบที่ 4 จงเลือกตัวเลือกที่มีประโยคที่เรียบเรียงคำ หรือใช้คำไม่รัดกุม หรือไม่ถูกต้องตามหลักภาษา
  3.5.6 จงเลือกตัวเลือกที่มีประโยคที่เรียบเรียงคำ หรือใช้คำไม่รัดกุม หรือไม่ถูกต้องตามหลักภาษา
   
   
   
   
  แนวคำถามการสะกดคำได้ถูกต้อง

  จงเลือกตัวเลือกที่มีคำสะกดถูกต้องและมีความหมายสอดคล้องกับเนื้อความในประโยค
  3.6.1 ตัวเลือกใดที่มีคำสะกดถูกต้องและมีความหมายสอดคล้องกับเนื้อความในประโยค
   
   
   
   
  แนวคำถามการเรียงลำดับข้อความให้ถูกต้อง

  จงพิจารณาข้อความในตัวเลือก 1 ถึง 4 และจัดเรียงลำดับให้ถูกต้องแล้วจึงตอบคำถามแต่ละข้อ
  3.7.1 ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3
   
   
   
   

  18arrow4 คลิกที่นี่เพื่อดูเฉลย

 • รายงานพิเศษ

  สอบ ก.พ. ภาค ก. ครั้งหน้า..อาจจะมี “ภาษาอังกฤษ” [รายงานพิเศษ]

  ท่านใดสอบ ก.พ. ภาค ก. ครั้งนี้ หากไม่อยากมีวิชาภาษาอังกฤษ เป็นภาระเพิ่มในการสอบครั้งต่อไป ครั้งนี้ต้องสอบให้ผ่านนะครับ เพราะไม่แน่สำนักงาน ก.พ. อาจจะเพิ่มส่วนของภาษาอังกฤษในการสอบครั้งหน้านะครับ

  การเตรียมความพร้อมในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คือ ด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งในอนาคตอันใกล้ จะมีการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ระบบราชการ ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะเริ่มใช้หลักสูตรการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) โดยเพิ่มเติมส่วนของวิชาภาษาอังกฤษ

  เดิมทีส่วนตัวผมว่าภาษาไทยก็ยากอยู่แล้ว ท่านที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษอาจจะต้องรับบทหนัก แต่สำหรับท่านที่ชำนาญภาษาอังกฤษก็คงจะทำคะแนนส่วนนี้ได้ซึ่งก็จะไปช่วยในส่วนของภาษาไทยที่หลายๆ ท่านบ่นกันว่ายาก(มาก) และอย่าลืมว่าการสอบ ก.พ. มีหลายระดับ แต่ละระดับความยากง่ายย่อมไม่เท่ากัน  การสอบ ก.พ. ภาค ก. แต่ละครั้งจะให้สมัครได้เพียง 1 ศูนย์สอบ และ 1 ท่านต่อ 1 ระดับเท่านั้น 

  ฉะนั้น..วางแผนการสอบดีๆ นะครับสำหรับครั้งนี้ เพื่อภาระในการสอบครั้งต่อไปจะได้ลดลงหรือ..ไม่มีเลย

  สอบ กพ. ภาค ก. อังกฤษ

 • รายงานพิเศษ

  สมัครสอบ ก.พ. ภาค ก. 2556 [แนะนำเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้สมัครสอบ]

  สำนักงาน ก.พ. กำลังจะเปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. ก.พ. ประจำปี 2556 ในวันที่ 8 พ.ค. 2556 เป็นวันแรก ตามที่ผมได้นำเสนอไปแล้ว ถ้าท่านใดได้เข้าไปที่เว็บไซต์หน้าแรกเว็บไซต์ที่รับสมัครสอบ ก.พ. สังกตด้านล่างจะเห็น ข้อความเน้นสีแดงว่า..“ไม่แนะนำให้ใช้งานบนโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 10 (IE10)” **IE8,IE9 ใช้ได้  บางท่านอ่านแล้วก็เข้าใจได้ในทันที แต่สำหรับบางท่านที่ไม่ชำนาญกับคอมพิวเตอร์หรือระบบอินเตอร์เน็ตอาจจะยังไม่เข้าใจ

  สอบ ก.พ. ภาค ก.2556

  ตลอดหลายปีมามักจะเห็นว่าหน่วยงานราชการต่างๆ สนับสนุนให้ใช้โปรแกรม Internet Explorer ไม่ว่าเวอร์ชั่นใด เพิ่งจะได้เห็นว่ามีการแนะนำแบบนี้เป็นครั้งแรกกับ ก.พ. ก็ไม่ค่อยแปลกใจหรอกครับเพราะจากประสบการณ์ที่ได้อัพเกรดจากเวอร์ชั่น 9 มาเป็นเวอร์ชั่น 10 (โดยไม่เต็มใจ) ก็พบปัญหาจริงครับ แต่ไม่ทราบว่าจะเป็นเพราะตัว IE ยังไม่สมบูรณ์ หรือไม่รองรับกับ Javascript หรือ Jquary หรือ Ajex ซึ่งก็เป็นสคริปต์พื้นฐานที่เว็บไซต์ทั่วไปมักจะมีไม่มากก็น้อยนะครับ หากลองเปิดดูจะเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติ แต่เมื่อลองใช้งานที่เกี่ยวกับส่วนที่เป็น Jquary หรือ Ajex จะใช้งานไม่ได้ครับ จินตนาการของผมก็คือในวันที่เปิดรับสมัครวันแรกหลังกรณีแรกอาจจะไม่สามารถประมวลผลจากฐานข้อมูลของ ก.พ. ได้ ถ้าจำไม่ผิดส่วนของที่อยู่ตำบลอำเภอจังหวัด เพราะเว็บไซต์ของ ก.พ. ส่วนใหญ่จะใช้ Javascript แทบจะทั้งหมด หรือกรณีที่สองหลังจากได้กรอกข้อมูลทุกอย่างครบถ้วนแล้วปรากฎว่า..ส่งไม่ได้!! หรือ ไม่ผ่าน ค้างหน้าจอกรอกข้อมูลไม่ไปไหนเลย เพราไม่สามารถประมวลผลและส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูลผู้สมัครสอบของ ก.พ. ได้ อย่ารอนะครับ ปิดและใช้โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ตัวอื่นเลย

  ท่านที่ไม่ชำนาญกับคอมพิวเตอร์อาจจะมีอาการซวนเซเล็กน้อยถึงปานกลาง เนื่องจากตลอดชีวิตไม่เคยใช้เว็บเบราเซอร์ของค่ายไหนเลยนอกจาก IE เพราะติดมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Windows ทุกเวอร์ชั่นตั้งแต่ 3.11 ใครทันได้ใช้ผมว่าอายุไม่ต่ำกว่า 35 นะครับ (ฉะนั้นห้ามบอกใครว่าเคยใช้) แต่สำหรับกลุ่มเจน Y คงไม่ค่อยมีปัญหากับเรื่องพวกนี้ เพราะเกิดมาก็น่าจะ Windows XP แล้ว โดยเฉพาะปัญหาจะเกิดสำหรับท่านที่อัพเกรดเป็น IE เวอร์ชั่น 10 ไปแล้วไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ (เหมือนผม Crying) ก็ลำบากที่จะต้องมาดาวน์เกรดเป็น IE 9 หรือ 8 ก็เผื่อสำหรับบางท่านที่ไม่ชำนาญกับระบบคอมพิวเตอร์นะครับ แนะนำให้ลองใช้เบราว์เซอร์สามตัวนี้นะครับ

  แนะนำ Chorme นะครับ (ตัวอื่นให้มาเผื่อขาดเผื่อเหลือ) เพราะดูจะไม่มีปัญหาอะไรกับเว็บที่รับสมัครสอบ และความสามารถของเบราว์เซอร์ตัวนี้ส่วนตัวผมก็ชอบนะครับ เพราะสามารถทำอะไรเกี่ยวกับบัญชี Google หรือ Gmail ได้เป็นอย่างดี และแน่นอนว่าสำหรับสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะเป็นค่ายเดียวกันย่อมสร้างมารองรับซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะครับ ส่วนของ Firefox แม้จะทำงานได้เร็วแต่ก็เหมือนจะมีปัญหาจากการทดสอบกับเว็บรับสมัีครนะครับ และที่ผ่านมาก็มีหลายหน่วยงานที่ค่อนข้างจะลำบากหากจะใช้ Firefox

  ขอออกตัวนิดนึงว่าผมก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญอะไรกับคอมพิวเตอร์มากนัก อาศัยเพียงเพราะใช้งานบ่อยและคิดว่าน่าจะพอช่วยแนะนำได้บ้างในส่วนนี้ หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 190 อัตรา นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน (28 มี.ค. – 23 เม.ย. 2556)

  กรมศุลกากรเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

  การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน ประจำปี 2556 (รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. – 23 เม.ย. 2556) จำนวน 190 อัตรา

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ 132 อัตรา
  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา การบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. แล้ว

  เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติการ 58 อัตรา 
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง หรือสาขาวิชาโลหะการ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง หรือสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาพณิชยการ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของ ก.พ. แล้ว

  รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

  ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2556 ถึง 23 เมษายน 2556

  ประกาศรายชื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556

  หลักสูตรและวิธีการสอบ
  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันมี 2 ภาค ดังนี้
  7.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม 200 คะแนน
  ผู้สมัครสอบในตำแหน่งใดต้องสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
  7.1.1 ตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีสอบข้อเขียน (ข้อสอบแบบปรนัย 200 ข้อ ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง) ดังต่อไปนี้
  (1) ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 80 คะแนน (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension, ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับงานศุลกากรและการค้าระหว่างประเทศ)
  (2) ความรู้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 120 คะแนน
  (2.1) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร
  (2.2) ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
  (2.3) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  (2.4) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติราชการ

  7.1.2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีสอบข้อเขียน (ข้อสอบแบบปรนัย 100 ข้อ ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง) ดังต่อไปนี้
  (1) ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 60 คะแนน (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension, ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับงานศุลกากรและการค้าระหว่างประเทศ)
  (2) ความรู้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 140 คะแนน
  (2.1) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร
  (2.2) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
  (2.3) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  (2.4) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติราชการ

  ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
  ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ต้องเข้ารับการประเมินตามที่กาหนดไว้ ดังต่อไปนี้
  7.2.1 ตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ทดสอบความเหมาะสม โดยวิธี สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้
  ประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ จากการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรมจริยธรรม
  /การปรับตัว…
  – 5 –
  การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
  7.2.2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน ทดสอบความเหมาะสม โดยวิธีทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
  (1) ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด)
  (1.1) ว่ายน้ำ แบ่งตามเกณฑ์ ดังนี้
  ชาย ระยะทาง 25 เมตร ผู้ทำเวลาไม่เกิน 30 วินาที ถือว่าผ่าน
  หญิง ระยะทาง 25 เมตร ผู้ทำเวลาไม่เกิน 50 วินาที ถือว่าผ่าน
  จึงจะมีสิทธิ์เข้าทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายโดยการวิ่ง ต่อไป
  (1.2) วิ่ง แบ่งตามเกณฑ์
  ชาย ระยะทาง 1,000 เมตร ผู้ทำเวลาไม่เกิน 5 นาที 15 วินาที
  ถือว่าผ่าน
  หญิง ระยะทาง 800 เมตร ผู้ทำเวลาไม่เกิน 6 นาที ถือว่าผ่ำน
  จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ต่อไป
  (2) การสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  ประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ จาก การสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรมจริยธรรม การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

  ประกาศกรมศุลกากร
  เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
  ในตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน
  ………………………..

  ด้วย กรมศุลกากร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 15 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังรายละเอียด ต่อไปนี้
  1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
  1.1 ตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
  – จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 132 ตำแหน่ง
  – อัตราเงินเดือน 13,300 บาท หรือตามที่ ก.พ.กำหนด
  1.2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน
  – จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 58 ตำแหน่ง
  – อัตราเงินเดือน 8,300 บาท หรือตามที่ ก.พ.กำหนด
  2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของเอกสารแนบ 1 และ 2
  3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
  3.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
  ก. คุณสมบัติทั่วไป
  (1) มีสัญชาติไทย
  (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
  (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
  ข. ลักษณะต้องห้าม
  (1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
  (2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
  (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
  (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
  /(5) เป็นกรรมการ…
  – 2 –
  (5) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
  (6) เป็นบุคคลล้มละลาย
  (7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  (8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
  (9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
  (10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
  (11) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของรัฐ
  ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข.(4) (6) (7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ.อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สำหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข.(1) ให้มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิ์ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมืองแล้ว
  สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
  3.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด แนบท้ายประกาศนี้
  4. การรับสมัครสอบ
  4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 23 เมษำยน 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
  (1) เปิดเว็บไซต์ http://job.customs.go.th
  (2) กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคำน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
  (3) พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 1 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ทำการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินในภายหลัง
  ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครสอบในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
  /4.2 นาแบบฟอร์ม…
  – 3 –
  4.2 นาแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะที่เคำน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2556 ถึง วันที่ 24 เมษายน 2556 ภายในเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
  4.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท ซึ่งประกอบด้วย
  (1) ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 200 บาท
  (2) ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต (Internet) จำนวน 30 บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ)
  ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ำยคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  4.4 ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนด เลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ โดยสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครที่มี เลขประจำตัวสอบหลังจากชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว 2 วันทำการทางอินเทอร์เน็ต http://job.customs.go.th
  5. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
  5.1 ผู้สมัครสอบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
  5.2 ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขตำแหน่งที่สมัครสอบไม่ได้ และให้เข้าสอบตามวัน เวลา ที่กำหนดในแต่ละตำแหน่ง
  5.3 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันในข้อ 3.2 โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติของสถานศึกษานั้น ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 23 เมษายน 2556 ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์
  5.4 ในการสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
  5.5 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ โดยผู้สมัครสอบจะต้องกรอกรายละเอียด ต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์สมัครตามประกาศ รับสมัครสอบดังกล่าว กรมศุลกากรจะถือว่าการรับสมัครสอบและการเข้ารับการสอบแข่งขันครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
  ในกรณีเลขประจำตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้น ในกรณีชื่อ–นามสกุล ของหลักฐานการแสดงตนเข้าห้องสอบของผู้สมัครสอบไม่ตรงกับข้อมูลการสมัครสอบ ผู้สมัครสอบต้องมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ ไปยืนยัน มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ
  6. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลำ สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
  กรมศุลกากรจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ ระเบียบและวิธีการสอบ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 http://job.customs.go.th
  /7. หลักสูตร…
  – 4 –
  7. หลักสูตรและวิธีการสอบ
  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันมี 2 ภาค ดังนี้
  7.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม 200 คะแนน
  ผู้สมัครสอบในตำแหน่งใดต้องสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
  7.1.1 ตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีสอบข้อเขียน (ข้อสอบแบบปรนัย 200 ข้อ ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง) ดังต่อไปนี้
  (1) ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 80 คะแนน (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension, ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับงานศุลกากรและการค้าระหว่างประเทศ)
  (2) ความรู้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 120 คะแนน
  (2.1) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร
  (2.2) ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
  (2.3) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  (2.4) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติราชการ
  7.1.2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีสอบข้อเขียน (ข้อสอบแบบปรนัย 100 ข้อ ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง) ดังต่อไปนี้
  (1) ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 60 คะแนน (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension, ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับงานศุลกากรและการค้าระหว่างประเทศ)
  (2) ความรู้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 140 คะแนน
  (2.1) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร
  (2.2) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
  (2.3) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  (2.4) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติราชการ
  ทั้งนี้ กรมศุลกากรกำหนดให้ทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน และเมื่อสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) แล้ว จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ต่อไป โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ทางเว็บไซต์ http://job.customs.go.th ในภายหลัง
  7.2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
  ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ต้องเข้ารับการประเมินตามที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
  7.2.1 ตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ทดสอบความเหมาะสม โดยวิธี สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้
  ประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ จากการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรมจริยธรรม
  /การปรับตัว…
  – 5 –
  การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
  7.2.2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน ทดสอบความเหมาะสม โดยวิธีทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
  (1) ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด)
  (1.1) ว่ายน้ำ แบ่งตามเกณฑ์ ดังนี้
  ชาย ระยะทาง 25 เมตร ผู้ทำเวลาไม่เกิน 30 วินาที ถือว่าผ่ำน
  หญิง ระยะทาง 25 เมตร ผู้ทำเวลาไม่เกิน 50 วินาที ถือว่าผ่ำน
  จึงจะมีสิทธิ์เข้าทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายโดยการวิ่ง ต่อไป
  (1.2) วิ่ง แบ่งตามเกณฑ์
  ชาย ระยะทาง 1,000 เมตร ผู้ทำเวลาไม่เกิน 5 นาที 15 วินาที
  ถือว่าผ่ำน
  หญิง ระยะทาง 800 เมตร ผู้ทำเวลาไม่เกิน 6 นาที ถือว่าผ่ำน
  จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ต่อไป
  (2) การสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  ประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ จาก การสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรมจริยธรรม การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
  8. เกณฑ์การตัดสิน
  8.1 ผู้สมัครสอบจะต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ตามเกณฑ์การตัดสินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
  8.2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60
  9. หลักฐานและอุปกรณ์ที่ต้องนำมาในวันสอบ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ดังนี้
  9.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง)
  9.2 ดินสอที่มีความดาเท่ากับ 2B หรือมากกว่า ปากกาหมึกสีน้าเงิน และยางลบ
  10. หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เฉพาะผู้มีสิทธิ์ รับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ดังนี้
  10.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง) และสำเนาภาพถ่ายบัตรดังกล่าว จำนวน 1 ฉบับ
  10.2 ใบสมัครสอบพิมพ์จากอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยให้ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1.5X2 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ ในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน
  /10.3 สำเนา…
  – 6 –
  10.3 สำเนาประกาศนียบัตรหรือสำเนาปริญญาบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบหรือสำเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษาอนุมัติอย่างใดอย่างหนึ่งจำนวน 1 ฉบับ และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จำนวน 1 ฉบับ ซึ่งสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติของสถานศึกษานั้น ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 23 เมษายน 2556
  10.4. สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาค ก. ของสานักงาน ก.พ. ในระดับการศึกษาที่สมัครจำนวน 1 ฉบับ
  10.5 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  10.6 สำเนาหลักฐานอื่นๆ ในกรณีหลักฐานและเอกสารสมัครสอบไม่ตรงกัน เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และ ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี พร้อมทั้งระบุเลขประจำตัวสอบกากับไว้ที่มุมบนด้านขวาของสำเนาหลักฐานและเอกสารทุกหน้า
  อนึ่ง กรณีตรวจพบภำยหลังว่าเอกสำรหลักฐานการสมัครสอบ หรือมีคุณสมบัติการสมัครสอบ ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมศุลกากรจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขำดคุณสมบัติ ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งหรือเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
  11. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
  11.1 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวม (ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)) สูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
  11.2 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
  12. การบรรจุและแต่งตั้ง
  12.1 ผู้สอบแข่งขันได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1
  12.2 กรมศุลกากรจะไม่รับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ ทุกประเภทไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  13. การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น
  กรณีที่ส่วนราชการอื่นมีตำแหน่งว่างในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ซึ่งต้องการบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาอย่างเดียวกัน และมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่เหมือนหรือใกล้เคียงกันกับตำแหน่งที่ได้มีการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีไว้ ส่วนราชการที่มีตำแหน่งว่างสามารถนารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งที่สอบครั้งนี้ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่นได้ การนำรายชื่อไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการสอบครั้งเดียวกันกับการสอบครั้งนี้ โดยผู้สอบแข่งขันได้มีสิทธิ์ที่จะรับการบรรจุได้เพียงครั้งเดียวเท่ำนั้น
  /กรมศุลกากร…
  – 7 –
  กรมศุลกากร ดำเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาคตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านผ่านการสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการหรือมีพฤติการณ์ในทำนองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และโปรดแจ้งให้กรมศุลกากรทราบทางโทรศัพท์ เลขหมาย 0 2667 6351 – 4 และ 0 2667 7097
  ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556
  เบญจา หลุยเจริญ
  (นางเบญจา หลุยเจริญ)
  อธิบดีกรมศุลกากร

  ตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการศุลกากร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบ พิธีการศุลกากร ตรวจสอบราคา พิกัดอัตราศุลกากร แหล่งกาเนิดสินค้า การจัดเก็บภาษีอากร การพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร พิกัดอัตราศุลกากร พิธีการและราคาศุลกากร การตรวจปล่อยสินค้า ที่นำเข้าและส่งออก การควบคุมการบรรทุกและขนถ่ายสินค้า การทบทวนและตรวจสอบเอกสารหลังผ่านพิธีการศุลกากร การสืบสวน ป้องกันและปราบปรามการหลีกเลี่ยงและลักลอบหนีศุลกากร กำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร พิกัดอัตราศุลกากร พิธีการและราคาศุลกากร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานศุลกากร ภายใต้การกากับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะหรือเป็นผลัดหมุนเวียน ตามช่วงระยะเวลำได้
  1. ด้านการปฏิบัติการ
  (1) ร่วมดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับพิธีการการนำสินค้าเข้าและส่งสินค้าออก เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
  (2) การพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร พิกัดอัตราศุลกากร พิธีการและราคาศุลกากร ตรวจสอบพิกัดอัตราศุลกากร ราคาศุลกากร ถิ่นกาเนิดสินค้า การกำหนดราคาศุลกากร การประเมินอากร สิทธิตามอนุสัญญาระหว่างประเทศที่มีความตกลงผูกพันกับประเทศไทยเพื่อให้สามารถดำเนินการเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด
  (3) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินภาษีอากรและเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ และการจัดเก็บอากรปากระวาง เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามเป้าหมายที่กำหนด
  (4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจปล่อยสินค้าที่นำเข้าและส่งออก การคืนค่าภาษีอากร ออกแบบแจ้งการประเมิน เพื่อให้การควบคุมกระบวนการตรวจปล่อยสินค้า การคืนภาษี การแจ้งผลการประเมินเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด
  (5) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจปล่อยของติดตัวผู้โดยสารขาเข้าและขาออก เพื่อให้การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  (6) ร่วมวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลสัญญาณภาพจากการตรวจสอบตู้สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์ เพื่อควบคุมและตรวจสอบพิกัดอัตราศุลกากรให้สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  (7) ร่วมตรวจคัดตรวจปล่อยของนำเข้า-ส่งออกทางไปรษณีย์ การควบคุมการบรรทุก และขนถ่ายสินค้า การควบคุมยานพาหนะและสินค้าขาเข้า-ออก และการควบคุมสินค้าผ่านแดน เพื่อป้องกันการลักลอบกระทำความผิดทางศุลกากร
  (8) ร่วมปฏิบัติงานในการควบคุมการเก็บของ การขนย้าย การนำของออกจากเขตที่กำหนดในคลังสินค้า คลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร เขตอุตสาหกรรมส่งออก เขตพื้นที่พัฒนาร่วม เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎระเบียบทางที่ศุลกากรกำหนด
  (9) การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานบัญชีเกี่ยวกับการนำ เข้า ส่งออก ณ สถานประกอบการ เพื่อให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบทางที่ศุลกากรกำหนด
  เอกสารแนบ 1
  – 2 –
  (10) การสืบสวน ประมวลหลักฐาน ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิด ตามกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ของประเทศและประชาชน
  (11) การดูแลเก็บรักษาและจำหน่ายของกลาง ของตกค้าง และการตรวจสอบสินค้าของตกค้างและของกลาง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎระเบียบทางที่ศุลกากรกำหนด
  2. ด้านการวางแผน
  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
  3. ด้านการประสำนงาน
  (1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
  (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  4. ด้านการบริการ
  (1) ให้คำแนะนำ ปรึกษาในเบื้องต้น แก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการนำเข้า ส่งออก สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร พิกัดอัตราศุลกากร พิธีการและราคาศุลกากร และแผนปฏิบัติที่เกี่ยวกับอนุสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและนาไปสู่การปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรอย่างถูกต้อง
  (2) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร ตารา คู่มือ สื่อ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานวิชาการศุลกากร
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา การบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. แล้ว

  ตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  ปฏิบัติงานศุลกากร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม การบรรทุกและขนถ่ายสินค้า การเก็บรักษา การตรวจสอบ การจัดเก็บภาษี การป้องกันและปราบปรามการหลีกเลี่ยงและลักลอบหนีศุลกากร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านศุลกากร ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะหรือเป็นผลัดหมุนเวียน ตามช่วงระยะเวลำได้
  1. ด้านการปฏิบัติการ
  (1) ปฏิบัติงานการรับและตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ในขั้นต้นของเอกสาร พิธีการ เอกสารการนำสินค้าเข้าและส่งสินค้าออก ตรวจสอบพิกัดราคา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก ช่วยปฏิบัติพิธีการจัดเก็บภาษีอากร ช่วยควบคุมการบรรทุกและขนถ่ายสินค้า ช่วยตรวจคัดไปรษณียภัณฑ์เพื่อปฏิบัติพิธีการจัดเก็บภาษีอากร
  (2) ช่วยปฏิบัติพิธีการจัดเก็บภาษีอากร การจัดเก็บอากรและเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ
  (3) รับคำร้องขอคืนภาษีอากรและเงินอื่นๆ ช่วยตรวจสอบใบขนสินค้า และเอกสารที่ผ่านพิธีการแล้ว
  (4) รับรายงานเรือเข้า-ออก ช่วยดูแลเก็บรักษาตัวอย่างสินค้า
  (5) ช่วยคุมเฝ้าและคุมส่งสินค้า ช่วยตรวจวัดน้ามันและถังบรรจุน้ามันเพื่อทำตารางคำนวณปริมาตรความจุประจำถัง และจัดเก็บภาษีอากร
  (6) รักษาการณ์และตรวจค้นเรือต่ำงประเทศและเรือค้าชายฝั่ง
  (7) ตรวจยวดยานคนโดยสารและของที่นาติดตัวพร้อมกับผู้เดินทางเข้าประเทศหรือออกนอกประเทศ
  (8) ช่วยรับและจำหน่ายของกลาง
  (9) การหาข้อมูล ช่วยสืบสวนติดตามความเคลื่อนไหว และตรวจตราป้องกันปราบปรามการหลีกเลี่ยงและลักลอบหนีศุลกากรช่วย
  (10) ตรวจคัดบัญชีสินค้าประเภทต่างๆ รวมรวบเอกสารหลักฐานเพื่อกำหนดราคาจัดทำบัตรราคา หรือเพื่อตรวจสอบราคา
  (11) ตรวจสอบเอกสารที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
  (12) การประมวลหลักฐาน สอบสวนและจัดทำประวัติผู้กระทำผิดกฎหมายศุลกากร
  (13) ติดตาม รวบรวมและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนาไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
  เอกสารแนบ 2
  – 2 –
  2. ด้านการบริการ
  (1) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  (2) ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือกับผู้มาติดต่อราชการ เพื่อเป็นการให้ประชาชน เกิดความรู้ความเข้าใจและสะดวกรวดเร็วในการทำงาน
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง หรือสาขาวิชาโลหะการ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง หรือสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาพณิชยการ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของ ก.พ. แล้ว

   

   สมัครสอบกรมศุลกากร คลิกที่นี่

 • รายงานพิเศษ

  ความคืบหน้า..การสอบท้องถิ่น 2556 “การแต่งตั้งคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)”

  หลายท่านที่กำลังจดจ่อกับการสอบ ท้องถิ่น 2556 ทั่วประเทศ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการจัดสอบแทน ขณะนี้ข่าวอัพเดตล่าสุด มาถึงขั้นตอน "การแต่งตั้งคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)"

  ผล การสำรวจอัตราว่าง และความประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบแข่งขันแทน ปรากฎว่า (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2555)

  สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 มีตำแหน่งว่าง 27 ตำแหน่ง 1,761 อัตรา

  สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 มีตำแหน่งว่าง 33 ตำแหน่ง 3,651 อัตราสอบท้องถิ่น 2556

  สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 มีตำแหน่งว่าง 37 ตำแหน่ง 2,498 อัตรา

  สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 4 มีตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

  รวม 98 ตำแหน่ง  7,911 อัตรา

  ข้อ กฎหมาย ข้อ 6 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบแข่งขัน กรณีเทศบาลมอบหมายให้คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันแทน ให้ กสถ. ประกอบด้วยสอบท้องถิ่น 2556

  1. ผู้ แทน ก.จ. ที่ ก.จ.คัดเลือกจากผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายละ 1 คน
  2. ผู้แทน ก.พ. ที่ ก.พ. คัดเลือกจากผู้แทนนายกเทศมนตรี ผู้แทนปลัดเทศบาล และผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายละ 1 คน
  3. ผู้แทน ก.อบต. ที่ ก.อบต. คัดเลือกจากผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายละ 1 คน 
  4. เลขาธิการ ก.พ. หรือ ผู้แทนสอบท้องถิ่น 2556
  5. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  6. อธิบดีของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบการสอบแข่งขันสอบท้องถิ่น 2556
  7. ให้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่อธิบดีกรมส่่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการคณะ กรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น และ ให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งไม่ ต่ำกว่าตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น หรือตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

  อำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น

  1. กำหนด ระเบียบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ ในกระบวนการบริหารจัดการสอบแข่งขัน เพื่อให้จังหวัดที่ได้รับมอบหมายเป็นศูนย์อำนวยการสอบแข่งขัน ในแต่ละภาค/เขต และมหาวิทยาลัยที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับผิดชอบการสอบแข่งขัน ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
  2. ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  3. ประกาศผลการสอบแข่งขันโดยแยกเป็นบัญชี ภาค/เขต
  4. พิจารณาคัดเลือกจังหวัดในแต่ละภาค/เขต เป็นศูนย์อำนวยการสอบแข่งขัน และอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยอำนวยการตามที่เห็นสมควร
  5. รายงานผลการสอบแข่งขันให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ทราบ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

  (ขอบคุณข้อมูลจากปลัดศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล ปลัดเทศบาลตำบลบางนา)

  บาง แห่งก็คาดการณ์กันไป ตั้งแต่ปีที่แล้วเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่น มกราคม, กุมภาพันธ์, เมษายน ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ เมษายนเป็นระยะเวลาคาดการแบบคิดเข้าข้างตัวเองมากไปหรือเปล่า เพราะดูจากหลายอย่างที่ยังต้องใช้เวลาในการดำเนินการประสานงาน ส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นช่วง กรกฎาคม หรือเปล่า อย่างไรก็คงไม่เกินปีนี้แน่นอน แต่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะผลัด วันประกันพรุ่งในการเตรียมสอบนะครับ เพราะไม่ว่าจะประกาศรับสมัครสอบเมื่อไรมาถึงตอนนี้เชื่อว่าทุกคนพร้อมไม่ต่ำ กว่า 80% ทั้งภาค ก. ท้องถิ่น, ภาค ข. ท้องถิ่น เพราะเตือนกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับ ตอนนี้น่าจะเป็นการทบทวน+อัพเดตข้อมูลเพิ่มเติม และเก็บเกี่ยวเหตุการณ์ปัจจุบันมากกว่าใช่ไหมครับ 🙂สอบท้องถิ่น 2556

   

  (คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)

 • รายงานพิเศษ

  สอบท้องถิ่น 2556 กรมส่งเสริมเผยตำแหน่งและจำนวนอัตราว่างแล้ว

  เปิดตำแหน่ง สอบท้องถิ่น 2556

  ใครเตรียม สอบท้องถิ่น 2556 วันนี้คงต้องเพิ่มระดับความเข้มข้นในการเตรียมความพร้อมเพื่อการ สอบท้องถิ่น 2556 ให้เต็มที่ บัดนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ออกหนังสือให้ส่วนท้องถิ่นยืนยันตำแหน่งและจำนวนอัตราว่าง เพื่อจัด สอบท้องถิ่น 2556 ตามหนังสือที่ได้ให้สำรวจตำแหน่งและอัตราว่างเพื่อ กสถ. จะได้วางแผนการ สอบท้องถิ่น ที่ออกไปก่อนหน้านี้ และท้องถิ่นหลายแห่งได้ส่งสรุปตำแหน่งและจำนวนอัตราว่างที่จะให้ กสถ. ดำเนินการจัดสอบแทนแล้ว ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองทิ่นได้ขอความร่วมมือให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งว่าง และมีความประสงค์ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบแข่งขันแทน ส่งคำร้องขอโดยระบุชื่อตำแหน่งและอัตราที่ประสงค์ให้ กสถ. จัดสอบแข่งขันแทน แล้วรวบรวมข้อมูลการร้องขอในภาพรวมของทั้งจังหวัดตามแบบฯ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนั้น 2556, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ภาค ก., ภาค ก. ท้องถิ่น, ภาค ข. ท้องถิ่น, สถ., สอบ ท้องถิ่น, กสถ.

  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า เพื่อเป็นหลักฐานและข้อมูลประกอบการพิจารณาเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 จึงขอความร่วมมือให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครอง่สวนท้องถิ่นที่มีความประสงค์ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบแข่งขันแทน ดำเนินการดังนี้

  1. ยืนยันตำแหน่ง และอัตราที่มีความประสงค์ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบแข่งขันแทน

  2. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งครูผู้ช่วยว่าง และมีความประสงค์ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบแข่งขันแทน ส่งคำร้องขอโดยให้ระบุอัตราที่ประสงค์ให้ กสถ. จัดสอบแข่งขันแทนตามแบบคำร้องขอ แล้วรวบรวมข้อมูลการร้องขอดังกล่าวในภาพรวมของทั้งจังหวัดตามแบบ โดยให้ส่งพร้อมด้วยคำร้องขอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง จำนวน 1 ชุด ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ 30 มกราคม 2556

  2556, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ภาค ก., ภาค ก. ท้องถิ่น, ภาค ข. ท้องถิ่น, สถ., สอบ ท้องถิ่น, กสถ.

  คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
  สอบท้องถิ่น 2556

  สอบท้องถิ่น 2556

   

   

   

   

   

   

  หากใครที่ไม่ได้ตามข่าวการ สอบท้องถิ่น 2556 ครั้งใหญ่ ที่ กสถ. จะจัด สอบท้องถิ่น แทน ส่วนท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ  ผมสรุปให้นะครับ(เท่าที่ผมทราบ) ก็จะเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้น เนื่องจากเดิมที สถ.จะจัดสอบเฉพาะภาค ก. และให้ส่วนท้องถิ่นจัดสอบภาค ข. กันเอง แต่หลังจากใบภาค ก. สถ. ครั้งสุดท้ายได้หมดอายุลง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ สถ.ก็ออกประกาศตัวหนึ่งเมื่อประมาณเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว เกี่ยวกับเงื่อนไขเกณฑ์การรับสมัครต่างๆ และปรากฎว่าได้ยกเลิกประกาศการเก็บคะแนนภาค ก. หรือใบภาค ก. สถ. ไปแล้ว ดังนั้นต่อไปก็คือสอบใหม่หมดทั้งภาค ก. ภาค ข. และ ภาค ค. ไม่รับผลภาค ก. ของใครเลย ผู้ที่ไม่ผ่านภาค ก. ก.พ. ก็สมัครได้ และอีกเรื่องที่สำคัญคือ.. “ใครจะเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ” ซึ่งก็ได้ข้อสรุปว่า..แล้วแต่ศรัทธา

  หากส่วนท้องถิ่นใดต้องการจะดำเนินการจัดสอบเองก็สามารถทำได้ทันที แต่บัญชีจะใช้ได้เฉพาะจังหวัดนั้นเท่านั้น ห้ามนำบัญชีไปใช้ข้ามเขตจังหวัด

  แต่หากไม่สามารถจะดำเนินการจัดสอบได้ก็ให้ กสถ. ดำเนินการจัดสอบแทน และหากให้ กสถ. ดำเนินการจัดสอบแทน กสถ. ก็วางแผนการดำเนินการจัดสอบไว้คือ จะดำเนินการจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นเขต มีประมาณ 7-9 เขต (ตรงนี้ผมลืมแล้วอย่างไรจะไปค้นให้อีกที) กระจายไปทั่วประเทศ แต่ละเขตจะมี 7-9 จังหวัด และเมื่อแบ่งเป็นเขตเช่นนี้จังหวัดที่เป็นตัวแทนเขตที่ดำเนินการจัดสอบจะเป็นผู้ถือบัญชี ฉะนั้นการจัดสอบในลักษณะนี้หากสอบผ่านขึ้นบัญชีก็มีโอกาสเรียกตัวสูงกว่าท้องถิ่นจัดสอบเอง เพราะมีจังหวัดที่รองรับ 9 จังหวัด หรือ 7 จังหวัด

  จึงไม่แปลกในระยะที่ผ่านมาเราจึงได้เห็นท้องถิ่น บางแห่งเเปิดรับสมัครและจัดสอบกันเองในช่วงที่ผ่านมา เช่น อบต.สบป่อง จ.แม่ฮ่องสอน (แต่ส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดแม้แต่ตัวจังหวัดเองก็ยื่นขอให้ กสถ.จัดสอบแทนด้วย) และก็ยังมีท้องถิ่นอีกเป็นจำนวนมากทั่วประเทศที่ยื่นเรื่องให้ กสถ. จัดสอบแทน ได้ส่งสรุปตำแหน่งและจำนวนอัตราว่าง เพื่อให้ กสถ. ดำเนินการวางแผนดำเนินการจัดสอบแทน

  ผมมีคำแนะนำ..เกี่ยวกับการสมัครสอบท้องถิ่น 2556 สำหรับบางท่านอาจจะมีคุณวุฒิที่สามารถเลือกสมัครสอบได้มากกว่าหนึ่งตำแหน่ง และถึงแม้จะสมัครในตำแหน่งเดียวกัน อาจะต้องลองพิจารณาเกี่ยวกับคู่แข่งขันในแต่ละเขตการสอบท้องถิ่น (จำนวนผู้สมัครสอบท้องถิ่น) ผู้สมัครสอบท้องถิ่นในเขตใดมีจำนวนน้อยน้อยการแข่งขันก็ย่อมต่ำกว่าเขตที่มีผู้สมัครในตำแหน่งเดียวกันมากกว่า หรือหากมีการแจกแจงจำนวนอัตราว่างในแต่ละเขต เจ้าตัวอัตราว่างก็ควรจะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาวางแผนการสมัครสอบนะครับ บางครั้งใครจะทราบว่าการเพิ่มโอกาสสอบท้องถิ่น 2556 ได้ลำดับที่ดีก็อาจจะเป็นความรอบคอบในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ได้นะครับ อย่างไรก็ฝากเป็นข้อมูลไว้ให้พิจารณาวางแผนการสมัครสอบท้องถิ่น 2556 นี้นะครับ

  ตกหล่นหรือผิดพลาดตรงไหนช่วยกันเสริมได้นะครับ

 • ข้อมูลเตรียมสอบงานราชการ

  การขอดูคะแนนผลการสอบของ ก.พ.

  การขอข้อมูลผลการสอบของ ก.พ.

  หลักฐานที่ต้องใช้

  1. ใบคำ้ร้องขอข้อมูลผลการสอบ
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
  4. ใบมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรอง "สำเนาถูกต้อง" (สำหรับกรณี มาติดต่อขอดูคะแนนให้บุคคลอื่นเท่านั้น)
  5. ซองเปล่าติดแสตมป์ 3 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวเอง (กรณีให้ส่งทางไปรษณีย์)

  วิธีการขอดูคะแนนผลการสอบ

  1. การติดต่อขอข้อมูลการสอบด้วยตนเอง ให้นำหลักฐานข้อ 1-4 มาแสดง (สามารถรอรับได้เลย) ติดต่อได้ที่ "อาคาร 8 ชั้น 3 กลุ่มงานประมวลผลการสอบฯ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี"
  2. การติดต่อขอข้อมูลผลการสอบทางไปรษณีย์ (ขอดูคะแนนได้เฉพาะของตนเองเท่านั้น) ให้ปฏิบัติดังนี้
   1. download คำร้อง และกรอกข้อความในใคำร้องให้สมบูรณ์
   2. แนบหลักฐานตามข้อ 2-5
   3. นำเอกสารทั้งหมดใส่ซอง ส่งไปที่

    "กลุ่มงานประมวลผลการสอบฯ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร
     47/101 สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์
     ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง
     จังหวัดนนทบุรี 11000"
     

   

  ดาวน์โหลด» ใบมอบอำนาจ