Categories
รายงานพิเศษ

ความคืบหน้า..การสอบท้องถิ่น 2556 “การแต่งตั้งคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)”

หลายท่านที่กำลังจดจ่อกับการสอบ ท้องถิ่น 2556 ทั่วประเทศ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการจัดสอบแทน ขณะนี้ข่าวอัพเดตล่าสุด มาถึงขั้นตอน "การแต่งตั้งคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)"

ผล การสำรวจอัตราว่าง และความประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบแข่งขันแทน ปรากฎว่า (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2555)

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 มีตำแหน่งว่าง 27 ตำแหน่ง 1,761 อัตรา

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 มีตำแหน่งว่าง 33 ตำแหน่ง 3,651 อัตราสอบท้องถิ่น 2556

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 มีตำแหน่งว่าง 37 ตำแหน่ง 2,498 อัตรา

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 4 มีตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

รวม 98 ตำแหน่ง  7,911 อัตรา

ข้อ กฎหมาย ข้อ 6 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบแข่งขัน กรณีเทศบาลมอบหมายให้คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันแทน ให้ กสถ. ประกอบด้วยสอบท้องถิ่น 2556

 1. ผู้ แทน ก.จ. ที่ ก.จ.คัดเลือกจากผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายละ 1 คน
 2. ผู้แทน ก.พ. ที่ ก.พ. คัดเลือกจากผู้แทนนายกเทศมนตรี ผู้แทนปลัดเทศบาล และผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายละ 1 คน
 3. ผู้แทน ก.อบต. ที่ ก.อบต. คัดเลือกจากผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายละ 1 คน 
 4. เลขาธิการ ก.พ. หรือ ผู้แทนสอบท้องถิ่น 2556
 5. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 6. อธิบดีของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบการสอบแข่งขันสอบท้องถิ่น 2556
 7. ให้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่อธิบดีกรมส่่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการคณะ กรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น และ ให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งไม่ ต่ำกว่าตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น หรือตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. กำหนด ระเบียบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ ในกระบวนการบริหารจัดการสอบแข่งขัน เพื่อให้จังหวัดที่ได้รับมอบหมายเป็นศูนย์อำนวยการสอบแข่งขัน ในแต่ละภาค/เขต และมหาวิทยาลัยที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับผิดชอบการสอบแข่งขัน ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
 2. ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 3. ประกาศผลการสอบแข่งขันโดยแยกเป็นบัญชี ภาค/เขต
 4. พิจารณาคัดเลือกจังหวัดในแต่ละภาค/เขต เป็นศูนย์อำนวยการสอบแข่งขัน และอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยอำนวยการตามที่เห็นสมควร
 5. รายงานผลการสอบแข่งขันให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ทราบ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

(ขอบคุณข้อมูลจากปลัดศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล ปลัดเทศบาลตำบลบางนา)

บาง แห่งก็คาดการณ์กันไป ตั้งแต่ปีที่แล้วเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่น มกราคม, กุมภาพันธ์, เมษายน ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ เมษายนเป็นระยะเวลาคาดการแบบคิดเข้าข้างตัวเองมากไปหรือเปล่า เพราะดูจากหลายอย่างที่ยังต้องใช้เวลาในการดำเนินการประสานงาน ส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นช่วง กรกฎาคม หรือเปล่า อย่างไรก็คงไม่เกินปีนี้แน่นอน แต่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะผลัด วันประกันพรุ่งในการเตรียมสอบนะครับ เพราะไม่ว่าจะประกาศรับสมัครสอบเมื่อไรมาถึงตอนนี้เชื่อว่าทุกคนพร้อมไม่ต่ำ กว่า 80% ทั้งภาค ก. ท้องถิ่น, ภาค ข. ท้องถิ่น เพราะเตือนกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับ ตอนนี้น่าจะเป็นการทบทวน+อัพเดตข้อมูลเพิ่มเติม และเก็บเกี่ยวเหตุการณ์ปัจจุบันมากกว่าใช่ไหมครับ 🙂สอบท้องถิ่น 2556

 

(คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)

Comments

comments