• งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป,  สอบตำรวจ-ทหาร

  กรมยุทธการทหารบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ก.พ. -24 ก.พ. 2560| รวม 15 อัตรา |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  กรมยุทธการทหารบก

  กรมยุทธการทหารบก

  ลิงค์: https://iqepi.com/37206/ หรือ
  ตำแหน่ง: ชาย,หญิง,พนักงานธุรการ,พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานคอมพิวเตอร์,พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล,ภัณฑารักษ์,พนักงานวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์,พนักงานจัดการฐานข้อมูล,พนักงานบริการ
  ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน:
  อัตราว่าง: 15
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2560
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน    กรมยุทธการทหารบกกรุงเทพมหานคร

  กรมยุทธการทหารบก เปิดรับสมัครสอบ

  สมัครงาน กรมยุทธการทหารบก งานราชการ กรุงเทพมหานคร กรมยุทธการทหารบก รับสมัคร สอบ กรมยุทธการทหารบก2560 สอบ กรมยุทธการทหารบก 60 ehenbook.com กรมยุทธการทหารบก เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมยุทธการทหารบก :ตนเอง  

  ดาวน์โหลดไฟล์ กรมยุทธการทหารบก คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ 1 |

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ม.ค. -24 ม.ค. 2560 |

  กองบัญชาการกองทัพไทย

  กองบัญชาการกองทัพไทย

  ลิงค์: https://iqepi.com/37063/ หรือ
  ตำแหน่ง: พนักงานคอมพิวเตอร์
  ระดับการศึกษา: ปวส.
  อัตราเงินเดือน: 13,800-
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 ม.ค. – 24 ม.ค. 2560
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  กองบัญชาการกองทัพไทยกรุงเทพมหานคร

  กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบ

  ชื่อตำแหน่ง : พนักงานคอมพิวเตอร์
  อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  – เป็นเพศชาย
  -สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  – มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
  -สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
  – ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง – วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563

  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
  – เป็นผู้มีสัญชาติไทย
  – มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร) และพ้นภาระทางทหาร
  – เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความสุจริตใจ
  – ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
  – ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ซึ่งออกตามความในมาตรา 41 แห่ง พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
  – ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
  – ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคยกระทำ
  การทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
  – ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  – ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
  – ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง
  – ดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักงานภายใน
  กรมการเงินทหาร
  – ดำเนินการดูแลระบบเครือข่าย LAN, Internet ตลอดจน Website ของกรมการเงินทหาร
  – วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนา Website กรมการเงินทหารให้มีความเป็นปัจจุบัน
  – ปฏิบัติงานธุรการ และงานประจำสำนักงานภายในกรมการเงินทหาร
  – ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  การสอบภาคปฏิบัติ (ข้อสอบเป็นแบบปฏิบัติ 30 คะแนน) 1 วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 1430 – 1530 ณ ห้องอเนกประสงค์ กรมการเงินทหาร ชั้น 6 อาคารหมายเลข 4 กองบัญชาการกองทัพไทย (รายงานตัว เวลา 1420 หน้าลิฟต์ ชั้น 6 อาคารหมายเลข 4) 2 ขอบเขตการสอบภาคปฏิบัติ การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศผลสอบรอบแรก 1 วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 1300 ทางเว็บไซต์ของ กรมการเงินทหาร http://findinter.rtarf.mi.th 2 คณะกรรมการสอบคัดเลือก จะคัดเลือกผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุด จำนวน 3 คน ของตำแหน่งที่เปิดรับสมัครโดยประกาศเรียงตามหมายเลขที่สมัคร เพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 1 วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 รายงานตัว เวลา 0700 หน้าอาคารหมายเลข 4 กองบัญชาการกองทัพไทย 2 การทดสอบสมรรถภาพร่างกายจำนวน 3 รายการ ได้แก่ ดันพื้น, ลุกนั่ง และวิ่ง ปฏิบัติตามคำสั่งกองบัญชาการกองทัพไทย ที่ 7/2558 ลง 9 ม.ค.58 โดยมีผลการทดสอบ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” เกณฑ์ผ่านจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยรวม 3 รายการ ไม่ต่ำกว่า 50 ใน 100 คะแนน สอบสัมภาษณ์ 1 วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 1000 ณ ห้องประชุม กรมการเงินทหาร ชั้น 6 อาคารหมายเลข 4 กองบัญชาการกองทัพไทย (รายงานตัว เวลา 0930 หน้าลิฟต์ ชั้น 6 อาคารหมายเลข 4) 2 พิจารณาจากบุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ และความรู้เกี่ยวกับทหาร (เกณฑ์การทดสอบเหมาะสม/ไม่เหมาะสม)
  วิธีการประเมิน :

  – ทักษะ

  – สมรรถนะ
  เกณฑ์การประเมิน : การตัดสินผลสอบ ให้พิจารณาเฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกครบทุกขั้นตอน โดยมีผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายอยู่ในเกณฑ์ “ผ่าน” และมีผลการสอบสัมภาษณ์อยู่ในเกณฑ์ “เหมาะสม” และใช้คะแนนจากการสอบภาควิชาการรวมกับคะแนนสอบภาคปฏิบัติของผู้สมัครสอบโดยจัดเรียงลำดับจากคะแนนสูงสุดลงมา กรณีคะแนนรวมเท่ากันให้ถือคะแนนภาควิชาการเป็นหลัก หากคะแนนภาควิชาการเท่ากันให้ผลการตัดสินของ ประธานกรรมการอำนวยการฯ เป็นข้อยุติ โดยจะประกาศผลสอบ “ตัวจริง” จำนวน 1 คน และ “ตัวสำรอง”จำนวน 2 คน ทั้งนี้ ผู้สอบได้ตัวสำรอง จะขึ้นทะเบียนไว้ถึง 30 กันยายน พ.ศ.2560 และมีผลในกรณีที่ตัวจริงสละสิทธิ์หรือไม่สามารถบรรจุลงในตำแหน่งได้ ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย 1. วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 1600 ทางเว็บไซต์ของ กรมการเงินทหาร http://findinter.rtarf.mi.th 2. ผู้ที่สอบผ่านเป็นตัวจริง ให้มารายงานตัวในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 1300 ณ กองธุรการ กรมการเงินทหาร ชั้น 4 อาคารหมายเลข 4 กองบัญชาการกองทัพไทย การรายงานตัวเข้าสอบแต่ละขั้นตอน หากมารายงานตัวเลยกำหนดเวลา ให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกในครั้งนี้

  สมัครงาน กองบัญชาการกองทัพไทย งานราชการ กรุงเทพมหานคร กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัคร สอบ กองบัญชาการกองทัพไทย2560 สอบ กองบัญชาการกองทัพไทย 60 ehenbook.com กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย :ตนเอง  

  ดาวน์โหลดไฟล์ กองบัญชาการกองทัพไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ 1 |