• งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  ประกาศแล้ว!! สอบ ก.พ. ภาค ก. 2556 เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. 8-30 พ.ค. 2556

  ฝากประชาสัมพันธ์

  ประกาศออกมาแล้วนะครับสำหรับมหกรรมการสอบ ก.พ. ภาค ก. ประจำปี 2556 สำนักงาน ก.พ. โดยไ้ด้รับมอบหมายจาก ก.พ. จะดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2556 จึงประกาศรับสมัครสอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก. 4 ระดับ คือ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท (ม.6 สมัครไม่ได้) โดยผู้สมัครสอบเลือกสมัครระดับใดระดับหนึ่งได้เพียงระดับเดียว-ศูนย์สอบเดียว

  1. ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ สำนักงาน ก.พ.จะรับสมัครสอบจำนวน 4 ระดับ
  2. วิธีดำเนินการ สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้น ที่ ก.พ. รับรอง และจะดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) เพื่อประกาศผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.เมื่อส่วนราชการใดประสงค์จะบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งใดจากผู้สำเร็จการศึกษา วุฒิใด สาขาวิชาใด หรือทางใด ส่วนราชการนั้นจะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการจากผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ดังกล่าว และดำเนินการสอบภาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 15 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เพื่อขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้สำหรับการบรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนั้นต่อไปข้อสอบ กพ, ติวสอบ กพ., ผลสอบ กพ, สอบ กพ, สอบ กพ 2556, สอบ กพ 56, แนวข้อสอบ กพ

  กำหนดการดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
  ประจำปี 2556

  • 24 เม.ย. 2556 – เผยแพร่ข่าว สอบ กพ. 2556
  • 8-30 พ.ค. 2556 – กรอกใบสมัครและพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินทางอินเตอร์เน็ต
  • 8-31 พ.ค. 2556 – ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบและเลือกศูนย์สอบ ที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา (ปิดรับสมัคร 30 พ.ค. แต่ชำระเงินได้ถึง 31 พ.ค.) ค่าสมัครสอบ 130 บาท (รวมค่าธรรมเนียม)
  • 10 ก.ค. 2556 – ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ที่เว็บไซต์รับสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก.
  • 28 ก.ค. 2556 – สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ทุกศูนย์สอบ (รอบแรก)*
  • 25 ส.ค. 2556 – สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ทุกศูนย์สอบ (รอบสอง)*
  • 9 ต.ค. 2556 – ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านฯ ที่เว็บไซต์

  **ท่านใดจะได้สอบรอบแรกวันที่ 28 ก.ค. 2556 หรือ สอบรอบสองวันที่ 25 ส.ค. 2556 ก.พ. จะแจ้งให้ทราบภายหลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ผู้สมัครสอบหนึ่งท่านสอบเพียงวันใดวันหนึ่งในสองวันนี้เท่านั้น)

  รายชื่อศูนย์สอบ และ จำนวนที่นั่งสอบ

  สมัครศูนย์ใด..สอบศูนย์นั้น 

  เลือกสมัครได้เพียง 1 ศูนย์สอบ 1 ระดับ และไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ฉะนั้นตัดสินใจให้ดีก่อนนะครับว่าสะดวกจะไปสอบที่ศูนย์ใด **กรณีที่นั่งศูนย์สอบที่ประสงค์จะเลือก ครบจำนวนแล้ว ผู้สมัครสอบจะต้องเลือกศูนย์สอบอื่นที่ยังมีที่นั่งสอบเหลืออยู่ แต่หากไม่สามารถเลือกศูนย์สอบใดๆ ได้เนื่องจากที่นั่งสอบทุกศูนย์สอบครบจำนวนแล้ว สำนักงาน ก.พ. จะพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  • รหัสศูนย์สอบ 01 - กรุงเทพมหานคร
   • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556  จำนวน 90,000 คน
   • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556  จำนวน 90,000 คน
  • รหัสศูนย์สอบ 02 - พระนครศรีอยุธยา
   • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556  จำนวน 25,000 คน
   • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556  จำนวน 25,000 คน
  • รหัสศูนย์สอบ 03 - ฉะเชิงเทรา
   • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556  จำนวน 24,000 คน
   • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556  จำนวน 24,000 คน
  • รหัสศูนย์สอบ 04 - ราชบุรี
   • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556  จำนวน 23,000 คน
   • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556  จำนวน 23,000 คน
  • รหัสศูนย์สอบ 05 - ชลบุรี
   • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556  จำนวน 22,000 คน
   • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556  จำนวน 22,000 คน
  • รหัสศูนย์สอบ 06 - เชียงใหม่
   • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556  จำนวน 43,000 คน
   • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556  จำนวน 43,000 คน
  • รหัสศูนย์สอบ 07 - พิษณุโลก
   • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556  จำนวน 42,500 คน
   • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556  จำนวน 42,500 คน
  • รหัสศูนย์สอบ 08 - อุดรธานี
   • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556  จำนวน 45,500 คน
   • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556  จำนวน 45,500 คน
  • รหัสศูนย์สอบ 09 - อุบลราชธานี
   • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556  จำนวน 30,000 คน
   • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556  จำนวน 30,000 คน
  • รหัสศูนย์สอบ 10 - สุราษฎร์ธานี
   • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556  จำนวน 30,000 คน
   • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556  จำนวน 30,000 คน
  • รหัสศูนย์สอบ 11 - สงขลา
   • ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556  จำนวน 40,000 คน
   • ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556  จำนวน 40,000 คน

  หลักสูตรการสอบ

  ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน

  1. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
   1. ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
    ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ
   2. ความสามารถด้านเหตุผล
    ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือ รูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
  2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต้ม 100 คะแนน)
   1. ความเข้าใจภาษา
    ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย
   2. การใช้ภาษา
    ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้อง ตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ


   เลือกหน้า: 123456789ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!! | เว็บไซต์ ก.พ. คลิกที่นี่

 • รายงานพิเศษ

  เตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ. 2556

  เตรียมความพร้อมกันนะครับ ก.พ. เตรียมจะประกาศรับสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก. ประจำปี 2556 แล้ว ก.พ. ลงประกาศรับสมัครสอบแล้วนะครับ คลิกที่นี่!!

  สอบ ก.พ. ภาค ก.2556

  สมัครสอบ ภาค ก. ประจำปี 2556

  สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จากผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้น ที่ ก.พ. รับรอง ผู้ที่สอบผ่านและได้รับหนังสือรับรองการสอบภาค ก. แล้ว สามารถนำไปสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ ตำแหน่ง (ภาค ข.)

  และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในส่วนราชการอื่นๆ ต่อไป

  คลิกที่นี่ี (ไปเฝ้ารอประกาศกันครับ)