Categories
รายงานพิเศษ

เตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ. 2556

เตรียมความพร้อมกันนะครับ ก.พ. เตรียมจะประกาศรับสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก. ประจำปี 2556 แล้ว ก.พ. ลงประกาศรับสมัครสอบแล้วนะครับ คลิกที่นี่!!

สอบ ก.พ. ภาค ก.2556

สมัครสอบ ภาค ก. ประจำปี 2556

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จากผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้น ที่ ก.พ. รับรอง ผู้ที่สอบผ่านและได้รับหนังสือรับรองการสอบภาค ก. แล้ว สามารถนำไปสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ ตำแหน่ง (ภาค ข.)

และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในส่วนราชการอื่นๆ ต่อไป

คลิกที่นี่ี (ไปเฝ้ารอประกาศกันครับ)

Comments

comments