• งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-13 ก.พ. 2562 รวม 20 อัตรา

  ฝากประชาสัมพันธ์

  title=องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯองค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ”

  ลิงค์: https://ehenx.com/2007/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักวิชาการผลิตภัณฑ์,นักวิทยาศาสตร์,นักวิชาการบัญชีและการเงิน,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักทรัพยากรบุคคล,เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน,นักวิชาการเผยแพร่,นักวิชาการเกษตร,นักวิชาการพัสดุ,นายสัตวแพทย์
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
  อัตราเงินเดือน: 15,000-16,830
  อัตราว่าง: 20
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 13 ก.พ. 2562
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 18 ธ.ค. -13 ม.ค. 2562 รวม 20 อัตรา

  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ

  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ”

  ลิงค์: https://ehenx.com/1655/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเกษตร,นักวิชาการเผยแพร่,เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการบัญชีและการเงิน,นักวิทยาศาสตร์,นักวิชาการผลิตภัณฑ์,นายสัตวแพทย์
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
  อัตราเงินเดือน: 15,000-16,830
  อัตราว่าง: 20
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 ธ.ค. – 13 ม.ค. 2562
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบงาน 34 อัตรา (11 ม.ค. – 11 ก.พ. 2556)

  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556 "นักวิชาการเผยแพร่,นักวิชาการตรวจสอบ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,เศรษฐกร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการบัญชีและการเงิน,นักทรัพยากรบุคคล,นิติกร,นักวิชาการสัตวบาล,นายสัตวแพทย์,นักวิชาการการตลาด,นักวิชาการผลิตภัณฑ์,วิศวกร" 34 อัตรา (11 ม.ค. – 11 ก.พ. 2556)

  สำหรับผู้จบ ปริญญาตรี ปริญญาโท

  อายุไม่เิกิน 35 ปี

  รับสมัครวันที่ 11 มกราคม 2556 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2556

  สมัครด้วยตนเอง
  ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ พร้อมเอกสารหลักฐาน
  ประกอบการสมัครได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ๑๖๐ หมู่ ๑
  ถนนมิตรภาพ อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๘๐ โทร. ๐-๓๖๓๔-๒๐๑๕ หรือฝ่ายอานวยการองค์การ
  ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เลขที่ ๘๙/๒ บริษัท ทีโอที จากัด(มหาชน) อาคาร ๙ ชั้น ๑๔ หมู่ ๓
  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทร.๐-๒๕๖๘-๒๕๗๓

  สมัครทางไปรษณีย์
  Download ใบสมัคร คลิกที่นี่ และยื่นใบสมัครทางอีเมล์ personnel@dpo.go.th พร้อมส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์

  กำหนดการสอบ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 09.30-15.30 น. พร้อมกันเพียงแห่งเดียว ณ สานักงานใหญ่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เลขที่ ๑๖๐ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี


  ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
  เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
  ——————————-
  ด้วยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวง
  เกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
  โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  ๑. ตาแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง รวม ๓๔ อัตรา
  ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้สมัคร
  ก. ตาแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ๔-๕ จานวน ๑ อัตรา
  – ปฏิบัติงาน ณ แผนกประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์และความปลอดภัยในงาน
  ฝ่ายอานวยการ
  คุณสมบัติทั่วไป
  ๑) สัญชาติไทยอายุไม่เกิน ๓๕ ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร
  ๒) มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
  ๓) หากเป็นชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
  ๑) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบ
  ได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา
  ๒) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  ข. ตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบ ๔-๕ จานวน ๑ อัตรา
  – ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มงานตรวจสอบอานวยการ ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน
  คุณสมบัติทั่วไป
  ๑) สัญชาติไทยอายุไม่เกิน ๓๕ ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร
  ๒) มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
  ๓) หากเป็นชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  / คุณสมบัติ…

  คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
  ๑) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบ
  ได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
  ๒) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  ฃ. ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๔-๕ จานวน ๒ อัตรา
  – ปฏิบัติงาน ณ แผนกแผนงานและงบประมาณ กองแผนงานและโครงการ
  ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
  คุณสมบัติทั่วไป
  ๑) สัญชาติไทยอายุไม่เกิน ๓๕ ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร
  ๒) มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
  ๓) หากเป็นชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
  ๑) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ใน
  ระดับเดียวกันทุกสาขา
  ๒) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  ค. ตาแหน่งเศรษฐกร ๔-๕ จานวน ๒ อัตรา
  – ปฏิบัติงาน ณ แผนกติดตามและประเมินผล กองแผนงานและโครงการ ฝ่ายนโยบาย
  และแผนงาน
  คุณสมบัติทั่วไป
  ๑) สัญชาติไทยอายุไม่เกิน ๓๕ ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร
  ๒) มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
  ๓) หากเป็นชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
  ๑) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ใน
  ระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์หรือสถิติ
  ๒) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  ฅ. ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๔-๕ จานวน ๒ อัตรา
  – ปฏิบัติงาน ณ แผนกระบบงานคอมพิวเตอร์ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายนโยบาย
  และแผนงาน จานวน ๑ อัตรา
  – ปฏิบัติงาน ณ แผนกสารสนเทศงานบริหาร กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายนโยบาย
  และแผนงาน จานวน ๑ อัตรา
  / คุณสมบัติ…

  คุณสมบัติทั่วไป
  ๑) สัญชาติไทยอายุไม่เกิน ๓๕ ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร
  ๒) มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
  ๓) หากเป็นชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
  ๑) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ใน
  ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
  ๒) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  ฆ. ตาแหน่งนักวิชาการบัญชีและการเงิน ๔-๕ จานวน ๓ อัตรา
  – ปฏิบัติงาน ณ แผนกบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ฝ่ายนโยบายและแผนงาน จานวน ๒ อัตรา
  – ปฏิบัติงาน ณ แผนกบริหารงานทั่วไป กองบริหารงานทั่วไป สานักงาน อ.ส.ค.
  ภาคเหนือตอนบน จานวน ๑ อัตรา
  คุณสมบัติทั่วไป
  ๑) สัญชาติไทยอายุไม่เกิน ๓๕ ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร
  ๒) มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
  ๓) หากเป็นชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
  ๑) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบ
  ได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี
  ๒) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  ง. ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ๔-๕ จานวน ๔ อัตรา
  – ปฏิบัติงาน ณ แผนกทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  จานวน ๒ อัตรา
  – ปฏิบัติงาน ณ แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากร
  บุคคล จานวน ๒ อัตรา
  คุณสมบัติทั่วไป
  ๑) สัญชาติไทยอายุไม่เกิน ๓๕ ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร
  ๒) มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
  ๓) หากเป็นชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  / คุณสมบัติ…

  คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
  ๑) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบ
  ได้ในระดับเดียวกันในสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ
  ๒) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  จ. ตาแหน่งนิติกร ๔-๕ จานวน ๒ อัตรา
  – ปฏิบัติงาน ณ แผนกนิติกรรมสัญญาและคดี กองกฎหมาย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จานวน
  ๑ อัตรา
  – ปฏิบัติงาน ณ แผนกนิติการและระเบียบ กองกฎหมาย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จานวน
  ๑ อัตรา
  คุณสมบัติทั่วไป
  ๑) สัญชาติไทยอายุไม่เกิน ๓๕ ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร
  ๒) มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
  ๓) หากเป็นชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
  ๑) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบ
  ได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
  ๒) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  ฉ. ตาแหน่งนักวิชาการสัตวบาล ๔-๕ จานวน ๓ อัตรา
  – ปฏิบัติงาน ณ แผนกวิชาการโคนม กองพัฒนาการเลี้ยงโคนม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการ
  เลี้ยงโคนม จานวน ๒ อัตรา
  – ปฏิบัติงาน ณ แผนกฟาร์มอินทรีย์ กองงานฟาร์ม ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม
  จานวน ๑ อัตรา
  คุณสมบัติทั่วไป
  ๑) สัญชาติไทยอายุไม่เกิน ๓๕ ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร
  ๒) มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
  ๓) หากเป็นชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
  ๑) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้
  ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางสัตวบาล สัตวศาสตร์
  ๒) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  / ช. ตาแหน่ง…

  ช. ตาแหน่งนายสัตวแพทย์ ๕ จานวน ๑ อัตรา
  – ปฏิบัติงาน ณ แผนกสัตวแพทย์และผสมเทียม กองส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ฝ่ายส่งเสริม
  การเลี้ยงโคนม
  คุณสมบัติทั่วไป
  ๑) สัญชาติไทยอายุไม่เกิน ๓๕ ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร
  ๒) มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
  ๓) หากเป็นชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
  ๑) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาสัตวแพทยศาตร์
  และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา
  ๒) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  ซ. ตาแหน่งนักวิชาการการตลาด ๔-๕ จานวน ๗ อัตรา
  – ปฏิบัติงาน ณ แผนกบริหารการขาย กองการขาย ฝ่ายการตลาดและการขาย จานวน
  ๑ อัตรา
  – ปฏิบัติงาน ณ แผนกการตลาดและการขาย กองการตลาดและการขาย สานักงาน
  อ.ส.ค.ภาคกลาง (โรงงานนมมวกเหล็ก) จานวน ๑ อัตรา
  – ปฏิบัติงาน ณ แผนกการตลาดและการขาย กองการตลาดและการขาย สานักงาน
  อ.ส.ค.ภาคใต้ (โรงงานนมปราณบุรี) จานวน ๒ อัตรา
  – ปฏิบัติงาน ณ แผนกการตลาดและการขาย กองการตลาดและการขาย สานักงาน
  อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โรงงานนมขอนแก่น) จานวน ๒ อัตรา
  – ปฏิบัติงาน ณ แผนกการตลาดและการขาย กองการตลาดและการขาย สานักงาน
  อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง (โรงงานนมสุโขทัย) จานวน ๑ อัตรา
  คุณสมบัติทั่วไป
  ๑) สัญชาติไทยอายุไม่เกิน ๓๕ ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร
  ๒) มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
  ๓) หากเป็นชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
  ๑) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบ
  ได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือการบริหารจัดการ
  ๒) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  /ฌ. ตาแหน่ง…

  ฌ. ตาแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์ ๔-๕ จานวน ๕ อัตรา
  – ปฏิบัติงาน ณ แผนกผลิตภัณฑ์นม ๑ (สเตอริไรส์) กองโรงงาน สานักงาน อ.ส.ค.
  ภาคกลาง (โรงงานนมมวกเหล็ก) จานวน ๑ อัตรา
  – ปฏิบัติงาน ณ แผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม กองโรงงาน สานักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ (โรงงานนม
  ปราณบุรี) จานวน ๑ อัตรา
  – ปฏิบัติงาน ณ แผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม กองโรงงาน สานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง
  (โรงงานนมสุโขทัย) จานวน ๒ อัตรา
  – ปฏิบัติงาน ณ แผนกผลิตผลิตภัณฑ์นม กองโรงงาน สานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน
  (โรงงานนมเชียงใหม่) จานวน ๑ อัตรา
  คุณสมบัติทั่วไป
  ๑) สัญชาติไทยอายุไม่เกิน ๓๕ ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร
  ๒) มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
  ๓) หากเป็นชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
  ๑) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ใน
  ระดับเดียวกันในสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยา จุลชีววิทยา ชีวเคมี
  หรือวิศวกรรมอาหาร
  ๒) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  ญ. ตาแหน่งวิศวกร ๔-๕ จานวน ๑ อัตรา
  – ปฏิบัติงาน ณ แผนกวิศวกรรมโรงงาน กองโรงงาน สานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง
  (โรงงานนมสุโขทัย)
  คุณสมบัติทั่วไป
  ๑) สัญชาติไทยอายุไม่เกิน ๓๕ ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร
  ๒) มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕
  ๓) หากเป็นชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
  คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
  ๑) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ใน
  ระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมการผลิตหรือ
  วิศวกรรมอุตสาหการ
  ๒) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  / ๓. หลักฐาน…

  ๓. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
  ๓.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑.๕ นิ้ว x ๒ นิ้ว
  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๒ รูป
  ๓.๒ สาเนาปริญญาบัตรและสาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ
  การศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่รับสมัครจานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
  ๓.๓ สาเนาบัตรประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
  ๓.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
  ๓.๕ สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล
  หลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองสาเนาเอกสารทุกฉบับ โดยเขียนคารับรองว่า
  “สาเนาถูกต้อง” และลงชื่อกากับไว้มุมล่างด้านขวาทุกหน้าของเอกสาร
  ๔. กาหนดการรับสมัคร
  กาหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
  ในวันและเวลาราชการ
  ๕. สถานที่รับสมัคร
  ๕.๑ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ พร้อมเอกสารหลักฐาน
  ประกอบการสมัครได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ๑๖๐ หมู่ ๑
  ถนนมิตรภาพ อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๘๐ โทร. ๐-๓๖๓๔-๒๐๑๕ หรือฝ่ายอานวยการองค์การ
  ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เลขที่ ๘๙/๒ บริษัท ทีโอที จากัด(มหาชน) อาคาร ๙ ชั้น ๑๔ หมู่ ๓
  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทร.๐-๒๕๖๘-๒๕๗๓
  ๕.๒ Download ใบสมัครที่ www.hrtdm.com , www.dpo.go.th และยื่นใบสมัครทาง
  E-mail : personnel@dpo.go.th พร้อมส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์
  ๖. กาหนดการสอบคัดเลือก
  กาหนดการสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง
  ๑๕.๓๐ น. พร้อมกันเพียงแห่งเดียว ณ สานักงานใหญ่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เลขที่
  ๑๖๐ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบได้ที่สถานที่รับสมัครใน
  วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ หรือที่ www.hrtdm.com , www.dpo.go.th
  /๗. หลักสูตร…

  ๗. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกมี ๒ ภาค ดังนื้
  ๗.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (คะแนน
  เต็ม ๒๐๐ คะแนน)
  วิชาที่ ๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
  วิชาที่ ๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
  ๗.๒ ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
  จะประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ในด้านต่าง ๆ เช่นความรู้ ความสามารถและ
  ประสบการณ์ ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรม
  และคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ
  ไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
  ทั้งนี้ กาหนดให้ผู้สมัครสอบ ต้องสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถ
  เฉพาะตาแหน่งก่อน และเมื่อเป็นผู้สอบผ่านจึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
  ๘. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก จะเรียงลาดับจากผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
  ตาแหน่งสูงสุดลงมาตามลาดับ
  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๓ คน และไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่
  วันที่ขึ้นบัญชี
  ๙. การบรรจุและการแต่งตั้ง
  ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสอบ
  คัดเลือก ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมากกว่าจานวนตาแหน่งว่าง และภายหลังมีตาแหน่งว่างเพิ่มอีก องค์การ
  ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านก ารสอบคัดเลือกที่เหลืออยู่
  หรือจะดาเนินการสอบคัดเลือกใหม่ก็ได้
  ๑๐. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
  ๑๐.๑ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในระดับปริญญาตรีทั่วไป จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งใน
  ตาแหน่งระดับ ๔ อัตราเงินเดือน ๑๐,๑๕๐.-บาท
  ๑๐.๒ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพเฉพาะ ได้แก่
  ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการบัญชีและการเงิน นักวิชาการผลิตภัณฑ์ และวิศวกร จะได้รับการบรรจุ
  แต่งตั้งในระดับ ๔ อัตราเงินเดือน ๑๒,๖๙๐.- บาท ยกเว้นปริญญาตรีในตาแหน่งนายสัตวแพทย์ จะได้รับการบรรจุ
  แต่งตั้งในระดับ ๕ อัตราเงินเดือน ๑๒,๖๙๐.- บาท
  / ๑๐.๓ ผู้สมัคร…

  ๑๐.๓ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในระดับปริญญาโททั่วไป จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งใน
  ตาแหน่งระดับ ๕ อัตราเงินเดือน ๑๒,๖๙๐.-บาท
  ๑๐.๔ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาชีพเฉพาะ ได้แก่
  ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการบัญชีและการเงิน นักวิชาการผลิตภัณฑ์ และวิศวกร จะได้รับการบรรจุ
  แต่งตั้งในระดับ ๕ อัตราเงินเดือน ๑๕,๘๙๐.- บาท
  ทั้งนี้ ตาแหน่งข้างต้น (ตามข้อ ๑๐.๑ – ๑๐.๓) จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพตามมติ
  คณะรัฐมนตรี (ปริญญาตรี-โท รวมกับเงินเดือนแล้ว ได้รับ ๑๕,๐๐๐.-บาท) และตาแหน่งทั้งหมดจะได้รับสวัสดิการ
  ตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ โดยผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องมี
  การทดลองการปฏิบัติงานเป็นเวลา ๑๒๐ วัน นับแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน หากผ่านการประเมินเมื่อพ้นระยะเวลาทดลอง
  งาน จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน อ.ส.ค.ตามตาแหน่งที่สมัครไว้
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
  นพดล ตันวิเชียร
  (นายนพดล ตันวิเชียร)
  รองผู้อานวยการ ทาการแทนผู้อานวยการ
  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ "นักวิชาการเผยแพร่,นักวิชาการตรวจสอบ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,เศรษฐกร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการบัญชีและการเงิน,นักทรัพยากรบุคคล,นิติกร,นักวิชาการสัตวบาล,นายสัตวแพทย์,นักวิชาการการตลาด,นักวิชาการผลิตภัณฑ์,วิศวกร" 34 อัตรา (11 ม.ค. – 11 ก.พ. 2556)

  ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย คลิกที่นี่

  เว็บไซต์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย คลิกที่นี่