• งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] 13 -19 ม.ค. 2557  ,งานพัฒนาธุรกิจระดับ 4,และการเงินระดับ 4

  ฝากประชาสัมพันธ์

  “ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] 13 -19 ม.ค. 2557  ,งานพัฒนาธุรกิจระดับ 4,และการเงินระดับ 4 “

  ลิงค์: https://iqepi.com/baac/ หรือ
  ตำแหน่ง: ,งานพัฒนาธุรกิจระดับ 4,และการเงินระดับ 4
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท
  อัตราเงินเดือน: 11,000-15,000
  อัตราว่าง: 1,760
  ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 – 19 ม.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  เรื่อง การรับสมัครสอบบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4
  และการเงินระดับ 4 ประจาสาขา และสานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ปีบัญชี 2556
  —————————————
  ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีความประสงค์จะรับสมัครสอบบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ และการเงิน ประจาสาขา และสานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดของธนาคาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  1. ประมาณการจานวนอัตราที่ต้องการ
  1.1 ตาแหน่งปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ ประมาณ 820 อัตรา
  1.2 ตาแหน่งปฏิบัติงานการเงิน ประมาณ 940 อัตรา
  2. หน้าที่ความรับผิดชอบ
  2.1 ตาแหน่งปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ
  ปฏิบัติงานด้านสินเชื่อทั้งบุคคล นิติบุคคล สถาบันเกษตรกร ตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร ตรวจสอบการใช้เงินกู้ ติดตาม เร่งรัด การชาระหนี้ ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรลูกค้าให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อดาเนินกิจกรรมการผลิตแปรรูป การตลาดและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ประชุม สื่อสารประชาสัมพันธ์ แนะนาผลิตภัณฑ์และให้บริการลูกค้ารวมทั้งบุคคลอื่นที่มาติดต่อกับธนาคารสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นงานที่ต้องออกพื้นที่ตามสภาพท้องถิ่นของ แต่ละสาขา จึงมีความจาเป็นที่ต้องใช้ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะทั้งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
  2.2 ตาแหน่งปฏิบัติงานด้านการเงิน
  ปฏิบัติงานด้านการเงินการธนาคาร ทั้งเงินฝาก เงินกู้ และงานบริการอื่น ๆ ตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร สื่อสาร ประชาสัมพันธ์นาเสนอผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ต้อนรับ แนะนาผลิตภัณฑ์และให้บริการลูกค้ารวมทั้งบุคคลอื่นที่มาติดต่อกับธนาคารสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  3. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
  3.1 ตาแหน่งปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ
  3.1.1 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือปริญญาบัตรระบุว่าเป็น สาขาวิชา/ วิชาเอก /โปรแกรมวิชา /แขนงวิชา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
  3.1.2 ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล และใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ที่ปัจจุบันยังไม่หมดอายุ (นับถึงวันที่ 19 มกราคม 2557)
  2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2558-6555, 0-228-0180
  BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
  2346 PHAHOLYOTHIN ROAD, SENANIKOM, CHATUCHAK, BANGKOK 10900. THAILAND.
  TEL. 0-2558-6555, 0-228-0180 FAX : (662) 0-2558-6341, 0-2280-5320 Website: www.baac.or.th
  เคียงคู่รู้ค่าประชาชน
  2สมัครงาน ธ.ก.ส.,ธ.ก.ส. เปิดสอบ,สมัครสอบ ธ.ก.ส.,สอบ ธ.ก.ส. 2557
  3.1.3 ต้องมีประสบการณ์การทางานและหนังสือรับรองการทางานไม่น้อยกว่า 1 ปี
  (นับถึงวันที่ 19 มกราคม 2557)
  3.1.4 ต้องสามารถปฏิบัติงานตามพื้นที่ที่กาหนดไว้ตามข้อ 6
  3.1.5 มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-WORD และMS-EXCEL เป็นอย่างดี
  3.2 ตาแหน่งปฏิบัติงานด้านการเงิน
  3.2.1 ต้องสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบัน การศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือปริญญาบัตรระบุว่าเป็น สาขาวิชา/ วิชาเอก /โปรแกรมวิชา / แขนงวิชา ดังนี้
  1) บัญชี บัญชีต้นทุน ระบบสารสนเทศทางการบัญชี บัญชีเพื่อการจัดการ การสอบบัญชี บัญชีแบบบูรณาการ บัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม บัญชีการเงิน บัญชีบริหาร
  การตรวจสอบภายใน หรือ
  2) การเงิน การเงินการธนาคาร บริหารการเงิน การเงินธุรกิจ วิศวกรรมการเงิน การเงินประยุกต์ การเงินและการลงทุน บริหารการเงินและการธนาคาร บริหารการเงินและการคลัง การลงทุนและ-การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การธนาคารและธุรกิจการเงิน การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ การจัดการการเงิน การเงินเชิงปริมาณ การเงินและการคลัง การธนาคารระหว่างประเทศ หรือ
  3) เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์การคลัง เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง เศรษฐมิติ เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร การเงินและเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ
  3.2.2 ต้องมีประสบการณ์การทางานและหนังสือรับรองการทางานไม่น้อยกว่า 1 ปี
  (นับถึงวันที่ 19 มกราคม 2557)
  3.2.3 ต้องสามารถปฏิบัติงานตามพื้นที่ที่กาหนดไว้ตามข้อ 6
  3.2.4 มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-WORD และMS-EXCEL เป็นอย่างดี
  4. คุณสมบัติทั่วไป
  4.1 เพศ ชาย/หญิง และมีรายละเอียดการสมัครตามข้อ 6
  4.2 อายุผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  4.2.1 บุคคลทั่วไปต้องมีอายุตั้งแต่ 20 – 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
  4.2.2 บุคคลที่ปัจจุบันปฏิบัติงานกับธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ในสัญญาจ้างประเภทที่ 1 (นับถึงวันที่ 19 มกราคม 2557) ซึ่งธนาคารพิจารณาแล้วว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจและมีประสบการณ์ในการทางานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นอย่างดี ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  4.3 มีสัญชาติไทย
  4.4 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
  4.5 เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
  3
  4.6 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สม ประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์หรือได้ผ่านการบาบัดรักษาของราชการ หรือสถานบาบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิดโรคหัวใจซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออื่นๆ ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
  4.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
  4.8 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
  4.9 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
  4.10 ไม่เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจาคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษหรือรอการลงโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี
  4.11 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
  4.12 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
  4.13 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือ พนักงาน ธ.ก.ส. มาก่อน
  5. อัตราเงินเดือน
  ธนาคารกาหนดให้ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้เป็นระดับ 4 เท่านั้น และให้ได้รับเงินเดือนตามที่ธนาคารกาหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  5.1 ผู้สาเร็จวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตรงคุณสมบัติในตาแหน่งที่สมัครตามประกาศของธนาคาร ให้ได้รับเงินเดือน 11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมกับอัตราเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรวมเป็นเงินเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
  5.2 ผู้สาเร็จวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทที่ตรงคุณสมบัติในตาแหน่งที่สมัครตามประกาศของธนาคาร ให้ได้รับเงินเดือน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมกับอัตราเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรวมเป็นเงินเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
  ทั้งนี้ ธนาคารจะไม่นาค่าประสบการณ์มาพิจารณาเป็นเงินเดือนเพิ่มเติม
  6. การสมัคร
  6.1 ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครและรับผิดชอบตรวจสอบตนเองว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกาหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดาเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้นได้
  4
  6.2 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัคร ได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.baac.or.th หรือ http://www.baacapplicant.com ตั้งแต่วันที่ 13 – 19 มกราคม 2557 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2558-6100 ต่อ 8331-2, 8334-5 กรณีมีข้อสงสัยหรือขัดข้องในการสมัครเกี่ยวกับโปรแกรมการรับสมัคร ติดต่อที่โทร. 0-2244-5880-1 ในวันทาการ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น.
  6.3 การเลือกตาแหน่งที่สมัคร และพื้นที่ปฏิบัติงาน
  ผู้สมัครสามารถเลือกสอบตาแหน่งที่มีคุณสมบัติตรงกับประกาศได้เพียง 1 ตาแหน่ง เท่านั้น
  ทั้งนี้ ธนาคารได้กาหนดให้มีเขตพิเศษ โดยผู้สมัครสามารถเลือกเขตพิเศษเพิ่มเติมได้
  1 เขตพิเศษ (จะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้) โดยมีรายละเอียดและคุณสมบัติ ดังนี้
  1) ปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ
  พื้นที่
  เขตดาเนินงาน
  คุณสมบัติเพศ
  คุณสมบัติภูมิลาเนา
  เขตปกติ
  ทุกจังหวัดยกเว้นเขตพิเศษที่ 1-2
  ไม่จากัดเพศ
  ไม่จากัดภูมิลาเนา
  เขตพิเศษที่ 1
  แม่ฮ่องสอน
  เพศชายเท่านั้น
  ไม่จากัดภูมิลาเนา
  เขตพิเศษที่ 2
  ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
  เพศชายเท่านั้น
  ต้องมีภูมิลาเนา*
  2) ปฏิบัติงานการเงิน
  พื้นที่
  เขตดาเนินงาน
  คุณสมบัติเพศ
  คุณสมบัติภูมิลาเนา
  เขตปกติ
  ทุกจังหวัดยกเว้นเขตพิเศษที่ 1-2
  ไม่จากัดเพศ
  ไม่จากัดภูมิลาเนา
  เขตพิเศษที่ 1
  แม่ฮ่องสอน
  ไม่จากัดเพศ
  ไม่จากัดภูมิลาเนา
  เขตพิเศษที่ 2
  ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
  ไม่จากัดเพศ
  ต้องมีภูมิลาเนา*
  * หมายถึง ผู้สมัครต้องมีภูมิลาเนา ดังนี้
  1) มีภูมิลาเนาตามทะเบียนบ้านของตนเอง หรือ
  2) มีภูมิลาเนาตามทะเบียนบ้านของบิดา – มารดา ของตนเอง หรือ
  3) มีภูมิลาเนาตามทะเบียนบ้านของคู่สมรส หรือ
  4) มีภูมิลาเนาตามทะเบียนบ้านของบิดา – มารดา ของคู่สมรส
  ผู้สมัครสามารถเลือกเขตพื้นที่ปฏิบัติงานแบบใดแบบหนึ่ง โดยสรุปได้ ดังนี้
  แบบที่ 1 เขตปกติ
  แบบที่ 2 เขตปกติ และเลือกเขตพิเศษที่ 1
  แบบที่ 3 เขตปกติ และเลือกเขตพิเศษที่ 2
  5
  ทั้งนี้ ผู้สมัครที่เลือกเขตพิเศษควรศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการเรียกตัวปฏิบัติงานที่ธนาคารกาหนดไว้ตามข้อ 12.3
  6.4 ผู้สมัครต้องบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กาหนดและสั่งพิมพ์ใบแบบชาระค่าธรรมเนียมการสอบในกระดาษ A4 แล้วต้องนาแบบชาระเงินค่าธรรมเนียมการสอบไปยื่นชาระเงินที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 มกราคม 2557 เท่านั้น ในเวลาทาการของธนาคาร (08.30 – 15.30 น.) โดยมีรายละเอียดดังนี้
  1) ค่าธรรมเนียมการสอบ 280 บาท
  2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต 20 บาท
  ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องอ่านและตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนบันทึกการสมัคร และสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากผิดพลาดธนาคารจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการสมัครได้ในภายหลัง การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชาระเงินค่าธรรมเนียมการสอบภายในระยะเวลาที่ธนาคารกาหนดเท่านั้น โดยธนาคารจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการชาระเงินได้ทางเว็บไซต์ http://www.baacapplicant.com ภายใน 3 วันทาการหลังจากการชาระเงิน
  7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน
  ธนาคารกาหนดให้มีการสอบข้อเขียนภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เท่านั้น และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องสอบตามที่ธนาคารเห็นสมควร และไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับการสอบข้อเขียน โดยไม่จาเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิใด ๆ โต้แย้งมิได้
  ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน สถานที่สอบ และวันที่สอบข้อเขียน ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ทางเว็บไซต์ http://www.baac.or.th หรือ http://www.baacapplicant.com และผู้สมัครจะต้องสั่งพิมพ์ใบสมัครลงในกระดาษ A4 พร้อมทั้งติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าทดสอบที่สนามสอบที่ธนาคารกาหนด
  8. การสอบคัดเลือก
  8.1 การสอบข้อเขียน ธนาคารกาหนดให้มีการสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีรายละเอียดในการสอบข้อเขียนดังนี้
  8.1.1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) ใช้เวลาในการสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที (100 คะแนน) ได้แก่ ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์และเหตุผล ความสามารถทางด้านภาษา ความสามารถทางมิติสัมพันธ์ และความรู้ทางภาษาอังกฤษ
  6สมัครงาน ธ.ก.ส.,ธ.ก.ส. เปิดสอบ,สมัครสอบ ธ.ก.ส.,สอบ ธ.ก.ส. 2557
  8.1.2 วิชาความรู้เฉพาะตาแหน่ง ใช้เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง (100 คะแนน) ได้แก่
  1) ตาแหน่งปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ – ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้นและบัญชีเบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส. เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การพัฒนาชนบทและชุมชน การตลาด หลักการบริหารเบื้องต้น
  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น จริยธรรมและจรรยาบรรณ
  2) ตาแหน่งปฏิบัติงานการเงิน – ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น การเงินการธนาคาร ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส. เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การพัฒนาชนบทและชุมชน การตลาด
  หลักการบริหารเบื้องต้น เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น จริยธรรมและจรรยาบรรณ
  8.1.3 วิชาความละเอียดแม่นยา ใช้เวลาในการสอบ 30 นาที (50 คะแนน)
  8.2 การทดสอบบุคลิกภาพ ธนาคารจะดาเนินการเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน
  9. เกณฑ์การพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์
  9.1 ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนต้องได้คะแนนในแต่ละวิชาไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 หากมีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนน้อยกว่าจานวนที่ธนาคารต้องการ ธนาคารจะพิจารณาลดหย่อนเกณฑ์คะแนนตามหลักเกณฑ์การวัดผล เพื่อให้ได้ผู้ผ่านเกณฑ์ตามจานวนที่ธนาคารต้องการ แต่คะแนนในแต่ละวิชาต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 โดยธนาคารจะพิจารณาลดเกณฑ์คะแนนข้อเขียนตามลาดับ ดังนี้
  ลาดับที่ 1 คะแนนวิชาความละเอียดแม่นยา
  ลาดับที่ 2 คะแนนวิชาความรู้เฉพาะตาแหน่ง
  ลาดับที่ 3 คะแนนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
  หากผู้ผ่านเกณฑ์มีไม่เพียงพอกับอัตราว่างที่ต้องการ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในพิจารณาลดหย่อนเกณฑ์โดยใช้วิธีอิงกลุ่ม ซึ่งคะแนนในการพิจารณาลดหย่อนต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ธนาคารยอมรับได้
  ทั้งนี้ หากปรากฏว่าผู้ผ่านเกณฑ์ข้างต้นมีจานวนผู้ที่เลือกเขตพิเศษที่ 1 น้อยกว่าร้อยละ 2 และเขตพิเศษที่ 2 น้อยกว่าร้อยละ 8 ของจานวนความต้องการ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์ที่เลือกพื้นที่เขตพิเศษเพิ่มเติมไม่เกินร้อยละข้างต้น และผู้ผ่านเกณฑ์ต้องได้คะแนนในแต่ละวิชาไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 หากมีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบมีน้อยกว่าจานวนที่ธนาคารต้องการ ธนาคารจะพิจารณาลดหย่อนเกณฑ์คะแนนตามหลักเกณฑ์การวัดผลโดยวิธีอิงกลุ่ม เพื่อเป็นบัญชีแนบท้ายประกาศผลการสรรหาคัดเลือก
  9.2 การทดสอบบุคลิกภาพ (ไม่มีคะแนนแต่มีการพิจารณาผลผ่าน / ไม่ผ่าน) โดยผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกต้องมีผลการทดสอบบุคลิกภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติจึงพิจารณาให้เป็นผู้ผ่านเกณฑ์การสอบในครั้งนี้ และธนาคารจะกาหนดวันเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพอีกครั้งภายหลังประกาศผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน
  7
  10. เอกสารการสมัครงานที่จะต้องเตรียมมาในวันทดสอบบุคลิกภาพ
  ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้องตามที่ธนาคารกาหนด ซึ่งธนาคารจะตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครในวันสอบบุคลิกภาพ โดยผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนต้องนาเอกสารมาแสดงในวันสอบบุคลิกภาพเป็นเอกสารตัวจริงและสาเนาภาพถ่าย จานวน 2 ชุด ดังนี้
  10.1 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ใบปริญญาบัตร ที่แสดงไว้ว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัครสอบ ทั้งนี้ ใบรายงานผลการศึกษาจะต้องระบุข้อความต่อไปนี้
  1) ชื่อ – สกุล ของผู้สมัครสอบ
  2) สาขาวิชา/ วิชาเอก/ โปรแกรมวิชา/ แขนงวิชา ตามประกาศของธนาคาร
  3) วันที่สาเร็จการศึกษา ต้องเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษา
  อนุมัติปริญญา ซึ่งผู้สมัครจะต้องสาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติ
  ปริญญาเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ 19 มกราคม 2557
  10.2 หนังสือรับรองการทางานที่ระบุถึงตาแหน่งงานและลักษณะงานที่ปฏิบัติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
  10.3 บัตรประจาตัวประชาชน
  10.4 ทะเบียนบ้าน
  10.5 ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล และใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล (เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์ปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ)
  10.6 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
  10.7 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส หนังสือสาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
  หากไม่นาเอกสารดังกล่าวมายื่นในวันสอบบุคลิกภาพหรือไม่ครบถ้วน หรือคุณสมบัติของท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกาหนด ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดาเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร และให้ถือคาวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สุด ซึ่งผู้สมัครไม่สามารถโต้แย้งได้
  11. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
  11.1 ธนาคารจะประกาศผลการสอบข้อเขียนเรียงลาดับตามเลขประจาตัวสอบ เพื่อเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพ
  11.2 ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาคัดเลือก โดยเรียงลาดับจากผลคะแนนรวมการสอบข้อเขียน กรณีมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้คะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจัดลาดับ โดยใช้ปัจจัยในการเรียงลาดับทีละปัจจัย ดังนี้
  8
  ปัจจัยที่ 1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป โดยหากมีคะแนนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 2 เป็นลาดับถัดไป
  ปัจจัยที่ 2 วิชาความรู้เฉพาะตาแหน่ง โดยหากมีคะแนนวิชาความรู้เฉพาะตาแหน่งเท่ากัน ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 3 เป็นลาดับถัดไป
  ปัจจัยที่ 3 วิชาความละเอียดแม่นยา โดยหากมีคะแนนวิชาความรู้ละเอียดแม่นยาเท่ากันอีก ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 4 เป็นลาดับถัดไป
  ปัจจัยที่ 4 เลขประจาตัวสอบ
  12. เงื่อนไขการเรียกตัวปฏิบัติงาน
  12.1 ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากปรากฏว่าคุณสมบัติของท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกาหนดไว้ จะไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 หรือปฏิบัติงานการเงินระดับ 4 และธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดาเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น
  12.2 เพื่อประโยชน์ของธนาคาร ธนาคารจะพิจารณาโยกย้ายสับเปลี่ยนตาแหน่ง บรรจุและแต่งตั้งบัญชีภายในธนาคารก่อน เพื่อให้ทราบอัตราว่างที่แน่ชัดของส่วนงาน แล้วจึงพิจารณาแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาคัดเลือกในบัญชีสารองเรียงตามลาดับของการประกาศผลการสอบคัดเลือกและตามอัตราว่าง
  12.3 ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกที่เลือกเฉพาะเขตปกติ จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งพัฒนาธุรกิจระดับ 4 หรือ ตาแหน่งการเงินระดับ 4 โดยพิจารณาแต่งตั้งเรียงลาดับตามอัตราว่างหรือความจาเป็น
  ของส่วนงาน หากถึงลาดับแล้ว ผู้อยู่ในบัญชีสารองไม่พร้อมหรือไม่ประสงค์ที่จะไปปฏิบัติงานใน สนจ./ส่วนงานที่มี
  อัตราว่างในขณะนั้น ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์และธนาคารจะตัดสิทธิ์ในการเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในบัญชีสารอง และจะแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาคัดเลือกลาดับถัดไป
  สาหรับผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกที่เลือกเขตพิเศษด้วยนั้น ธนาคารจะพิจารณาแต่งตั้งโดยมีรายละเอียดดังนี้
  1) กรณีที่ขณะนั้นธนาคารมีอัตราว่างในเขตพิเศษ ธนาคารพิจารณาแต่งตั้งเรียงลาดับตามอัตราว่างของเขตพิเศษเป็นลาดับแรก หากถึงลาดับแล้ว ผู้อยู่ในบัญชีสารองที่เลือกเขตพิเศษไม่พร้อมหรือไม่ประสงค์
  ที่จะไปปฏิบัติงานในเขตพิเศษที่มีอัตราว่างในขณะนั้น ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์และธนาคารจะตัดสิทธิ์ในการเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในบัญชีสารองทุกบัญชี และธนาคารจะแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาคัดเลือกลาดับถัดไป
  2) กรณีขณะนั้นธนาคารไม่มีอัตราว่างในเขตพิเศษ ธนาคารพิจารณาแต่งตั้งเรียงลาดับ
  ตามอัตราว่างของ สนจ./ส่วนงาน หากถึงลาดับแล้ว ผู้อยู่ในบัญชีสารองปกติไม่พร้อมหรือไม่ประสงค์ที่จะไปปฏิบัติงานใน สนจ./ส่วนงานที่มีอัตราว่างในขณะนั้น ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์และธนาคารจะตัดสิทธิ์ในการเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในบัญชีสารองปกติแต่ยังให้คงสิทธิ์ในการเลือกไปปฏิบัติงานเขตพิเศษเท่านั้น และจะแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาคัดเลือกลาดับถัดไป
  9
  ทั้งนี้ หากธนาคารมีบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์ตามบัญชีแนบท้ายประกาศผลการสรรหาคัดเลือก ธนาคารจะพิจารณาแต่งตั้งภายหลังจากไม่มีผู้แสดงความประสงค์ไปปฏิบัติงานในเขตพิเศษจากบัญชีสารอง หากถึงลาดับแล้ว ผู้อยู่ในบัญชีแนบท้ายไม่พร้อมหรือไม่ประสงค์ที่จะไปปฏิบัติงานใน สนจ./ส่วนงานที่มี อัตราว่างในขณะนั้น ให้ถือว่าสละสิทธิ์และธนาคารจะตัดรายชื่อในการเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในบัญชีแนบท้าย และธนาคารจะแต่งตั้งผู้ผ่านเกณฑ์ลาดับถัดไป
  12.4 ธนาคารจะเรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์เรียงตามลาดับ และตามอัตราว่าง ซึ่งผู้ที่ผ่านเกณฑ์ จะต้องผ่านการตรวจสุขภาพ การทาหนังสือค้าประกัน และสืบประวัติตามที่ธนาคารกาหนด หากไม่ผ่านตามเงื่อนไข ที่ธนาคารกาหนด ธนาคารเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
  12.5 กรณีส่วนงานภายในธนาคารนอกเหนือจากตาแหน่งที่ประกาศรับสมัครมีอัตราว่าง ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์ในบัญชีสารองที่เหลืออยู่โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสม ได้แก่ วุฒิการศึกษา ขีดความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตาแหน่ง เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามที่ธนาคารกาหนด และเรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์ตามตาแหน่งที่ว่างได้โดยไม่เรียงลาดับ
  12.6 ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งจะต้องอยู่ปฏิบัติงานในตาแหน่งนั้น ๆ และสานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ที่เลือกไปปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 2 ปี สาหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งในเขตพิเศษต้องปฏิบัติงานในตาแหน่ง นั้น ๆ และสานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดที่ไปปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
  13. เงื่อนไขการทดลองปฏิบัติงาน
  ธนาคารกาหนดให้มีการทดลองปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ต้องผ่านการทดลองปฏิบัติงานจากส่วนงานต้นสังกัดเมื่อปฏิบัติงานครบ 90 วัน โดยผู้ผ่านเกณฑ์การทดลองปฏิบัติงานต้องมีคะแนนการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 หากไม่ผ่านเกณฑ์ ธนาคารอาจจะพิจารณาให้ทดลองปฏิบัติงานเพิ่มเติมอีก 90 วัน และจะประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง หากปรากฏว่ามีผลคะแนน
  การทดลองปฏิบัติงานต่ากว่าร้อยละ 80 ธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ
  ทั้งนี้ การบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานธนาคาร จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและนโยบายการจ้างของธนาคาร
  ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกที่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง ธนาคารจะขึ้นบัญชีสารองไว้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559
  ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2557
  ลงชื่อ สุวิทย์ ตรีรัตน์ศิริกุล
  (นายสุวิทย์ ตรีรัตน์ศิริกุล)
  รองผู้จัดการ ทาการแทน
  ผู้จัดการ
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  อ่านต่อคลิกเลือกหน้า: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |


  วิธีการสมัครงานพนักงาน ธ.ก.ส. :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 07 ก.พ. 2557
  สอบวันที่: 16 ก.พ. 2557
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
  เว็บไซต์ ธ.ก.ส. คลิกที่นี่

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] 13 -19 ม.ค. 2557  งานพัฒนาธุรกิจและการเงิน ระดับ 4

  “ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] 13 -19 ม.ค. 2557  งานพัฒนาธุรกิจและการเงิน ระดับ 4”

  ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12383/ หรือ
  ตำแหน่ง: งานพัฒนาธุรกิจและการเงิน ระดับ 4
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน:
  อัตราว่าง:
  ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 – 19 ม.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  เตรียมพร้อมสอบ ธ.ก.ส.

  ด้วยธนาคารจะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจและการเงิน ระดับ 4 ประจำสาขา และสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ปีบัญชี 2556 โดยธนาคารกำหนดเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ www.baac.or.th ตั้งแต่วันที่ 13-19 มกราคม 2557 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และกำหนดชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ ณ เคาน์เตอร์ รับ-จ่าย ธ.ก.ส.ทุกสาขา ในวันที่ 13-21 มกราคม 2557 เวลาทำการ (เวลา 08.30-15.30 น.) การรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ  มีรายละเอียดในการชำระดังนี้

  (1) ค่าธรรมเนียมการสอบ 280 บาท

  บาท

  รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เมื่อธนาคารออกประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการ


  วิธีการสมัครงานพนักงาน ธ.ก.ส. :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

  เนื่องจาก ธ.ก.ส. ยังไม่ประกาศระเบียบการรับสมัครสอบสำหรับปีนี้ ท่านที่สนใจอาจจะพิจารณาระเบียบการของปีก่อนเพื่อตรวจสอบเบื้องต้น
  ระเบียบการของปีก่อน คลิกที่นี่!!

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน เตรียมเปิดสอบ 1,595 อัตรา ผู้ช่วยพัฒนาธุรกิจ,ผู้ช่วยการเงิน (ม.ค. 2557)

  ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน

  ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
  ตำแหน่ง: เตรียมเปิดสอบ 1,595 อัตรา ผู้ช่วยพัฒนาธุรกิจ,ผู้ช่วยการเงิน
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
  อัตราว่าง: 1,595
  ปฏิบัติงานที่:
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: ม.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  แผนงานสรรหาบุคคลภายนอก ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานพัฒนาธุรกิจ และผู้ช่วยพนักงานการเงิน ประจำปีบัญชี 2556-2557

  1. หารือร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง ช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย. 56
  2. ตรวจสอบอัตราว่างและจำนวนที่ธนาคารต้องการ ช่วงเดือน ธ.ค.56
  3. บริหารจัดการการสอบ ช่วงเดือน ธ.ค.56
  4. ขออนุมัติหลักเกณฑ์ ช่วงเดือน ม.ค.57
  5. ประกาศรับสมัครสอบ ช่วงเดือน ม.ค.57
  6. กำหนดวัน เวลา สอบ ช่วงเดือน ก.พ. 57
  7. ตรวจข้อสอบ ประมวลผล ช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย.57
  8. ประกาศผลสอบข้อเขียน ช่วงเดือน เม.ย.57
  9. กำหนดสอบสัมภาษณ์ ช่วงเดือน พ.ค.57

  ทั้งหมดด้านล่างไม่ว่าจะเป็นสาขาหรืออัตราว่าง ฯลฯ เป็นระเบียบที่ ธ.ก.ส. จัดสอบครั้งใหญ่เมื่อปี 2552 ซึ่งบัญชีได้หมดอายุลงแล้ว ตามข่าวต่างๆ ก็อ้างอิงเอาจำนวนอัตราว่างในอดีตมาทั้งสิ้น มีเพียงแผนการดำเนินการจัดสอบเท่านั้นที่อัพเดต ทั้งนี้ขอให้ตรวจสอบเมื่อมีประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

  รายละเอียดของงาน : ธนาคารพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ช่วยพนักงานพัฒนาธุรกิจและผู้ช่วยพนักงานการเงิน ปฏิบัติงานสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดของธนาคาร หากมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีอย่างต่อเนื่อง มีทัศนคติและพฤติกรรมเหมาะสม และมีอัตราว่างจะพิจารณาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  คุณสมบัติ :
  1. ฝ่ายกิจการสาขา 1 (เชียงราย แพร่ เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน)
  – พัฒนาธุรกิจ 70 อัตรา / การเงิน 95 อัตรา
  2. ฝ่ายกิจการสาขา 2 (เพชรบูรณ์ สุโขทัย นครสวรรค์ พิษณุโลก พิจิตร กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ตาก)
  – พัฒนาธุรกิจ 130 อัตรา / การเงิน 120 อัตรา
  3. ฝ่ายกิจการสาขา 3 (อุดรธานี ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ เลย สกลนคร นครพนม มหาสารคาม หนองคาย หนองบัวลำภู มุกดาหาร)
  – พัฒนาธุรกิจ 145 อัตรา / การเงิน 125 อัตรา
  4. ฝ่ายกิจการสาขา 4 (ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ)
  – พัฒนาธุรกิจ 150 อัตรา / การเงิน 140 อัตรา
  5. ฝ่ายกิจการสาขา 5 (พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี ชัยนาท นนทบุรี อ่างทอง กทม.ปทุมธานี สิงห์บุรี)
  – พัฒนาธุรกิจ 80 อัตรา / การเงิน 155 อัตรา
  6. ฝ่ายกิจการสาขา 6 (ปราจีนบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา นครนายก จันทบุรี ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ สระแก้ว)
  – พัฒนาธุรกิจ 45 อัตรา / การเงิน 50 อัตรา
  7. ฝ่ายกิจการสาขา 7 (เพชรบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาตร สมุทรสงคราม)
  – พัฒนาธุรกิจ 60 อัตรา / การเงิน 55 อัตรา
  8. ฝ่ายกิจการสาขา 8 (ชุมพร สุราษฏร์ธานี พังงา กระบี่ ระนอง ภูเก็ต)
  – พัฒนาธุรกิจ 25 อัตรา / การเงิน 30 อัตรา
  9. ฝ่ายกิจการสาขา 9 (นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)
  – พัฒนาธุรกิจ 50 อัตรา / การเงิน 70 อัตรา

  ตำแหน่งที่รับสมัคร
  1. ผู้ช่วยพนักงานพัฒนาธุรกิจ 755 อัตรา
  – วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง และในใบรายงาผลการศึกษา หรือปริญญาบัตรระบุว่าเป็นสาขาวิชา / วิชาเอก / โปรแกรมวิชาแขนงวิชาดังนี้
  – วิทยาศาสตร์ด้านเกษตร สัตว์ การประมง เทคโนโลยีชนบท การวิจัยดำเนินงาน อุตสาหกรรมเกษตร
  – วิทยาศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมหรือพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร สัตว์ การประมง การผลิตด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร
  – เศรษฐศาสตร์ การเงิน / การเงินการธนาคาร / บริการ การเงิน บัญชี การตลาด วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระบบหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารรัฐกิจ / รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป
  2. ผู้ช่วยพนักงานด้านการเงิน 840 อัตรา
  – วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และในใบรายงานผลการศึกษา หรือปริญญาบัตรระบุว่าเป็นสาขาวิชา / วิชาเอก / โปรแกรมวิชาแขนงวิชา ดังนี้
  – บัญชี บัญชีต้นทุน ระบบสารสนเทศทางการบัญชี หรือการเงิน การเงินการธนาคาร และบริหารการเงิน หรือปริญญาตรี ด้าน อื่น ๆ ที่เคยสำเร็จวุฒิ ปวส., ปวท. หรืออนุปริญญา วิชาเอการบัญชี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง


  วิธีการสมัครงานพนักงาน ธ.ก.ส. :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

  ผู้สมัครสามารถเลือกสอบตำแหน่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามกับประกาศได้เพียง 1 ตำแหน่ง
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ โดยผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ 200 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าธรรมเนียมทางอินเทอร์เน็ต 20 บาท)
  เว็บไซต์ ธ.ก.ส. คลิกที่นี่!!

 • ข้อมูลเตรียมสอบงานราชการ

  แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. 2556 แจกฟรี!!

  แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. แจกฟรี คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ได้ใช้เป็นแนวทางในการเตรียมสอบ ธ.ก.ส. หรืออย่างน้อยสุดก็ฝึกทำเพิ่มความชำนาญ อย่างไรก็ลองดาวน์โหลดไปลองทำดูนะครับ ดาวน์โหลดฟรีครับ

  รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบ » ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครสอบ 2556 “ผู้ช่วยพนักงานธุรการ” 260 อัตรา (1-7 ก.พ.2556)

  ใครดาวน์โหลดไม่ได้ลองคลิกที่ลิงค์ข้างล่างนะครับ แยกเป็นหน้าทั้งหมด 92 หน้าครับ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครสอบ 2556 “ผู้ช่วยพนักงานธุรการ” 260 อัตรา (1-7 ก.พ.2556)

   ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครสอบ งานรัฐวิสาหกิจ 2556 "ผู้ช่วยพนักงานธุรการ" 260 อัตรา (1-7 กุมภาพันธ์ 2556) 


  ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ ์การเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยพนักงานธุรการ


  ประจำสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ฝ่ายกิจการสาขาภาค และสำนักงานใหญ่ ปีบัญชี 2555 


  สำหรับ ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 18-35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร) 


  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี
  ผู้สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคารสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2556 


  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 27 ก.พ. 2556 


  สอบข้อเขียนวันที่ 10 มี.ค. 2556

  ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครงาน สอบงานรัฐวิสาหกิจ 2556 "ผู้ช่วยพนักงานธุรการ" 260 อัตรา (1-7 กุมภาพันธ์ 2556)ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครงานหลายอัตราสมัครงาน ธกส 2556 สมัครงาน ธกส 56 สมัครงาน ธกส 2556


  ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ ์การเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยพนักงานธุรการ


  ประจำสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ฝ่ายกิจการสาขาภาค และสำนักงานใหญ่ ปีบัญชี 2555


  สำหรับ ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 18-35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครงานหลายอัตรา สมัครงาน ธกส 2556 สมัครงาน ธกส 56 สมัครงาน ธกส 2556


  คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาดังนี้

  1. กฎหมายและการจัดการ
  2. การจัดการ
  3. การจัดการการคลัง
  4. การจัดการการเงิน
  5. การจัดการการตลาด
  6. การจัดการงานคลัง
  7. การจัดการงานบริหารระดับสูง
  8. การจัดการเชิงกลยุทธ์
  9. การจัดการตลาด
  10. การจัดการทั่วไป
  11. การจัดการทั่วไปและการตลาด
  12. การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
  13. การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล
  14. การจัดการสำนักงาน
  15. การจัดการสำนักงานอัตโนมัติ
  16. การจัดการองค์การ
  17. การจัดการธุรกิจ
  18. การจัดการธุรกิจด้านการเงิน
  19. การเงินและเศรษฐศาสตร์
  20. การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
  21. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
  22. พัฒนาการเศรษฐกิจ สาขาเศรษฐศาสตร ์การคลัง
  23. 24 พัฒนาการเศรษฐกิจ สาขาเศรษฐศาสตร การเงิน
   25 เศรษฐศาสตร 
   26 เศรษฐศาสตร การคลัง
   27 เศรษฐศาสตร การเงิน
   28 เศรษฐศาสตร การเงินและการคลัง
   29 เศรษฐศาสตร การเงินและการธนาคาร
   30 เศรษฐศาสตร ทฤษฎี
   31 เศรษฐศาสตร ธุกิจ แขนงวิชาธุรกิจการเงินและการธนาคาร
   32 เศรษฐศาสตร ธุรกิจ
   33 เศรษฐศาสตร ธุรกิจ แขนงวิชาการวิเคราะห เชิงปริมาณทางธุรกิจ
   34 เศรษฐศาสตร ธุรกิจและการจัดการ
   35 เศรษฐศาสตร ธุรกิจการจัดการ
   36 เศรษฐศาสตร และการเงินระหว*างประเทศ
   37 เศรษฐศาสตร และการจัดการในอิสลาม
   38 เศรษฐศาสตร สหกรณ 
   39 สื่อเพื่อการโฆษณาและการตลาด
   40 บริหารธุรกิจ-การตลาด
   41 บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการตลาด
   42 บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด
   43 นิเทศศาสตร การตลาด
   44 เทคนิคทางการตลาด
   45 การสื่อสารการตลาดเพื่อการพัฒนา
   46 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
   47 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
   48 การสื่อสารการตลาด
   49 การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด
   50 การบริหารการตลาด
   51 การตลาดอิเล็กทรอนิกส 
   52 การตลาดทั่วไป
   53 การตลาด
   54 การจัดการทั่วไปและการตลาด
   55 การจัดการการตลาด
   56 การโฆษณาและสื่อสารการตลาด
   57 การเงิน
   58 การเงินธุรกิจ
   59 การเงินและการคลัง
   60 การเงินและการธนาคาร
   61 การเงินและการธนาคารระหว*างประเทศ
   62 การเงินและการลงทุน
   63 การจัดการการเงิน
   64 การจัดการธุรกิจด านการเงิน
   65 การธนาคารและการเงิน
   66 การบริหารการเงิน
   67 การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินและการธนาคาร
   68 การบัญชีและการเงิน
   69 การลงทุนและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
   70 ธุรกิจการเงินและการธนาคาร
   71 บริหารธุรกิจ สาขาการบริหารการเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครงานหลายอัตรา สมัครงาน ธกส 2556 สมัครงาน ธกส 56 สมัครงาน ธกส 2556
   72 การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบัญชี
   73 การบัญชี
   74 การบัญชีต นทุน
   75 การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ
   76 การบัญชีบริหาร
   77 การบัญชีเพื่อการจัดการ
   78 การสอบบัญชี
   79 ธุรกิจศึกษา(บัญชี)
   80 บริหารธุรกิจ-การบัญชี
   81 บัญชีการเงิน
   82 บัญชีต นทุน
   83 บัญชีบริหาร
   84 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
   85 วิชาชีพการบัญชี
   86 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ 
   87 การบริหารการประชาสัมพันธ และสื่อสารมวลชน
   88 การประชาสัมพันธ 
   89 การประชาสัมพันธ และการโฆษณา
   90 การประชาสัมพันธ และการสื่อสารองค กร
   91 เทคโนโลยีการโฆษณาและการประชาสัมพันธ 
   92 นิเทศศาสตร แขนงวิชาการประชาสัมพันธ 
   93 คอมพิวเตอร ธุรกิจ
   94 บริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร ธุรกิจ
   95 กลยุทธ การบริหารทรัพยากรมนุษย และองค การ
   96 การจัดการทรัพยากรมนุษย 
   97 การจัดการองค การและทรัพยากรมนุษย 
   98 การบริหารทรัพยากรมนุษย 
   99 การบริหารทรัพยากรมนุษย และองค การ
   100 การบริหารองค การและทรัพยากรมนุษย 
   101 บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 
   102 เศรษฐศาสตร ทรัพยากรมนุษย 
   103 เศรษฐศาสตร ธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 
   104 เศรษฐศาสตร แรงงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย 
   105 องค การและทรัพยากรมนุษย 
   106 การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเลขานุการ
   107 การเลขานุการ
   108 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   109 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสาร
   110 ภาษาอังกฤษธุรกิจระหว่างประเทศ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครงานหลายอัตรา สมัครงาน ธกส 2556 สมัครงาน ธกส 56 สมัครงาน ธกส 2556

  ผู้สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคารสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2556


  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 27 ก.พ. 2556


  สอบข้อเขียนวันที่ 10 มี.ค. 2556 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครงานหลายอัตรา สมัครงาน ธกส 2556 สมัครงาน ธกส 56 สมัครงาน ธกส 2556


  งานราชการ 2556  ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครงาน สอบงานรัฐวิสาหกิจ สอบงานธนาคาร "ผู้ช่วยพนักงานธุรการ" (1-7 กุมภาพันธ์ 2556)


  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครงานหลายอัตรา สมัครงาน ธกส 2556 สมัครงาน ธกส 56 มัครงาน ธกส 2556

  • [download id=”19″]
  • [download id=”20″]

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครงานหลายอัตรา สมัครงาน ธกส 2556 สมัครงาน ธกส 56 สมัครงาน ธกส 2556