• ข้อมูลเตรียมสอบงานราชการ

  การขอใบแทนหนังสือรับรองผลการสอบภาค ก. (กรณีสูญหาย หรือไม่ไดรับ)

  ฝากประชาสัมพันธ์

   

  การขอใบแทนหนังสือรับรองผลการสอบภาค ก.
  (กรณีสูญหาย หรือไม่ได้รับ)
   
  หลักฐานที่ต้องใช้
  1. ใบคำร้องขอใบแทนหนังสือรับรองฯ 
  2. ใบแจ้งความเอกสารหาย (ใช้เฉพาะกรณีสูญหายเท่านั้น)
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
  5. ซองเปล่าติดแสตมป์ 3 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวเอง (กรณีให้ส่งทางไปรษณีย์)

  วิธีการขอใบแทนฯ

  1. การติดต่อขอรับด้วยตนเอง พร้อมนำหลักฐานข้อ 1-4 มาแสดง (สามารถรอรับได้เลย) ติดต่อได้ที่ "อาคาร 8 ชั้น 3 กลุ่มงานประมวลผลการสอบฯ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี"
  2. การติดต่อขอรับทางไปรษณีย์ ให้ปฏิบัติดังนี้
   1. Download คำร้อง และกรอกข้อความในใบคำร้องให้สมบูรณ์
   2. แนบหลักฐานตามข้อ 2-5
   3. นำเอกสารทั้งหมดใส่ซอง ส่งไปที่
    "กลุ่มงานประมวลผลการสอบฯ
    ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์
    ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000"

   

   

  ฝากประชาสัมพันธ์