• สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

  เทศบาลนครแม่สอด จ.ตาก เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (28 ม.ค.-15 ก.พ.2556)

  ฝากประชาสัมพันธ์

  เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (ครูเทศบาล) 17 เอก จำนวน 28 อัตรา

  ด้วยเทศบาลนครแม่สอด จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  • ครูผู้ช่วย วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
  • ครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 3 อัตรา
  • ครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา
  • ครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
  • ครูผู้ช่วย วิชาเอกเคมี จำนวน 1 อัตรา
  • ครูผู้ช่วย วิชาเอกชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา
  • ครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 4 อัตรา
  • ครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
  • ครูผู้ช่วย วิชาเอกดนตรีศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  • ครูผู้ช่วย วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  • ครูผู้ช่วย วิชาเอกนาฎศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
  • ครูผู้ช่วย วิชาเอกศิลปศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  • ครูผู้ช่วย วิชาเอกบรรณารักษณ์ จำนวน 1 อัตรา
  • ครูผู้ช่วย วิชาเอกอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา
  • ครูผู้ช่วย วิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  • ครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
  • ครูผู้ช่วย วิชาเอกทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

  ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นสมัครสอบครูผู้ช่วยด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 21 ก.พ. 2556

  ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ วันที่ 1 มีนาคม 2556

  ดาวน์โหลด [download id=”6″]

   

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

  เทศบาลนครระยอง เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (ครูเทศบาล) (31 ม.ค.-20 ก.พ.2556)

  เทศบาลนครระยอง เปิดรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย 2556 (ครูเทศบาล 2556) จำนวนอัตราว่าง 7 อัตรา 6 สาขาวิชาเอก

  ด้วยเทศบาลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จะำดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ.2556 จำนวน 7 อัตรา เพื่อทำหน้าที่ปฏิบัติการสอนในโรงเีรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง

  1. ครูผู้ช่วย เอกคณิตศาสตร์
  2. ครูผู้ช่วย เอกการศึกษาปฐมวัย
  3. ครูผู้ช่วย เอกภาษาอังกฤษ
  4. ครูผู้ช่วย เอกวิทยาศาสตร์
  5. ครูผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์
  6. ครูผู้ช่วย เอกภาษาไทย

  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอรับใบสมัครสอบครูผู้ช่วย(ครูเทศบาล)แข่งขัน และยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่ ศาลาประชาคม เทศบาลนครระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

  ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. – 20 ก.พ.56 ในวันและเวลาราชการ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 5 มีนาคม 2556

  สอบภาค ก. 100 คะแนน (ปรนัย) ภาค ข. 100 คะแนน (ปรนัย) และภาค ค. 100 คะแนน (สัมภาษณ์)

  ดาวน์โหลด [download id=”5″]

  สำนักงานเทศบาลนครระยอง
  44/6 ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
  โทรศัพท์ 0-3862-0111, 0-3861-1345 โทรสาร 0-3887-0091

 • สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอบครูผู้สอน สาขาคณิตศาสตร์ (29 พ.ย.- 6 ธ.ค.55)

  งานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอบ

  ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ         
  ชื่อตำแหน่ง : ครูผู้สอน สาขาคณิตศาสตร์
  อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  1. มีสัญชาติไทย
  2. มีอายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี
  3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
  สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
  5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
  6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่
  เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
  8. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทางด้านภาษาไทย
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  มีความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  – ทักษะ
  มีประสบการณ์ในการสอน
  วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

  – สมรรถนะ
  ความรู้ทั่วไปและความรู้ด้านวิชีพครู
  วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน
  เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละ 50
  เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555
  ประกาศรับสมัคร :
  Website : http://www.school.obec.go.th/payakwit

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอบ งานราชการ
  กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300