Categories
สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอบครูผู้สอน สาขาคณิตศาสตร์ (29 พ.ย.- 6 ธ.ค.55)

งานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอบ

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง : ครูผู้สอน สาขาคณิตศาสตร์
อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่
เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
8. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทางด้านภาษาไทย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
มีความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– ทักษะ
มีประสบการณ์ในการสอน
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

– สมรรถนะ
ความรู้ทั่วไปและความรู้ด้านวิชีพครู
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน
เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละ 50
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ประกาศรับสมัคร :
Website : http://www.school.obec.go.th/payakwit

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอบ งานราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

Comments

comments