Categories
สอบท้องถิ่น 2563-2564

อบต.หนองแสง จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน,นักพัฒนาชุมชน,นักวิชาการเกษตร,นักวิชาการประชาสัมพันธ์,นักวิชาการสุขาภิบาล,นิติกร (21 พ.ค. – 11 มิ.ย. 2556)

อบต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน

1.1 ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

  • เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
  • เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

1.2 ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 6 ตำแหน่ง ดังนี้

  • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
  • นักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
  • นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
  • นักวิชาการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
  • นักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 1 อัตรา
  • นิติกร จำนวน 1 อัตรา

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล
…………………………………………

อาศัยอำนาจตามความในประกาศของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) ข้อ ๕๔ (๑) ประกอบกับประกาศของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๕ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคามในการประชุมครั้งที่ 5/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒6 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เห็นชอบให้องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองแสง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน
1.1 ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้
1.1.1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
1.1.2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
1.2 ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 6 ตำแหน่ง ดังนี้
1.2.1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
1.2.2 ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
1.2.3 ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
1.2.4 ตำแหน่ง นักวิชาการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
1.2.5 ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 1 อัตรา
1.2.6 ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
2.1คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ตามข้อ 6 แห่ง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันสมัคร
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม มาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายอื่น
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(14) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการพระภิกษุหรือสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล และแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลได้ ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 0904/ว 9 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2510 หนังสือสำนักงาน ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท 0311/ว 5626 ลงวันที่ 23 มกราคม 2521 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่ง มหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครสอบตำแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่งนั้น ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนดประกาศไว้ ตามเอกสาร (ภาคผนวก ก) แนบท้ายประกาศนี้

3. อัตราเงินเดือน ที่จะได้รับ
3.1 ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2
3.2.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 6,800 บาท หรือตามที่ ก.อบต. กำหนด
3.2.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 7,460 บาท หรือตามที่ ก.อบต. กำหนด
3.2 ตำแหน่ง สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
3.3.1 ปริญญาตรี ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เงินเดือน 8,340 บาท หรือตามที่ ก.อบต.กำหนด

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอซื้อระเบียบการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ในวันและเวลาราชการ และมีสิทธิสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น หรือขอทราบรายละเอียดได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง หมายเลขโทรศัพท์ 0-4379-9525 และทางเว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง www. nongsanglocal.go.th
4.3 ค่าธรรมเนียมสอบผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบ ดังนี้
ตำแหน่ง สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 ตำแหน่งละ 100 บาท
ตำแหน่ง สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ตำแหน่งละ 200 บาท
4.4 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัครสอบ
(1) หนังสือรับรองจากโรงเรียน /สภามหาวิทยาลัย /วิทยาลัย หรือสำเนาใบประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตรหรือสำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง จำนวน 1 ฉบับ
(2) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับภาษาไทย ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุญาตภายใน วันที่ปิดรับสมัคร รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
(3) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
(5) สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำเนาบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ (ติดรูปถ่าย) รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
(6) ใบรับรองแพทย์ปริญญาที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ ถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
(7) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่นใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ รับรองสำเนา
(8) หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา (กรณีเป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น)
4.5 การยื่นใบสมัคร
ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อความในใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ พร้อมหลักฐาน ด้วยตนเอง ในวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ผู้สมัครที่เป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งที่ระดับ ไม่สูง กว่าที่ตนดำรงตำแหน่งอยู่และใช้คุณวุฒิการศึกษาเดียวกับตำแหน่งที่ตนดำรงตำแหน่งอยู่จะต้องมีหนังสือรับรองจาก ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจบรรจุและแต่งตั้งอนุญาตให้สมัครสอบ หากผู้สมัครสอบรายใดไม่มีหนังสืออนุญาต ดังกล่าวจะไม่มีสิทธิสอบ หรือถ้าเป็นผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

ผู้สมัครสอบจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติตามประกาศนี้ และรับรองว่าตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตาม ที่กำหนดไว้ในการรับสมัครสอบแข่งขันแล้วให้ถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับ การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้ ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบแข่งขันอันเป็นผลทำให้ผู้สมัคร ไม่มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ การบรรจุและแต่งตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

5. เงื่อนไขการรับสมัคร
5.1 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ สมัครสอบ ในข้อ 2.2 โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับ สมัครสอบ คือวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งประกาศนียบัตร (หรือปริญญาบัตร) ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
5.2 ผู้สมัครสอบต้องเลือก สมัครในตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้น ระดับ 2 และระดับ 3 และ สมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น เมื่อสมัครแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้
5.3 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อม ทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
5.4 ประกาศต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน จะปิดไว้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม และสามารถสอบถามรายละเอียด ได้ ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 4379 9525 ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแสง www. nongsanglocal.go.th โดยเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องสนใจติดตามประกาศทุกระยะ ดำเนินการปฎิบัติให้ถูกต้องตามประกาศกำหนด โดยจะอ้างเหตุผลว่าไม่ทราบประกาศภายหลังไม่ได้

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถาน ที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบข้อเขียน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ในวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง และทางเว็บไซต์ www. nongsanglocal.go.th

7. หลักสูตรและวิธีการสอบ ผู้สมัครสอบจะต้องสอบตามหลักสูตร โดยจะต้องสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน เมื่อสอบผ่านทั้งสองภาคแล้วจึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ต่อไป รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบ ตามเอกสาร (ภาคผนวก ข) แนบท้ายประกาศนี้

8. หลักเกณฑ์การตัดสิน การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตาม หลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ จะคำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย

9. การขึ้น บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
9.1 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้โดยเรียงลำดับที่จากผู้ สอบแข่งขันได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้าคะแนนภาคความรู้ความเหมาะสม กับตำแหน่ง (ภาค ค สัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ ในลำดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาษาไทยในภาค ความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบ ก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า

9.2 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ได้มีการเรียก รายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งหรือได้มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้และได้มีการเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งภายใน อายุบัญชีที่กำหนดไว้ และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตามที่ระบุหรือก่อนมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้งได้ใหม่

9.3 ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชี ผู้นี้ไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ

(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่คณะกรรมการพนักงาน ส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคามกำหนด หรือผู้มีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้งกำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้มีหนังสือส่งทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน นับแต่วันที่ที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน

(3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่บรรจุและแต่งตั้งใน ตำแหน่ง ที่สอบได้

(4) ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอน ส่วน ราชการที่จะบรรจุไม่รับโอน และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ

(5) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้

ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน

10. เอกสารและหลักฐานที่จะใช้ในวันสอบสัมภาษณ์ดังนี้ ี้

นำเอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด

10.1 บัตรประจำตัวสอบ

10.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหากเป็นใบเหลืองจะต้องไม่หมดอายุพร้อมติดรูปถ่าย หรือ บัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

10.3 สำเนาคุณวุฒิการศึกษาหรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่งที่สมัครสอบโดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร

10.4 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)

10.5 สำเนาถ่ายเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้น

10.6 ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศพนักงานส่วนตำบล เรื่อง

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ข้อ 6 ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับ แต่วันที่ตรวจร่างกาย

11.การบรรจุและแต่งตั้ง

11.1 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในแต่ละ

ตำแหน่ง ตามอัตราว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม

11.2 ถ้าผู้สอบแข่งขันได้และถึงลำดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้

กำหนดไว้ตามประกาศฯ จะนำมาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้

11.3 ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เป็นเวลาไม่ น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันที่บรรจุแต่งตั้ง โดยห้ามโอน (ย้าย) ไปหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่นทุกกรณี ยกเว้นลาออกจากราชการ

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง จะดำเนินการสอบแข่งขันให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ได้รับการคัดเลือก หรือมีพฤติการณ์ในทำนองเดียวกัน โปรดอย่าได้หลงเชื่อ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Comments

comments