Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สนจ.อ่างทอง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 พ.ย. -29 พ.ย. 2565

สนจ.อ่างทอง

ลิงค์: https://ehenx.com/17853/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการแรงงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อ่างทอง (สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 พ.ย. – 29 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สนจ.อ่างทอง เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดอ่างทอง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว)

ด้วยจังหวัดอ่างทอง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๓๐๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การมอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และคำสั่งจังหวัด อ่างทอง ที่ ๒๒๐๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ปลัดจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ปฏิบัติราชการแทน จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน(ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการแรงงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการแรงงาน

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาชา/วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษา จิตวิทยาการแนะแนว จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว จิตวิทยา จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาการให้บริการแนะแนว จิตวิทยาชุมชน จิตวิทยาองค์การและการแนะแนว จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว-การวัดผลการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว-การศึกษานอกระบบ จิตวิทยาและ การแนะแนว-บรรณารักษ์ศาสตร์ จิตวิทยาการบริการปรึกษาและแนะแนว จิตวิทยาคลินิกและชุมชน จิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศสและจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว การแนะแนว จิตวิทยา อุตสาหกรรมและองค์การ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการแรงงาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมบันทึกข้อมูลบุคคลที่ต้องการมีงานทำ การทดสอบด้านจิตวิทยา เพื่อประเมินความสนใจ แนวถนัด ความสามารถ และบุคลิกภาพ ซึ่งเป็นข้อมูลประกอบการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ การศึกษาและการประกอบอาชีพ การศึกษารวบรวมข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน และข้อมูลอาชีพ ตลอดจน ภาวะเศรษฐกิจ เพื่อเป็นฐานความรู้ในการให้บริการคำปรึกษาแนะแนวแก่ผู้มารับบริการ การบริการแนะแนว อาชีพแกนักเรียน นักศึกษา คนหางาน เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มในด้านข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ข้อมูลอาชีพ ในระบบ ข้อมูลแหล่งฟิกอาชีพ แหล่งเงินทุน และตำแหน่งงานว่างในตลาดแรงงานให้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความสนใจ และค่านิยมของบุคคล ตลอดจนการให้คำปรึกษาแนะนำแก่กลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มต่าง ๆ เกี่ยวกับปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และปัญหาทางอารมณ์ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาของตนเอง รวมทั้งการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อประเมินทางเทคนิคที่ใช้ในการให้คำปรึกษาแนะนำ
โดยพนักงานราชการต้องมีสมรรถนะความสามารถในการทำงานมุ่งผลสัมฤทธี้ การสั่งสม ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพการบริการที่ดื มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ เสียสละ สามารถทำงานเป็นทีม มีความรู้ในเรื่องกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

วิชาที่สอบ

นักวิชาการแรงงาน

ครั้งที่ ๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ โครงสร้าง บทบาท ภารกิจกรมการจัดหางาน ๒. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๓. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ๔. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ๕. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับวิชาจิตวิทยา จิตวิทยาการแนะแนว การให้คำปรึกษา ๒. ความรู้เกี่ยวกับการแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา และสถานประกอบการ ๓. ความหมายและความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ๔. ความรู้เกี่ยวกับลักษณะงานที่ให้ปฏิบัติ
ครั้งที่ ๒ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประเมินจากคุณสมบัติส่วนบุคคล เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ท่วงทีวาจา อารมณ์ ทัศนคติ รวมถึงคุณสมบัติอื่นๆ ที่จำเป็นกับงานที่จะปฏิบัติ เป็นต้น


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนจ.อ่างทอง  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง ได้ที่

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (อาคารหลังเก่า) ชั้น ๒ ตำบลบางแล้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 – 29 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสนจ.อ่างทอง

ประกาศรับสมัคร file 1

Comments

comments