Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-18 พ.ย. 2565

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/17810/ หรือ
ตำแหน่ง: นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ราชบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 18 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดราชบุรี

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ โรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

ด้วยจังหวัดราชบุรี จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี อะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญ้ตระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ และหนังสือสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๕ ที่สธ ๐๒๓๐/ว ๕๔๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ และที่ สธ ๐๒๓๐/ว ๗๗๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชศาสตร์การแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย และได้รับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ภายใต้กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ก. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานด้านการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายตามมาตรฐาน วิชาชีพด้นการแก้ไขการได้ยิน หรือด้านแก้ไขการพูดแก่ผู้1ช้บริการ ผู้ป่วยเพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ในสังคม ตนเองได้อย่างปกติสุข
(๒) รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นทางด้านความผิดปกติของการสื่อความหมาย ที่ไม่ซับช้อนเพื่อประกอบการวางแผนหรือจัดทำรายงานทารงวิชาการ
(๓) ติดตามประเมินผล สรุปการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยทางด้านความผิดปกติของ การสื่อความหมาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ
(๔) ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจข้อมูล และประเมินผลด้านความผิดปกติของการสื่อความหมาย ที่ไม่ซับช้อนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
ข. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมถุทธที่กำหนด
ค. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดความร่วมมือและผลสัมถุทธี๋ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ง. ด้านการบริการ
(๑)ให้บริการเชิงวิชาการด้านความผิดปกติของการสื่อความหมายในระดับที่ซับช้อนแก่ บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน
(๒) สอน นิเทศผีเกอบรม ห่รือถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี ด้านความผิดปกติของ การสื่อความหมาย แก่ผู้ร่วมทีมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างเต็มศักยภาพ
(๓) อำนวยการพัฒนาในการถ่ายทอด ผีเกอบรม หรือถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ด้านความผิดปกติของการสื่อความหมาย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุเป้าหมายขององค์กร
๔. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ คัดเลือก


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 – 18 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศรับสมัคร file 1

Comments

comments