Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 21 พ.ย. -13 ธ.ค. 2565 รวม 7 อัตรา,

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลิงค์: https://ehenx.com/17773/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,500-
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 พ.ย. – 13 ธ.ค. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ด้วยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกลาชาวิชา และ
๒. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงขึ้นไป หรือ กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ ทั่วไปของสำนักงานก.พ.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จะต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานก.พ. ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จัดให้สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ที่เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ภาค ก.พิเศษ) ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกลาขาวิชา และ
๒. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป หรือ กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ ทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จะต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานก.พ. ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จัดให้สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ที่เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ภาค ก.พิเศษ) ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับด้นซึ่งไม่จำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เชน การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือ โต้ตอบจัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสบุนให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมี หลักฐานตรวจสอบได้
(๒) รวบรวมข้อมูลจัดเก็บข้อมูลสถิติเอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกตอการคนหาและเป็นหลักฐานทางราชการ
(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไวิใช้งานและอยู่ ในสภาพพรอมใช้งาน
(๔) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่าง ๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้ เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
๒. ด้านการบริการ
(๑) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
(๒) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใชประโยชน์ได้ต่อไป
(๓) ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับสบุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่ อื่นที่เกี่ยวของตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับด้นซึ่งไม่จำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับตน เพื่อให้งานเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและตามเป้าหมายที่กำหนด
(๒) รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการทำงบประมาณ ประจำปี และจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินของกลุ่มงาน เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงินของ หน่วยงาน
(๓) รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐานการทำ สัญญาและเอกสารต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและได้ผลตรงกับ หลักฐานที่ขึ้นจริง
(๔) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ และการบริหารงานด้าน อื่น ๆ เพื่อดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพสูง และตรงตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนด
(๕) ร่างหนังสือตอบโต้เกี่ยวกับการเงิน บัญชี งบประมาณ เพื่อให้เกิดความถูกต้องตรงตามรูปแบบ และระเบียบที่กำหนด
(๖) ศึกษาและติดตามองค์ความรูใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมา ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ด้านการบริการ
(๑) ใหคำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีแก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เพื่อถ่ายทอดความรูแก่ผู้ที่สนใจ
(๒) ประสานงานกับทุกระดับหน่วยงาน เพื่อขอความช่วยเหลือ และความร่วมมือในงานการเงิน และบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน
(๓) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ทดสอบความรู้ ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒00 คะแนน)
ส่วนที่ ๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง (๑๘0 คะแนน)
– ความรู้เกี่ยวกับงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามระเบียบวิธีปฏิบัติทางราชการ ที่จำเป็นในงานที่ปฏิบัติ
– ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องด้น
ส่วนที่ ๒ ความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (๒0 คะแนน)


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ทดสอบความรู้ ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒00 คะแนน)
ส่วนที่ ๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง (๑๘0 คะแนน)
– ความรู้เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี ตามระเบียบวิธีปฏิบัติทางราชการที่จำเป็นในงานที่ปฏิบัติ
– ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องด้น
ส่วนที่ ๒ ความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (๒0 คะแนน)


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. – 13 ธ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Comments

comments