Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-21 ต.ค. 2565 รวม 15 อัตรา,

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/17715/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 ต.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เรื่อง การสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นิติกร ระดับ 4

ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีความประสงค์จะสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อเป็นพนักงานตำแหน่ง นิติกร ระดับ 4 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกร

อัตราว่าง : 15 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นิติกร

3.    คุณสมบัติทั่วไป
3.1    เพศ ชาย/หญิง
3.2    มีสัญชาติไทย
3.3    เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธใจ
3.4    เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
3.5    ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือ จิตพื่นเพืเอน ไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็น ที่รังเกียจแก่สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการ รับรองจากแพทย์หรือได้ผ่านการบำบัดรักษาของราชการ หรือสถานบำบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษ สุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิด โรคหัวใจ ซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือโรคอย่างอื่นที่ ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3.6    ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
3.7    ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
3.8    ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออก จากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
3.9    ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกิน 5 ปี
3.10    ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
3.11    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
3.12    ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือ พนักงาน ธ.ก.ส. มาก่อน
3.13    ปัจจุบันไม่ดำรงตำแหน่งพนักงาน ธ.ก.ส. ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป
4.    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
4.1    อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2565)
4.2    สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี ในสาขานิติศาสตร์
(ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2565) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองและมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
4.3    สามารถปฏิบัติงานประจำจังหวัดที่กำหนดได้
4.4    มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office เช่น Word/ Excel/ PowerPoint เป็นด้น
4.5    หากมีประสบการณ์ทางด้านกฎหมาย ทนายความ หรือนิติกร จะได้รับการพิจารณา เป็นกรณีพิเศษ
4.6    หากมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษโดยมีผลคะแนน การสอบ TOEIC หรือ TOEFL ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
4.7    เป็นผู้สมัครผ่านเว็บไซต์ https://baac.thaijobjob.com โดผเปีตรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 12 – 21 ตุลาคม 2565 และลามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมได้ ตั้งแต่วันที่ 12 – 25 ตุลาคม 2565 ภายในเวลา 22.00 น. เท่านั้น

วิชาที่สอบ

นิติกร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

6.    การลอบคัดเลือก
ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ จึงจะเป็นผู้มีสิทธสอบข้อเขียน โดยธนาคาร จะแจ้งกำหนดการลอบข้อเขียนอีกครั้ง โดยมีรายละเอียดการสอบดังนี้
6.1    สอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) เข้าสอบทุกคน (100 คะแนน)
6.2    การสอบข้อเขียนวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง เข้าสอบทุกคน (100 คะแนน)
6.3    การสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนทุกคน) (100 คะแนน)
6.4    การทดสอบบุคลิกภาพ (เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนทุกคน)
ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธที่จะไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับการสอบคัดเลือก โดย ไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธใด ๆ โต้แย้งมิได้
7.    เกณฑ์การพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์
7.1    ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนต้องได้คะแนนในแต่ละวิชา
ไม1ตํ่ากว่าร้อยละ 60 หากมีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนน้อยกว่าจำนวนที่ต้องการ จะพิจารณาลดหย่อนเกณฑ์ คะแนนตามหลักเกณฑ์การวัดผล โดยจะพิจารณาลดเกณฑ์คะแนนข้อเขียนตามลำดับดังนี้
ลำดับที่ 1 คะแนนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
ลำดับที่ 2 คะแนนวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง
7.2    การสอบสัมภาษณ์ จะดำเนินการสอบเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนเท่านั้น โดยผู้ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 และผู้ที่เข้ารับการลอบสัมภาษณ์จะต้องมี เอกลารการลมัครครบถ้วนก่อนเข้ารับการลอบสัมภาษณ์ มีฉะนั้น จะไม่ให้เข้ารับการลอบสัมภาษณ์ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งลิ้น
7.3    การทดสอบบุคลิกภาพ (ไม่มีคะแนนแต่มีการพิจารณาผลผ่าน / ไม่ผ่าน) โดยผู้ผ่านเกณฑ์ การสอบคัดเลือกต้องมีผลการทดสอบบุคลิกภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติจึงพิจารณาให้เป็นผู้ผ่านเกณฑ์การสอบในครั้งนี้
8.    การประกาศผลการลอบ
8.1    ประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์จะเรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบ
8.2    การประกาศผลการสอบคัดเลือก ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ การสรรหาคัดเลือก โดยเรียงลำดับตามคะแนนรวมได้แก่ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป, วิชาเฉพาะตำแหน่งและ การสอบสัมภาษณ์ กรณีมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้คะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจัดลำดับ โดยใช้ปัจจัยในการเรียงลำดับ ทีละปัจจัย ดังนี้
ปัจจัยที่ 1 คะแนนสอบสัมภาษณ์ โดยหากมีคะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากัน ธนาคาร
จะพิจารณาจากปัจจัยที่ 2 เป็นลำดับลัดไป
ปัจจัยที่ 2 คะแนนวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง โดยหากมีคะแนนวิชาความรู้ เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 3 เป็นลำดับลัดไป
ปัจจัยที่ 3 คะแนนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป โดยหากมีคะแนนวิชาความรู้ ความสามารถทั่วไปเท่ากัน ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 4 เป็นลำดับถัดไป
ปัจจัยที่ 4 เลขประจำตัวสอบ
ทั้งนี้ ธนาคารพบว่าผู้ผ่านเกณฑ์ในลำดับสุดท้ายมีคะแนนเท่ากันทุกปัจจัยธนาคาร กำหนดให้เป็นผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด โดยใช้เลขประจำตัวสอบเป็นปัจจัยในการเรียงลำดับก่อนหลัง และธนาคาร ขอสงวนสิทธในการพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกเพิ่มเดิมจากจำนวนความต้องการ
9.    อัตราเงินเดือน
ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกแล้วจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับ 4 และ ให้ได้รับเงินเดือน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทล้วน)
10.    เงื่อนไขการเรียกตัวปฏิบัติงาน
10.1    ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามประกาศธนาคาร ทุกประการ หากปรากฏว่าคุณสมบัติของท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้ จะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบ ทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันทีโดยไม่มีข้อแม่ใดๆ ทั้งสิ้น
10.2    ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานตำแหน่ง นิติกร ระดับ 4ประจำ ฝกม. (ฝ่ายกฎหมาย) โดยพิจารณาแต่งตั้งเรียงลำดับตามอัตราว่างหรือความจำเป็น ของส่วนงาน หากถึงลำดับแล้วผู้อยู่ในบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นพนักงานระดับ 4 ไม่พร้อมที่จะไป ปฏิบัติงานในส่วนงานที่มีอัตราว่างในขณะนั้น จะถือว่าไม่ขอรับการแต่งตั้งในครั้งนี้ ธนาคารจะแต่งตั้งผู้ผ่านการ สรรหาคัดเลือกลำดับลัดไป ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกสามารถรอการแต่งตั้งได้เพียง 1 ครั้ง โดยไม1มีการ นำไปต่อท้ายบัญชี ยกเว้น ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกไม่ประสงค์ที่จะไปปฏิบัติงาน ให้ถือว่าสละสิทธ และธนาคารจะตัดสิทธออกจากบัญชีสำรอง
10.3    ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานธนาคารต้องผ่านการตรวจสุขภาพ การทำหนังสือคํ้าประกัน สืบประวัติตามที่ธนาคารกำหนด แสดงเอกสารข้อมูลเครดิตบูโร พร้อมทั้งต้องมี คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงาน รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 หากไม่ผ่านตามเงื่อนไขดังกล่าว ธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม่ใด ๆ ทั้งสิ้น
10.4    กรณีส่วนงานภายในธนาคารนอกเหนือจากตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครมีอัตราว่าง ธนาคารขอสงวนสิทธเรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์ในบัญชีสำรองที่เหลืออยู่โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสม ได้แก่ วุฒิการศึกษา ขีดความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อเข้ารับการพิจารณา และเรียกตัว ผู้ผ่านเกณฑ์ตามตำแหน่งที่ว่างได้โดยไม่เรียงลำดับ
10.5    ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจะต้องอยู่ปฏิบัติงานในส่วนงานนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 4ปีทั้งนี้ สามารถปฏิบัติงานประจำจังหวัดที่กำหนดได้ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกต้องยอมรับ เงื่อนไขการไปปฏิบัติงานดังกล่าวโดยไม่มีข้อแม่ใด ๆ ทั้งสิ้น
10.6    หากผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกแสดงความประสงค์ที่จะไปปฏิบัติงาน ในส่วนงานที่มีอัตราว่างในขณะนั้น แต่ไม่มารายงานตัวตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด จะถือว่าสละสิทธ และธนาคารจะตัดสิทธออกจากบัญชีสำรอง
สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกแต่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง ธนาคารจะขึ้นบัญชีสำรองไว้ จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2567
11.    เงื่อนไขการทดลองปฏิบัติงาน
กำหนดให้มีการทดลองปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง และต้องมีผลการ ประเมินการทดลองปฏิบัติงานจากส่วนงานด้นสังกัดเมื่อปฏิบัติงานครบ 90 วัน โดยผู้ผ่านเกณฑ์การทดลอง ปฏิบัติงานต้องมีผลคะแนนการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ธนาคารจะพิจารณา บรรจุแต่งตั้ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ให้ทดลองปฏิบัติงานเป็นด้นไป กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ ธนาคารจะพิจารณาให้ทดลอง ปฏิบัติงานเพิ่มเดิมอีกไม่เกิน 90 วัน และจะประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง เมื่อผ่านเกณฑ์โดยมีผล การทดลองปฏิบัติงานไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 จะพิจารณาบรรจุแต่งตั้ง มีผลตั้งแต่วันที่ให้ทดลองปฏิบัติงานเป็นด้นไป หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นครั้งที่ 2 ธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม่ใด ๆ ทั้งสิ้น
ธนาคารขอสงวนสิทธในการกำหนดเงื่อนไขการพิจารณาแต่งตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข การเรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกมาปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม และให้ถือว่าผลการพิจารณาของ ธนาคารเป็นที่สุด ไม่สามารถนำมาโต้แย้งใด ๆ ได้ทั้งสิ้น
ธนาคารขอเดือนผู้สมัครอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างและหรือกระทำการใด ๆ ว่าสามารถ ให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส.ได้ และอย่าใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ ความสามารถของตนเองในการสอบ เพราะ ธ.ก.ส.จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับ ตกในทุกขั้นตอน และจะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญา กับผู้ที่เกี่ยวซ้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริต จะไม่มีสิทธึ๋สมัครสอบเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส.อีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. แล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที
ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 21 ต.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Comments

comments