Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการลัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-19 ต.ค. 2565

กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการลัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ลิงค์: https://ehenx.com/17688/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ขอนแก่น (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการลัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 ต.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต ๔

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ด้วยสำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ กรมปศุสัตว์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลง วันที่ ๒๘กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประกอบคำสั่ง กรมปศุสัตว์ที่ ๕๒๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนาจการบังคับบัญชาและกำกับดูแลศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑. มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑.๑ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไค้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
๑.๒ มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมระบบ สำนักงานอัตโนมัติ
๑.๓ สามารถใซ้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ/หรือใช้งานธินเทอร์เน็ต
๒. มีความรู้ความสามารก ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
๒.๑ มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
๒.๒ มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
๒.๓ มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

วิชาที่สอบ

นักจัดการงานทั่วไป

๑. ความรู้
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป
๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
๑.๓ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษซ้นพื้นฐาน
๒, ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
๒.๑ การใช้โปรแกรม Microsoft Office
๒.๒ การใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ อินเตอร์เน็ต
๒.๓ มีความสามารถในการสรุปและวิเคราะห์งาน
๒.๔ มีความสามารถในการเขียนรายงานการ ประจุม และเขียนหนังสือราชการ
๓. คุณสมบัติส่วนบุคคล
๓.๑ บุคลิกภาพ ห่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์
๓.๒ ความคิดรีเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ
๓.๓ มนุษย์สัมพันธ์ และการทำงานเป็นทีม
๓.๔ ทัศนคติ แรงจูงใจ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการลัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการลัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการลัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการลัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2565 – 19 ตุลาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการลัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ประกาศรับสมัคร file 1

Comments

comments