Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 ก.ย. -28 ก.ย. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

ลิงค์: https://ehenx.com/17576/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สมุทรสาคร (วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 ก.ย. – 28 ก.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็น พนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานราชการ (ครู) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ซะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่องมอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการประเภททั่วไป การจัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครู) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

๒.๒.๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณจุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวภันที่ ก.พ. รับรองแล้วในกลุ่มวิทยาศาสตร์ทั่วไป รหัสวิชา ๑๐๖ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)/การสอน วิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ศึกษา/จุลชีววิยา/มัธยมศึกษา-วิทยาศาตร์/วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/เคมี/ชีววิทยา/ ฟิสิกส์/วิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ทั่วไป
๒.๒.๒ มีใบอบุญาตประกอบวิชาชีพครู หรีอใบอบุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรอง สิทธิ โดยต้องได้รับอบุมัดิภายโนวันปิดรับสมัครเท่านั้น


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2565 – 28 กันยายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

ประกาศรับสมัคร file 1

Comments

comments