Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ก.ย. -26 ก.ย. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

ลิงค์: https://ehenx.com/17568/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี ( วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 ก.ย. – 26 ก.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งในกลุ่ม งานบริหารทั่วไปโดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี สถานศึกษาลังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ชองประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๖๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรรพนักงาน ราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำ กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป การจัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

๒.๒.๑ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เที่ยบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้วใน สาขาวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ๑๐๑ ภาษาไทย/การสอนภาษาไทย/ภาษาและวรรณคดีไทย/ไทยศึกษา/ ภาษาไทยและการสื่อสาร/ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร/วรรณคดีไทย/ภาษาศาสตร์/ภาษาไทยธุรกิจ/ภาษาไทย ศึกษา/วิธีสอนภาษาไทย/ภาษาไทยเพื่ออาชีพ/การศึกษา(ภาษาไทย)/ภาษาศาสตร์ภาษาไทย/ภาษาและ วัฒนธรรมไทย/ภาษาไทยและภาษาตะวันออก/ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ/การสอนภาษาไทยระดับ มัธยมศึกษา/การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง/ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
๒.๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ๋ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น


๒.๒.๑ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เที่ยบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้วใน สาขาวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ๑๐๑ ภาษาไทย/การสอนภาษาไทย/ภาษาและวรรณคดีไทย/ไทยศึกษา/ ภาษาไทยและการสื่อสาร/ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร/วรรณคดีไทย/ภาษาศาสตร์/ภาษาไทยธุรกิจ/ภาษาไทย ศึกษา/วิธีสอนภาษาไทย/ภาษาไทยเพื่ออาชีพ/การศึกษา(ภาษาไทย)/ภาษาศาสตร์ภาษาไทย/ภาษาและ วัฒนธรรมไทย/ภาษาไทยและภาษาตะวันออก/ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ/การสอนภาษาไทยระดับ มัธยมศึกษา/การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง/ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
๒.๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ๋ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2565 – 26 กันยายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

ประกาศรับสมัคร file 1 | file 2

Comments

comments