Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดรับสมัครสอบ 19 ก.ย. -23 ก.ย. 2565 รวม 8 อัตรา,

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

ลิงค์: https://ehenx.com/17539/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร,นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมสอบสวนคดีพิเศษ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 ก.ย. – 23 ก.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกร

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นิติกร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์


นักจัดการงานทั่วไป

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดืในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นิติกร

๑. เสนอความเหนแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย เกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
๒. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ เพื่อไห้ทันกับสถานการณ์ และอำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
๓. ศึกษาข้อมูล รวบรวมแสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห้นไนการ ดำเนินการเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับการร้องทุกข์ รวมถึงการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินคดีของหน่วยงาน
๔. ปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการด้านกฎหมายเพื่อจัดประชุม เสนอความเห์น จัดทำระเบียบวาระ และรายงานการประชุม
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักจัดการงานทั่วไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑. งานสำนักงานทั่วไป กำกับ ดูแลและบริหารงานสำนักงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาทิ งานสารบรรณ รับ – ส่งหนังสือราชการ ร่างหนังสือโต้ตอบในส่วนที่มิใช่เป็นเรื่อง
    คดีพิเศษหรือความลับ หรือเป็นความลับ รวมทั้งจัดทำสารบบเพื่อการคันหาเอกสาร หนังสือ ทั้งหนังสือจากภายนอกและภายในได้ในเวลาอันรวดเร็วและเพื่อการจัดเก็บ อย่างมีระเบียบ ปลอดภัย ๒. ศึกษารวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน ชองหน่วยงาน ๓. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไนงานที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของตนและงานอื่น ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน ๔. งานด้านพัสดุ ได้แก่ การจัดการควบคุมพัสดุ โดยการจัดทำบัญชีการรับจ่ายพัสดุและ บัญชีการควบคุมการยืม การส่งคืนครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบและช่วยปฏิบัติงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะส่วนที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน ๕. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสารหลักฐานหนังสือตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการคันหาและเป็นหลักฐานทางราชการ ๖. ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นิติกร

๑. ความรู้ –    พิจารณาจากประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน –    ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
๒. ความสามารถ –    ความสามารถในการสื่อสาร –    ความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ หรือ รับการอบรมเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ –    ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ –    ความคล่องแคล่วว่องไวในการตอบปัญหา แก้ปัญหา และแสดงความคิดเห็น ในเรื่องต่างๆ
๓. สมรรถนะ –    บุคลิกภาพ ทวงที วาจา และวุฒิภาวะ –    ความประพฤติ และอุปนิสัย –    การปรับตัว มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานเป็นทีมได้ –    ทัศนคติ และแรงจูงใจ (ความต้องการ และแรงจูงใจ ในการทำงาน ความกระตือรีอรัน อุดมคติ จริยธรรม และคุณธรรม แนวความคิด และความเชื่อที่สอดคล้องกับงานฯ)


นักจัดการงานทั่วไป

๑. ความรู้ –    พิจารณาจากประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน –    ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
๒. ความสามารถ –    ความสามารถในการสื่อสาร –    ความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ หรือ รับการอบรมเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ –    ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ –    ความคล่องแคล่วว่องไวในการตอบปัญหา แก้ปัญหา และแสดงความคิดเห็น ในเรื่องต่างๆ
๓. สมรรถนะ –    บุคลิกภาพ ท่วงที วาจา และวุฒิภาวะ –    ความประพฤติ และอุปนิสัย –    การปรับตัว มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานเป็นทีมได้ –    ทัศนคติ และแรงจูงใจ (ความต้องการ และแรงจูงใจ ในการทำงาน ความกระตือรือร้น อุดมคติ จริยธรรม และคุณธรรม แนวความคิด และความเชื่อที่สอดคล้องกับงานฯ)


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร
ยื่นใบสมัคร ณ ห้องสวัสดิการกรมสอบสวนคดีพิเศษ ชั้น G อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2565 – 23 กันยายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

ประกาศรับสมัคร file 1

Comments

comments