กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 ก.ย. -21 ก.ย. 2565


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมวิชาการเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/17519/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 ก.ย. – 21 ก.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตรประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมวิชาการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกร

อัตราว่าง : 2 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นิติกร

ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ สาขาวิชานิติคาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นิติกร

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ
งานนิติกรรมและสัญญา งานกฎหมาย
ความรับผิดทางแฟงและอาญา
งานคดีปกครองและกำกับ ดูแลสิทธิประโยชน์ งานวิจัยของกรม หรือ ศึกษา วิเคราะห์
การเสริมสร้าง วินัยเพื่อป้องกัน การกระทำผิด
ดำเนินการทางวินัย ตรวจสอบ และติดตาม เรื่องร้องทุกข์ และการอุทธรณ์ การป้องกัน
และการปราบปรามการทุจริต และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นิติกร

การประเมินฯ ครั้งที่ ๑
๑. ทดสอบความรู้พื้นฐานด้านกฎหมาย
๒. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่อยู่ ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร
การประเมินฯ ครั้งที่ ๒
๑. การมุ่งผลสัมฤทธี้
๒. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
๓. การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม
๔. การทำงานเป็นทีม
๕. การคิดวิเคราะห์


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย. – 21 ก.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมวิชาการเกษตร

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments