Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 12 ก.ย. -30 ก.ย. 2565 รวม 200 อัตรา,

กรมที่ดิน

ลิงค์: https://ehenx.com/17480/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน(ปวช.),นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน(ปวส.)
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 9,400-11,930
อัตราว่าง: 200
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 ก.ย. – 30 ก.ย. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมที่ดิน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมที่ดิน

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

ด้วยกรมที่ดินจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๓ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๒ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๔.๒/๑๗๙ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (ปวช.)

อัตราว่าง : 67 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400-10340 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (ปวส.)

อัตราว่าง : 133 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10840-11930 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (ปวช.)

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้าง ทางช่างสำรวจ ทางช่างโยธา หรือทางช่างก่อสร้าง


นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (ปวส.)

(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิขาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง
(2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (ปวช.)

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับด้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใข้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างรังวัด ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะที่ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๓.® ด้านการปฏิบัติ
(๑) ดำเนินการสำรวจ รังวัด เพื่อทำแผนที่ ในการออกเอกสารสิทธี้ การสอบเขต การแน่งโฉนด การรวมโฉนด การพิสูจน์สวบสวนการทำประโยชน์ในที่ดิน การออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ประทานบัตร และการรังวัดทำแผนที่ประเภทอื่น ๆ
(๒) รังวัดเพื่อสร้างหมุดบังคับภาพทางราบ เช่น การวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ (TRAVERSE) การรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม (SATELLITE POSITIONNING) จัดสร้างหรือ ปรับปรุงระวางแผนที่ ตรวจสอบและรับรองผลการรังวัด จัดทำบัญชีควบคุมการสร้างและการใช้ระวางแผนที่ เพื่อนำไปใช้ในการออกเอกสารสิท่ธิ้
(๓) รวบรวมระเบียบและวิธีการรังวัดทำแผนที่ ในการออกแบบหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในที่ดิน ประทานบัตร เพื่อให้เกิดความถูกต้องเหมาะสมกับทุกฝ่าย
(๔) สอบสวน ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทเกี่ยวกับการรังวัดทำแผนที่ของประชาชน หรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในระดับเบื้องต้น เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างภาครัฐและประชาชน
(๕) จัดเก็บบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์การรังวัด และควบคุมการเบิกจ่ายหลักฐาน การรังวัดต่าง ๆ เพื่อใช้ในการรังวัดทำแผนที่ให้มีประสิทธิภาพ
(๖) ตรวจสอบแผนผังการจัดสรรที่ดินให้ถูกต้องตามมาตรฐาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ในการจัดสรรที่ดิน เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในการซื้อที่ดินให้ได้รับความเป็นธรรม
(๗) ดำเนินการทดสอบความรู้ ตรวจสอบเครื่องมือรังวัด การปฏิบัติงานของช่างรังวัดเอกชน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
๓.๒ ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาเกี่ยวกับงานรังวัดทำแผนที่ จัดสร้างระวางแผนที่ แนวเขต ที่ดินของรัฐที่ตนมีความรับผิดชอบ แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ ทราบข้อมูลเบื้องต้นที่เป็นประโยชน์
(๒) ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือ และร่วมมือในงานรังวัด และแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นทีเกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (ปวส.)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างรังวัด ตามแนวทาง แบบอย่าง ชั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะที่ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๓.® ด้านการปฏิบัติ
(๑) ดำเนินการสำรวจ รังวัด เพื่อทำแผนที่ ในการออกเอกสารสิทธี้ การสอบเขต การแบ่งโฉนด การรวมโฉนด การพิสูจน์สวบสวนการทำประโยชน์ในที่ดิน การออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ประทานบัตร และการรังวัดทำแผนที่ประเภทอื่น ๆ
(๒) รังวัดเพื่อสร้างหมุดบังคับภาพทางราบ เช่น การวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ (TRAVERSE) การรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม (SATELLITE POSITIONNING) จัดสร้างหรือ ปรับปรุงระวางแผนที่ ตรวจสอบและรับรองผลการรังวัด จัดทำบัญชีควบคุมการสร้างและการใช้ระวางแผนที่ เพื่อนำไปใช้ใน๓รออกเอกสารสิท่ธิ้
(๓) รวบรวมระเบียบและวิธีการรังวัดทำแผนที่ ในการออกแบบหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในที่ดิน ประทานบัตร เพื่อให้เกิดความถูกต้องเหมาะสมกับทุกฝ่าย
(๔) สอบสวน ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทเกี่ยวกับการรังวัดทำแผนที่ของประชาชน หรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในระดับเบื้องต้น เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างภาครัฐและประชาชน
(๕) จัดเก็บบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์การรังวัด และควบคุมการเบิกจ่ายหลักฐาน การรังวัดต่าง ๆ เพื่อใช้ในการรังวัดทำแผนที่ให้มีประสิทธิภาพ
(๖) ตรวจสอบแผนผังการจัดสรรที่ดินให้ถูกต้องตามมาตรฐาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ในการจัดสรรที่ดิน เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในการซื้อที่ดินให้ได้รับความเป็นธรรม
(๗) ดำเนินการทดสอบความรู้ ตรวจสอบเครื่องมือรังวัด การปฏิบัติงานของช่างรังวัดเอกชน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด
๓.๒ ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาเกี่ยวกับงานรังวัดทำแผนที่ จัดสร้างระวางแผนที่ แนวเขต ที่ดินของรัฐที่ตนมีความรับผิดชอบ แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ ทราบข้อมูลเบื้องต้นที่เป็นประโยชน์
(๒) ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือ และร่วมมือในงานรังวัด และแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นทีเกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (ปวช.)

การสอบแช่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้โดยวิธีการสอบข้อเขียน
(๑) หลักการสำรวจเบื้องต้น : มาตราส่วน, ภาคของทิศ, หน่วยของมุม ระยะ และเนื้อที่
(๒) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระวางแผนที่ และระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม
(๓) งานวงรอบ การวัดมุมและปรับแก้มุม การวัดระยะและปรับแก้ระยะ ชั้นหรือเกณฑ์ ของงานวงรอบ การทำแผนที่รายละเอียด
(๔) การคำนวณและเขียนแผนที่ การคำนวณเนื้อที่โดยค่าพิกัดฉาก หลักการเขียนแผนที่จาก ข้อมูลสำรวจ
(๕) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่ และการรังวัดทำแผนที่ด้วย ระบบดาวเทียม การทำแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
(๖) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรังวัดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน และกฎกระทรวงที่ เกี่ยวข้องกับการรังวัด
(๗) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือรังวัดทำแผนที่ : เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม, กล้อง สำรวจแบบต่าง ๆ
(๘) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรังวัดโดยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียม


นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (ปวส.)

การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้โดยวิธีการสอบข้อเขียน
(๑) หลักการสำรวจเบื้องต้น : มาตราส่วน, ภาคของทิศ, หน่วยของมุม ระยะ และเนื้อที่
(๒) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระวางแผนที่ และระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม
(๓) งานวงรอบ การวัดมุมและปรับแก้มุม การวัดระยะและปรับแก้ระยะ ชั้นหรือเกณฑ์ ของงานวงรอบ การทำแผนที่รายละเอียด
(๔) การคำนวณและเขียนแผนที่ การคำนวณเนื้อที่โดยค่าพิกัดฉาก หลักการเขียนแผนที่จาก ข้อมูลสำรวจ
(๕) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่ และการรังวัดทำแผนที่ด้วย ระบบดาวเทียม การทำแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
(๖) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรังวัดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน และกฎกระทรวงที่ เกี่ยวข้องกับการรังวัด
(๗) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือรังวัดทำแผนที่ : เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม, กล้อง สำรวจแบบต่าง ๆ
(๘) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรังวัดโดยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียม


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมที่ดิน  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ย. – 30 ก.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมที่ดิน

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Comments

comments