Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 ส.ค. -5 ก.ย. 2565 รวม 15 อัตรา,

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/17447/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานสถิติ,พนักงานบริหารทั่วไป,พนักงานสถิติ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 ส.ค. – 5 ก.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ คุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*


พนักงานบริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


พนักงานสถิติ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ได้รับคุณวุฒิประกาศนึยบัตรวิชาชีพทุกสาขาวิชา


พนักงานบริหารทั่วไป

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา


พนักงานสถิติ

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาคณิตศาสตร์    สถิติ เศรษฐศาสตร์
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางประขากรศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการต่างๆ เช่น งานบริหารงานบุคคล งานการเงินและ บัญชี งานพัสดุ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสารต่างๆ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานบริหารทั่วไป

เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นที่ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบ แบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญาเป็นต้น หรือปฏิบัติงานเลขาบุการที่ยากพอสมควร เช่น ร่างหนังสือ โต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ ประชุม จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่น ๆ ทำเรื่องติดต่อ กับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ติดตามผลการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้า ส่วนราชการ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


พนักงานสถิติ

เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นที่ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับสถิติ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้วิชาการทางด้านสถิติ เช่น การวางแผนจัดทำสถิติ กำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติและควบคุมคุณภาพ เชิงสถิติ และเทคนิคการปฏิบัติการทางสถิติ การกำหนดมาตรฐานสถิติ การดำเนินการส่งเสริมวิชาการ ทางด้านสถิติ การบริการและเผยแพร่สถิติ รวมทั้งการบริหารจัดการระบบสถิติ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีคู่มือ หรือแนวปฏิบัติ หรือคำสั่งอย่างกว้างๆ และอยู่ภายใต้การกำกับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จำเป็น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิชาที่สอบ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ ดังนี้
๑.๑ ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ
๑.๓ ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ พรบ.สถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และอื่นๆ
๑.๔ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ เช่น กฎหมายว่าด้วยการ บริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการ
๑.๕ ความรู้พี้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสถิติ
๑.๖ ความเข้าใจและการใช้ภาษาไทย
๑.๗ ความรู้เนี้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์ในงานสำนักงาน


พนักงานบริหารทั่วไป

ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ดังนี้ ๑.๑ ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ
๑.๓ ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ พรบ.สถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และอื่นๆ
๑.๔ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ เช่น กฎหมายว่าด้วยการ บริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการ
๑.๕ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบ้ติงานด้านสถิติ
๑.๖ ความเข้าใจและการใช้ภาษาไทย
๑.๗ ความรู้เนี้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์ในงานสำนักงาน


พนักงานสถิติ

๑.๑ ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสถิติ การวางแผนจัดทำสถิติ การรวบรวมข้อมูลสถิติ การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ การกำหนดมาตรฐานสถิติ การส่งเสริมวิชาการทางด้านสถิติ การบริการ เผยแพร่สถิติ และการบริหารจัดการระบบสถิติ
๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ
๑.๓ ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ พรบ.สถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และอื่นๆ
๑.๔ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ เช่น กฎหมายว่าด้วยการ บริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการ
๑.๕ ความเข้าใจและการใช้ภาษาไทย
๑.๖ ความรู้เนี้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์ในงานสำนักงาน


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. – 5 ก.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ประกาศรับสมัคร file 1

Comments

comments