Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 18 ส.ค. -8 ก.ย. 2565

กรมการขนส่งทางบก

ลิงค์: https://ehenx.com/17446/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ระยอง (สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 ส.ค. – 8 ก.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนของ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามมติคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ อนุมัติบริหารงานบุคคลของพนักงานเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน โดยอิงระเบียบการบริหารงานของพนักงานราชการโดยอนุโลม และประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและ เลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ฉบับลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ และที่แกไขเพิ่มเดิม จึงประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ได้รับประกาศนียบัตรวิขาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิขาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังนี้
(๑) สาขาวิชาการบัญชี
(๒) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงาน ณ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
(๑) ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน การนำส่งเงิน การนำเงินฝาก การโอนเงิน การรายงาน เงินคงเหลือประจำวันของกองทุน การบริหารงบประมาณของกองทุน ประมาณการรายได้ การวิเคราะห์วางแผนการใช้จ่าย งบประมาณ ควบคุมการจ่ายเงินให้อยู่ภายในกรอบวงเงินงบประมาณประจำปีติดตามผลการใช้จ่ายเงินกองทุน ตลอดจนการ ดำเนินการด้านงบประมาณและการเงินการคลัง
(๒)ดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์รายการทางบัญชีเงินกองทุนจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนและประจำปี รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ทางการเงิน เพื่อใช้ในการบริหารงานกองทุน รวมทั้งประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาขัดแย้งในการปฏิบัติงานด้านบัญชี ดำเนินการด้านการเงินและบัญชีเงินกองทุน การรับ – เบิกจ่ายเงิน การบันทึกบัญชี จัดทำรายงานการเงิน
(๓) ปฏิบัติงานและสนับสบุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เป็นไปตาม เป้าหมายและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

การประเมินครั้งที่ ๑
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.)
(๑)ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ไข
ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่าง ๆ
(๒)ความสามารถหาเหตุผล
ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความ หรือ รูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ หรือสถานการณ์ หรือแบบจำลองต่าง ๆ
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (๑) การบันทึกรายการทางบัญชี (๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจาก คลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำ เงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ (๓) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเดิม ถึงฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๔) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฟิกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกไขเพิ่มเดิม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕ (๕) ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลาและเงื่อนไข การประมูลหมายเลข ทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แกไขเพิ่มเดิม
การประเมินครั้งที่ ๒ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (๑) บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ (๒) ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ (๓) มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม (๔) การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า


วิธีการสมัครงานพนักงาน กรมการขนส่งทางบก  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป 

สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง ที่อยู่ ๑๗๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2565 – 8 กันยายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมการขนส่งทางบก

ประกาศรับสมัคร file 1

Comments

comments