Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 ส.ค. -22 ส.ค. 2565

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/17415/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 ส.ค. – 22 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

การศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๑. จัดทำและปฏิบัติงานด้านงบประมาณและการเบิกจ่าย
๒. จัดทำและปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่
๓. รวบรวมและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ งบประมาณ และการเบิกจ่าย
๔. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๑
๑. ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภารกิจ นโยบายที่สำคัญ และ ภารกิจงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ปี ๒๕๒๖ และที่แก้ไข เพิ่มเติม ๓. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๔. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฟิกอบรม การจัดงาน และ การประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ๕. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ๖. พระราชบัญญัติระเบียบช้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้!ขเพิ่มเติม ๗. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ที่แก้ไขเพิ่มเดิม ๘. ความรู้และทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๒
๑. บุคลิก ห่วงที วาจา มนุษย์สัมพันธ์ ๒. เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ไหวพริบปฏิภาณ ๓. เป็นผู้ที่มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียรในการทำงาน ๔. มีการให้บริการที่ดี ๕. การทำงานเป็นทีม

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. – 22 ส.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

Comments

comments