Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 ส.ค. -2 ก.ย. 2565 รวม 32 อัตรา,

กระทรวงพาณิชย์

ลิงค์: https://ehenx.com/17412/ หรือ
ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ,นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 32
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 ส.ค. – 2 ก.ย. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัคร สอบแข่งขันๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้


เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเช้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ เพื่อปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบช้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 30 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางนิเทศศาสตร์ หรือทางสื่อสารมวลชน
๒. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยต้องมีผลสอบผ่านภายในวันปิดรับสมัคร


นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

(๑) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
(๒) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป โดยต้องมีผลสอบผ่านภายในวันปิดรับสมัคร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) จัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ โดยประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
(๒) สำรวจความคิดเห็นของประชาชน และรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และสรุปผล เพื่อเป็น ข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์
(๓) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวิจัย วางแผนการประชาสัมพันธ์และติดตามผล
(๔) จัดทำข้อมูล เขียนข่าว บทความ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข่น รายงานประจำปี คู่มือ ฯลฯ รวมทั้งถ่ายภาพ ออกแบบ ผลิตชิ้นงานประชาสัมพันธ์ เช่น การตัดต่อคลิปวิดีโอ การทำแบนเนอร์ การจัด นิทรรศการ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ให้มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์และเป็นปัจจุบัน
(๕) สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลื่อมวลชน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ ปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(๖) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพสูงสุด
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ ร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
ให้บริการข้อมูลการประชาสัมพันธ์แก,ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ ทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพาณิชย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
(๑) ด้านการปฏิบัติการ
(๑.๑) พิจารณา จดทะเบียน ออกใบอนุญาต ใบรับรอง หนังสือรับรอง การนำเข้า ส่งออก เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการค้าภายในและระหว่างประเทศ หนังสือคู่มือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้ง การตรวจสอบรับรองความถูกต้องของการดำเนินงานทางธุรกิจของผู้ประกอบการเพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการ และ บุคคลทั่วไป และเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการค้าภายในและระหว่างประเทศให้เกิดความเป็นธรรม
(๑.๒) ศึกษา รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้า การลงทุนและ การตลาด นโยบาย มาตรการ ข้อตกลงทางการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ ประกอบการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า การกำหนดนโยบาย มาตรการ กฎระเบียบ ข้อตกลงทางการค้า การเจรจา การค้า การส่งเสริมการส่งออก การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ การคุ้มครอง และส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ในเชิงพาณิชย์ การปกป้องผลประโยชน์ และการแก่ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในงานพาณิชย์ต่างๆ
(๑.๓) ตรวจสอบต้นทุนและกระบวนการผลิตสินค้า ติดตาม สอดส่องพฤติกรรมทางการค้า ตรวจสอบและกำกับการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายในความรับผิดชอบของส่วนราขการ เพื่อประโยชน์ในการใช้ สิทธิพิเศษทางการค้า การปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า การพิทักษ์สิทธิประโยชน์ผู้บริโภค การรักษา ความเป็นธรรมทางการค้า และการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
(๑.๔) ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการตลาด ธุรกิจ งานด้านทรัพย์สินทางปัญญา การส่งเสริมการส่งออก รวมทั้งการอำนวยความสะดวก การบริหารจัดการด้านการค้า การลงทุน และงานด้าน ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจและขยายโอกาสในการแข่งขันทางการค้า
(๑.๔) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ วิธีการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(๒) ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
(๓) ด้านการประสานงาน
(๓.๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนดไว้
(๓.๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
(๔) ด้านการบริการ
(๔.๑) ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับเบื้องต้นแกผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้ง หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับบริการได้ข้อมูล และสามารถดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
(๔.๒)ให้บริการข้อมูลวิชาการ สถิติการค้า การตลาดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตอบข้อหารือต่างๆ ในระดับเบื้องต้นแกผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลด้านการพาณิชย์ที่ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๕) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยและอัตนัย (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ใช้เวลาสอบ ๓ ชั่วโมงโดยแบ่งเป็น๒ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ ช้อสอบแบบปรนัย จำนวน ๕๐ ข้อ ข้อละ ๒ คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ
๑. ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการประชาสัมพันธ์และการติดตามประเมินผล
๒. การจัดทำโครงการและแผนการประชาสัมพันธ์
๓. การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร
๔. การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
๕. การออกแบบลื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
๖. ความรู้และทักษะด้านการประสานงานและจรรยาบรรณนักประชาสัมพันธ์
๗. ความรู้และทักษะการใช้ลื่อสังคมออนไลน์ (Social media) เพื่อการประชาสัมพันธ์
๘. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร
๙. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ นโยบายรัฐบาลและเหตุการณ์ปัจจุบัน
ส่วนที่ ๒ ข้อสอบแบบอัตนัย จำนวน ๒ ข้อ ข้อละ ๕๐ คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ
๑. การแก้ปัญหาในภาวะวิกฤตด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการข่าว และการรู้เท่าท้นสื่อ
๒. แนวทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์ภารกิจกระทรวงพาณิชย์ภายใต้ยุคดิจิทัล


นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

ได้กำหนดวิธีการสอบเพื่อวัดความรู้ ดังนี้
๘.๑ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย
(๑) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าภายใน และระหว่างประเทศ และ
สารสนเทศทางการค้า (๓๕ ข้อ)
(๒) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และภารกิจของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด (๖๕ ข้อ)
๘.๒ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
โดยการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฎของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเดิม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เข่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท,วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง
ทั้งนี้ จะสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และเมื่อสอบ ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเช้าสอบแข่งขันเพื่อวัด ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงพาณิชย์  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. – 2 ก.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงพาณิชย์

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

Comments

comments