Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-26 ส.ค. 2565

กรมควบคุมโรค

ลิงค์: https://ehenx.com/17409/ หรือ
ตำแหน่ง: เภสัชกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 20,540-22,750
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พิษณุโลก (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 26 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเภสัชกร

ด้วยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งกรมควบคุมโรค ๑๔๐๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เภสัชกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20540-22750 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เภสัชกร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เภสัชกร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านเภสัชกร ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๒.๑ ด้านการปฏิบัติการ
(๑) บริหารจัดการทางเภสัชกรรม เภสัชกรรมคลินิก เภสัชสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อบรรลุ ผลการรักษา เฝืาระวังป้องกันควบคุมโรค และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและภัยสุขภาพ เพื่อให้ ประชาชนเกิด ความปลอดภัยในการใช้ยา สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
(๒) วิเคราะห์ และติดตามประเมินผล เพื่อประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ทางเภสัช กรรม สำหรับการเฝืาระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
(๓) ศึกษา คันคว้า วิเคราะห์ วิจัย กำหนดแนวทาง ติดตาม ประเมินผลทางวิชาการ เบื้องต้น เพื่อพัฒนางานเภสัชกรรม เภสัชกรรมคลินิก เภสัชสาธารณสุข
(๔) จัดทำ พัฒนามาตรฐาน แนวทาง คู่มือเบื้องต้นทางเภสัชกรรม เภสัชกรรมคลินิก เภสัช สาธารณสุข ต้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซํ้าา โรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน และคู่มือ สำหรับการบริหารจัดการคลัง เวชภัณฑ์ วัคซีน สำหรับตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๕) สนับสนุนการปฏิบัติงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
๒.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการจัดหายา วัคซีน เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ในบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก กรมควบคุมโรค เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
๒.๓ ด้านการประลานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.๔ ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจง เกี่ยวกับงานเภสัชกรรม เภสัชกรรมคลินิก เภสัช สาธารณสุช ในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย ญาติ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้สนใจ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(๒) จัดเก็บข้อมูล ให้บริการข้อมูลเบื้องต้นทางเภสัชกรรม เภสัชกรรมคลินิก เภสัช สาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้อง สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนด แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
(๓) สอน นิเทศ ฟิกอบรม ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางเภสัชกรรม เภสัชกรรมคลินิก เภสัชสาธารณสุข งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข แก่นักศึกษา บุคลากรสาธารณสุข ประชาชน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมควบคุมโรค  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก เลขที่ ๓๐๖ หมู่ที่ ๕ ถนนพิษณุโลก – วัดโบสถ์ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2565 – 26 สิงหาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมควบคุมโรค

แผนที่ file 1

Comments

comments