Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 ส.ค. -31 ส.ค. 2565

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/17403/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครสวรรค์
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 ส.ค. – 31 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดนครสวรรค์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดนครสวรรค์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการสาธารณสุข

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการสาธารณสุข

(๑) มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
(๖) ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาธารณสุขคาสตร์บัณฑิต (ทันตสาธารณสุข)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการสาธารณสุข

๑) ตรวจ ป้องกัน และบำบัดรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมและโรคในช่องปาก ตามคำสั่ง หรือภายใต้การควบคุมของทันตแพทย์ เช่น ตรวจฟ้น อุดท้น ขูดหินนํ้าลาย รักษาโรคและทำความ สะอาดในช่องปาก หรือแผลภายหลังการถอนท้น ฯลฯ
๒) ให้คำปรึกษาแนะนำด้านทันตสาธารณสุข การรักษาความสะอาดและสุขภาพของท้น และช่องปากแก่ผู้ป่วย นักเรียน ครูผู้ปกครองและประชาชนโดยทั่วไป
๓) จัดเตรียมและบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และเวชภัณฑ์ต่าง ๆในกิจกรรม ท้นตสาธารณสุข จัดทำรายงานและสถิติทางทันตสาธารณสุข
๔) วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ให้การดำเนินงาน เป็นใปตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งวิเคราะห์รายงานเกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือ รายงานการรวบรวมข้อมูลทาง วิชาการด้านสาธารณสุขและเสนอแนะ เพื่อประกอบการจัดทำมาตรฐานให้ ประซาซนได้รับการบริการทางสาธารณสุข ที่มีประสิทธิภาพ
๕) ศึกษา ด้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูล เรื่องที่ยากและมีความ ซับซ้อน    ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการด้านสาธารณสุข เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ็าระวังโรค
การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ และการพื้เนฟูสุขภาพ รวมทั้งการจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและ พฤติกรรมสุขภาพ การสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. – 31 ส.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

Comments

comments