Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-10 ส.ค. 2565

กรมวิชาการเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/17367/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมวิชาการเกษตร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร (สคว.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างชอง พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร (สคว.) กรมวิชาการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นิติกร

ปริญญาตรี หรือเทียบได้ ไม่ตากว่านี้
สาขาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นิติกร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมายและ ระเบียบงานนิติกรรมและสัญญา งานกฎหมายความรับผิดชอบทาง แพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และกำกับ ดูแลสิทธิประโยชน์ งานวิจัยชองกรม หรือ ศึกษา วิเคราะห์การเสริมสร้าง วินัยเพื่อ ป้องกัน การกระทำผิดดำเนินการ ทางวินัย ตรวจสอบ และติดตาม เรื่องร้องทุกข์ และการอุทธรณ์ การป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับ มอบหมาย

วิชาที่สอบ

นิติกร

การประเมินฯ ครั้งที่ ๑
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ
–    พระราชบัญญัติวิธีปฏิบีติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติป๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘
และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไชเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒
–    พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒
การประเมินฯ ครั้งที่ ๒
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ้
๒. การบริการที่ดี
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
๔. การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม
๔. การทำงานเป็นทีม

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร (สคว.) 

กรมวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2565 – 10 สิงหาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมวิชาการเกษตร

แผนที่ file 1

Comments

comments