Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-5 ส.ค. 2565

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/17365/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อ่างทอง (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 5 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดอ่างทอง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

ด้วย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานล่งเสริมสหกรณ์ สังกัด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหาและการ เลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ และคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๕๖๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และคำสั่ง จังหวัดอ่างทอง ที่ ๒๘๑๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง ยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเดิมการมอบอำนาจ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลชุมชน ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เฉพาะรายการ โดยในข้อ ๔.๒ ได้มอบอำนาจ ด้านการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการทั้งกระบวนการให้หัวหน้าส่วนราชการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280-13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ประสงค์จะรับสมัครจากบุคคล ทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการโดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งคือจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศบียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ต) ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระคับ เดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสหกรณ์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ หลายอย่าง เช่น
๑) ส่งเสริม เผยแพร่ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป
๒) แนะนำ ล่งเสริม ให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอื่นๆ ภายใต้การส่งเสริม แนะนำ ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย สหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓) สอน แนะนำ ช่วยเหลือให้คณะกรรมการ ดำเนินการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
บันทึกบัญชีขั้นต้นให้เป็นปัจจุบัน
๔) แนะนำ ช่วยเหลือ ให้คณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
จัดทำงบการเงินพร้อมรายละเอียด
ประกอบให้แล้วเสร็จ
๕) ช่วยในการวางแผนพัฒนา ศึกษา วิเคราะห์ การดำเนินงานสหกรณ์
๖) แนะนำ ส่งเสริมและช่วยเหลือด้านการบัญชี และการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ
ที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ
๗) ส่งเสริม เผยแพร่ อุดมการณ์ หลักการและ วิธีการสหกรณ์แก่สหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกร และประชาชนทั่วไป
๘) แนะนำเกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์ การดำเนิน ธุรกิจ และการบริหารการจัดการให้แก,สหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร
๙) ดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจสภาวะเศรษฐกิจ การรวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูลเพื่อ ประกอบการดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร
๑๐) แนะนำ ล่งเสริม การดำเนินการต่างๆ ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรภายใต้ กฎหมายสหกรณ์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ๑๑) ช่วยปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริและโครงการอื่นๆ ตามที่ ได้รับมอบหมาย
๑๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

๑) มีความรู้ด้านบัญชีและสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานที่มีอยู่ในความรับผิดชอบ
๒) มีความรู้ในวิชาการสหกรณ์อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ ๓) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์ ๔) มิความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสาร บรรณอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความรูทั่วไป เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
๕) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพล เรือนกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ที่ใชีในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๖) มีความรู้ความสามารถในการใข้ภาษาและความรู้ด้าน คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาใบันหน้าที่ ๗) มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูลวิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล ๘) คุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสม หรือจำเป็นกับงานที่จะปฏิบัติ เช่น ปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ บริการที่ดี การสั่งสมความ เชี่ยวชาญ ในงาน จริยธรรม และความร่วมแรงร่วมใจ
๑. มีความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน ในตำแหน่งที่สมัครสอบ ๒. คุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสมหรือจำเป็นกับงานที่จะปฏิบัติ เช่น การปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ บริการที่ดี การสั่งสมความ เชี่ยวชาญในงาน จริยธรรม และความร่วมแรงร่วมใจ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2565 – 5 สิงหาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนที่ file 1

Comments

comments