Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-5 ส.ค. 2565 รวม 16 อัตรา,

กรมธนารักษ์

ลิงค์: https://ehenx.com/17347/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์,นิติกร,นายช่างโยธา,เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานขับรถยนต์
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 9,400-15,000
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 5 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมธนารักษ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ)

ด้วยกรมธนารักษ์จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ) จำนวน ๖ ตำแหน่ง รวม ๑๖ อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำชองส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗โดยอนุโลม หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๗.๖/ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒ ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๑๑๒ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ โดยอนุโลม ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๓/ว ๑๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๐/ว ๑๐๖ ลงวันที่ ๕ มีนาคม๒๕๖๒และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวๆ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นิติกร

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นายช่างโยธา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*


พนักงานขับรถยนต์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400- บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


นิติกร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


นายช่างโยธา

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


เจ้าพนักงานธุรการ

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

พนักงานขับรถยนต์

ได้รับคุณวุฒิการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมายเกี่ยวกับที่ราชพัสดุหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมา กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข มาตรฐานการใช้ที่ราชพัสดุ การจัดให้เช่า และการจัดทำสัญญาต่างตอบแทน
(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการใซัที่ราชพัสดุและการดำเนินการจัดเช่าต่าง ๆ การจัดให้เช่า การต่ออายุสัญญาเช่า การโอนสิทธิการเช่า การสืบสิทธิการเช่าแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแกกรรม การเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์การเช่า เพื่อควบคุมดูแลรายได้จากการจัดเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุ และเพื่อลดปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
(๓) ดำเนินการอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ในที่เช่า รื้อถอนสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งการดำเนินการอนุญาตให้ผู้เช่านำสิทธิการเช่าอาคารไปผูกพันเงินกู เพื่อให้บริการที่สอดคล้องกับความ ต้องการของผู้รับบริการ จัดทำรับ – จำหน่ายรายการในทะเบียนที่ราชพัสดุ และนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน ไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องกับความเป็นจริงและเพิ่มรายได้ให้กับหน่วยงาน
(๔) บำรุง ดูแลรักษาที่ราชพัสดุ และจัดทำแผนโครงการพัฒนาปรับปรุงที่ราชพัสดุ เพื่อรองรับ การใช้ประโยชน์จากที่ราชพัสดุ และเป็นแนวทางในการบริหารการใช้ประโยชน์จากที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(๕) ดำเนินการเกี่ยวกับการโต้แย้งกรรมสิทธิ้ ปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ เรื่องร้องเรียนหรือ ข้อโต้แย้งกรณีต่าง ๆ เพื่อหาข้อยุติปัญหา ให้เกิดความเป็นธรรม และไมให้รัฐสูญเสียผลประโยชน์
(๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นิติกร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(๑) เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมาย เกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุน การพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
(๓) ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการ ดำเนินการเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการดำเนินคดีของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงาน และสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง
(๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินคดี ประสานงานคดี และการบังคับคดีให้เป็นไปตาม คำพิพากษาของศาลในหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมธนารักษ์และกระทรวงการคลัง ดำเนินการเกี่ยวกับ ทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมธนารักษ์
(๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นายช่างโยธา

(๑) สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง ตรวจสภาพอาคาร บำรุงรักษาโครงการก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
(๒) ตรวจสอบ แก่ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) ตรวจสอบแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาตปลูกสร้างในที่ดินราขพัสดุ เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก่ไขเพิ่มเดิม รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๔) ถอดแบบเพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่างเพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง
(๕) ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแชม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
(๖) รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาวิเคราะห์วิจัยในงานด้านช่าง
(๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานธุรการ

(๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวก ราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
(๒) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งาน และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
(๔) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่าง ๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
(๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานขับรถยนต์

(๑) ปฏิบัติงานขับรถยนต์รับ – ส่งเจ้าหน้าที่ เพื่อไปติดต่อราชการภายนอก
(๒) ปฏิบัติงานดูแลรักษาทำความสะอาดรถยนต์ บำรุงรักษารถยนต์และซ่อมแซมรถยนต์เบื้องต้น
(๓) ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลการใช้รถยนต์ประจำวัน
(๔) ปฏิบัติงานควบคุมการเดิมนํ้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ในแต่ละเดือน
(๕) ปฏิบัติงานแจ้งเหตุการณ์ขัดช้องของรถยนต์เมื่อมีเหตุขัดข้องเกิดขึ้น
(๖) อำนวยความสะดวกและให้บริการที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ที่ใช้บริการรถยนต์
(๗) ขับรถตามกฎจราจรและมีนํ้าใจต่อผู้ร่วมทาง
(๘) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (ปริญญาตรี)    หัวข้อในการประเมินความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง –    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุ –    ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในหมวดที่เกี่ยวกับทรัพย์และนิติกรรมสัญญา –    ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ดิน –    ความรู้ด้านการตลาด –    ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์
    หัวข้อการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
    ความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพทั่วไป และทัศนคติ


นิติกร

นิติกร (ปริญญาตรี)    หัวข้อการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพทั่วไป และทัศนคติ


นายช่างโยธา

นายช่างโยธา (ปวส.)    หัวข้อการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
    –    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง –    ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้าง –    ความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคาก่อสร้าง –    ความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพทั่วไป และทัศนคติ


เจ้าพนักงานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.)    หัวข้อการประเมินความเหมาะลมกับตำแหน่ง ความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพทั่วไป และทัศนคติ


พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์ (ป.๖ ขึ้นไป)    หัวข้อการประเมินความรู้ ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ดังนี้ ๑. การเตรียมความพร้อม ๒. การออกรถ การถอยรถ การหยุดรถ ๓. การขับรถอย่างปลอดภัย ๔. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎจราจร ๕. การดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้น ๖. ทักษะด้านอื่นๆ
    หัวข้อการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
    ความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพทั่วไป และทัศนคติ

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมธนารักษ์  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 5 ส.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมธนารักษ์

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

Comments

comments