Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ส.ค. -5 ส.ค. 2565

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/17326/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-19,500
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ส.ค. – 5 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การล้า

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วใป

ด้วยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไชการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบ สัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงๆนราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงาน และการจัดหำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ คุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จิงประกาครับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

1) ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ที่ ก.พ. รับรอง
2) สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ได้อย่างน้อย 1 ภาษา
3) สามารถใช้ชุดคำสั่งปรับปรุงและสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลด้วยภาษา SQL
4) สามารถจัดสร้างและปรับปรุงฐานข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS)
5) สามารถออกแบบและวิเคราะห์ระบบและบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลได้ 


เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
2) สามารถติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่ง ระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้
3) สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างดีเยี่ยม 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

๑) ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบจัดการฐานจ้อมูล และพัฒนา ระบุบโปรแกรมใจ้งาน เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า รวมทั้งการวางแผน เพื่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าให้มึประสิทธิภาพสูงสุด
๑.๒) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การกำหนดตัวผู้ใซั และขอบเขตการใช้ประโยชน์จากระบบจ้อมูลด้านต่างๆ ของสำนักงานนโยบายและ ยุทธศาสตร์การค้า
๑.๓) บริหารจัดการฐานข้อมูลของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าให้ฏีประสิทธิภาพ และดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
๑.๔)ให้บริการในการเรียกใช้สืบค้น และปรับปรุงจ้อมูลในฐานจ้อมูลของสำนักงานนโยบาย และยุทธศาสตร์การค้า
๒) ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธื้ที่กำหนด
๓) ด้านการประสานงาน
๓.๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด
๓.๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับจ้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง เพื่อสร้างความเจ้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย .    …….
๔) ด้านการบริการ
๔.๑) ช่วยจัดทำคู่มีอระบบและคู่มือผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ใต้ด้วยตนเอง อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๒) ดำเนินการัผืกอบรมหรือถ่ายทอดความรู สนับสนุนการใช้งานระบบงานที่พัฒนา แก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน เพื่อสร้างความร้ความเช้าใจด้านวิชาคอมพิวเตอร์
๔.๓) ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ใช้เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแกัใขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ใต้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕) ปฏิบัติงานอนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังลับบัญชา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

๑) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกำหนดคุณสมบีติเฉพาะชองเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อฟวง อุปกรณ์เครือข่าย รวมทั้ง Software เพื่อให้รองรับการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ชองสำนักงานนโยบายและ ยุทธศาสตร์การค้า
๒) ปฏิบัติงานด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ในการควบคุม ดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบ การทำงาน แก้!ชปัญหาการใช้งานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้งระบบสนับสบุนต่างๆ ในเบื้องต้น เพื่อให้ระบบงานต่างๆ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
๓) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลซัอมูลเบื้องต้น ปรับปรุงดูแลรักษาความปลอดภัย จัดเก็บสำรองก้คืนข้อมูลเพื่อสนับสบุนการใช้ประโยชน์ข้อมูลและการป้องกันการสูญหายฃองข้อมูล
๔) จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลสถิติชองการใช้งาน เพื่อการวางแผนบำรุงรักษา
๕) ให้คำแนะนำตอบปัญหา แก้!ชปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอก หน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
๖) ปฏิบตงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง – การเซียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ๑. สอบปฏิบ้ติ (๖๐ คะแนน) –    เขียนชุดคำสั่งเพื่อให้1ด้ผลลัพห์ตามโจทย์ –    สร้าง หรือแก่ไชฐานจ้อมูลเพื่อให้ได้ ผลลัพท์ตามโจทย์ โดยสามารถเสือกใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ตนเองถนัด ๒. สอบสัมภาษณ์ (๔๐ คะแนน) –    ประเมินจากประวัติส่วนตัว ประวัติทางการศึกษา และ .ประว้ติการทำงาน และความเหมาะสมด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่ อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น


เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

หัวข้อ /องค์ประกอบที่จะประเมิน
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง –    ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (๕๐ คะแนน) –    กระบวนการแก1ชปัญหาระบบคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ทั้ง Hardware Software เครือข่าย แสะโปรแกรมสำเร็จรูป (๕๐ คะแนน)
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ๑ สอบปฏิบัติ (๖๐ คะแนน) –    ความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องคอม -พิวเตอร์ –    ความสามารถในการใช้งาน Microsoft Office ๒. สอบสัมภาษณ์ (๔๐ คะแนน) –    ประเมินจากประวัติส่วนตัว ประวัติทางการดึกษา และประวัติการทำงาน และความเหมาะสมด้านต่างๆ เข่น ความร้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทืวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอึ่น

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 5 ส.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

Comments

comments