Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-5 ส.ค. 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ลิงค์: https://ehenx.com/17313/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 17,290-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ชัยภูมิ (มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 5 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานประจำมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยว1ชาญเฉพาะ

ด้วยมหาวิทยาลัยราขภัฏชัยภูมิ มีความประสงค์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็น พนักงานประจำมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน ธ) อัตรา นั้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๕ ข้อ ๑๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน ใน สถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๕๒ คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ ๒๐๖๖/๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายงานให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ ประกอบกับมติคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จึงรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็น พนักงานประจำมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17290- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17290- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ไม่ต้ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา


นิติกร

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใม1ตากว่านี้ ทางด้าน นิติศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑) ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ช่วยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย
(๒) จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการ ต่าง ๆ ซึ่งเป็นแผนงานของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ได้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๓)ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการปฏิบัติงานแก, เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฟิกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๖) ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลส้มฤทธิ้ที่กำหนด
๓) ด้านการประสานงาน
(๑)ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมีอและผลส้มฤทธตามที่กำหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔) ด้านการบริการ
(๑)ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการเงินและบัญชี รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิชาการเงิน และบัญชี เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการไต้ทราบข้อมูล และความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ พิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ


นิติกร

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านนิติการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑) ต้านการปฏิบัติการ
(๑) ร่างหรือแก้ไขเพิ่มเดิมกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ จัดทำนิติกรรม หรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ศึกษาพิจารณาให้ความเห็นทั้งในข้อกฎหมาย และข้อเท็จจริงในการร่าง กฎหมายเสนอความเห็นในการดีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมาย ตอบข้อหารือปัญหากฎหมายและทางปฏิบัติ ทางกฎหมาย ศึกษา ด้นคว้า วิเคราะห์หรือสังเคราะห์งานทางด้านกฎหมายเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๒) สอบสวนตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยของบุคลากรและการร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์ การดำเนินการทางคดี การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง ติดตามและประสานงาน การดำเนินคดี เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม
(๓)ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการปฏิบัติงานแก่ เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฟิกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๒) ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
๓) ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธึ๋ตามที่กำหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก,บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔) ด้านการบริการ
(๑) ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านกฎหมายรวมทั้ง ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านกฎหมาย เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิชาที่สอบ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

๙.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (๕๐ คะแนน)
ทดสอบข้อเขียนความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
๑. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็นการทดสอบความสามารถในการ คิดวิเคราะห์ ครอบคลุมประเด็น ดังนี้
(๑) การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความเข้าใจ ในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การดีความจากบทความ ข้อความหรือสถานการณ์ต่าง ๆ
(๒) การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความ หรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่าง ๆ
(๓) การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ การคิดรวบยอด แก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความเพียงพอของข้อมูล
๒. วิชาภาษาอังกฤษ เป็นการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษเพื่อวัดความเข้าใจ ในการสื่อสาร โดยใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสม ทั้งในเชิงความหมายและบริบทแสดงถึง ความสามารถในการ สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบความเข้าใจ ในสาระของข้อความ หรือบทความ และการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น
๓. ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ดังนี้
(๑) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๔
(๔) ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
๙.๒ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
สอบข้อเขียนตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้
๙.๓ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๕๐ คะแนน)
โดยการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวิติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจาก การสัมภาษณ์ ทั้งนี้ให้ผู้สมัครจัดเตรียมแบบบันทึกความสำเร็จ (Portfolio) จำนวน ๓ ขุด เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ ในวันที่รับการสัมภาษณ์


นิติกร

ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้
๙.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (๕๐ คะแนน)
ทดสอบข้อเขียนความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
๑. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็นการทดสอบความสามารถในการ คิดวิเคราะห์ ครอบคลุมประเด็น ดังนี้
(๑) การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความเข้าใจ ในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความจากบทความ ข้อความหรือสถานการณ์ต่าง ๆ
(๒) การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความ หรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่าง ๆ
(๓) การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ การคิดรวบยอด แก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เซิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความเพียงพอของข้อมูล
๒. วิชาภาษาอังกฤษ เป็นการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษเพื่อวัดความเข้าใจ ในการสื่อสาร โดยใข้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสม ทั้งในเซิงความหมายและบริบทแสดงถืง ความสามารถในการ สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบความเข้าใจ ในสาระของข้อความ หรือบทความ และการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น
๓. ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ดังนี้
(๑) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๔
(๔) ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
๙.๒ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
โดยวิธีการสอบช้อเขียน วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกฎหมาย ดังต่อไปนี้
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
(๓) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
(๔) พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดชองเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
(๕) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
(๖) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
๙.๓ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๕๐ คะแนน)
โดยการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจาก การสัมภาษณ์ ทั้งนี้ให้ผู้สมัครจัดเตรียมแบบบันทึกความสำเร็จ (Portfolio) จำนวน ๓ ชุด เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ ในวันที่รับการสัมภาษณ์

วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  :สมัครทางไปรษณีย์   ,สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัครกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบล้วน ซัดเจน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ ๕ ส่งทางไปรษณีย์มาที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ๑๖๗ หมู่ ๒ ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ36000 ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 – 5 สิงหาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

หรือส่งเอกสารหลักฐานตามข้อ ๕ในรูปแบบ PDF จำนวน ๑ ไฟล์ มาที่อีเมล์ hrcpru@gmail.com

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

แผนที่ file 1 | file 2 | ใบรับสมัคร

Comments

comments