Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สนจ.แม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ก.ค. -18 ก.ค. 2565

สนจ.แม่ฮ่องสอน

ลิงค์: https://ehenx.com/17245/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: แม่ฮ่องสอน (สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 ก.ค. – 18 ก.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สนจ.แม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจดามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ คุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๘๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง การมอบอำนาจการบริหารงานบุคคลชองพนักงานราชการ คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๓๐๔๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจชองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้แก่รองผู้ว่าราชการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดปฏิบัติราชการแทน และกำกับดูแล และคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๑๓๓๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งพนักงาน วิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานวิชาการพัสดุ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาจากสถานบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานวิชาการพัสดุ

(1) รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภาพและมาตรฐานของพัสดุ
(2) ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแบบต่าง ๆ เช่น วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีการคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ
(3) จัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่าง ๆ ได้โดยสะดวก
(4) ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
(๕) จำหน่ายพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
(6) ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านพัสดุ เช่น ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด
(7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

วิชาที่สอบ

พนักงานวิชาการพัสดุ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนจ.แม่ฮ่องสอน  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ติดต่อขอรับใบสมัคร และยืนใบสมัครด้วยตนเองไต้ที่ 

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 – 18 กรกฎาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สนจ.แม่ฮ่องสอน

แผนที่ file 1

Comments

comments