Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 มิ.ย. -1 ก.ค. 2565

กองบัญชาการกองทัพไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/17212/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมส่งกำลังบำรุงทหาร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมส่งกำลังบำรุงทหาร

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการเพิ่มเดิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กรมส่งกำลังบำรุงทหาร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ เพิ่มเดิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในกลุ่มงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๔.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย
๔.๒ เพศชาย/หญิง อายุไม่ตํ่ากว่า ๒๑ ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์
๔.๓ มีสัญชาติไทย รวมทั้งบิดา มารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด เป็นผู้เลื่อมใสในการ ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๔.๔ไม่เป็นช้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนทองถิ่น
๔.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค การเมือง
๔,๖ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาน
๔.๗ มีร่างกายแข็งแรง ไม่มึโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการรับราชการ
๔.๘ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินลันพ้นตัว หรือบุคคลลัมละลายตามคำพิพากษาชองศาล
๔.๙ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิดฐาน ประมาทหรือลหุโทษ
๔.๑๐ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราขการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๔.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานบริการ

๓.๑ ปฏีนัติงานเกี่ยวกับการรวบรวม พิมพ์เอกสารราชการ และรับ – ส่ง เอกสารและพัสดุ
๓.๒ ติดต่อราชการตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓.๓ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวช้องกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิชาที่สอบ

พนักงานบริการ

๘.๑ สอบทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๖๕๖๕ เวลา ๐๗๐๐-๐๙๐๐ ณ บริเวณลานด้านข้างอาคาร ๑ บก.ทท. (ลิฟท์ 0
๘.๒ สอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓๐๐-๑๖๐๐ ณ ห้องประชุม กรมส่งกำลังบำรุงทหาร (๑)
๘.๓ กำหนดสอบตามข้อ ๗.๑-๗.๒ หากผู้เข้าสอบมาถึงสถานที่สอบข้ากว่าเวลาเริ่มสอบที่ กำหนดไว้เกินกว่า ๑๕ นาที ไม่อนุญาตให้ทำการสอบ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่ ๒๗ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๖๕๖๕ เวลา ๐๘๓๐-๑๖๐๐ ณ กองกลาง

กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กรมส่งกำลังบำรุงทหาร ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565 – 1 กรกฎาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กองบัญชาการกองทัพไทย

แผนที่ file 1

Comments

comments