สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 15 มิ.ย. -21 มิ.ย. 2565

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 15 มิ.ย. -21 มิ.ย. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ลิงค์: https://ehenx.com/17127/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่คลังสินค้า(คลังใน),เภสัชกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-29,250
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 มิ.ย. – 21 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานทุนหมุนเวียน ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง กำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตราการกำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ เกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติสำหรับผู้ที่จะได้รับการว่าจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๔ อัตรา โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (คลังใน)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เภสัชกร

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20580-29250 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานการเงินและบัญชี

–    ปริญญาตรีสาขาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือเทียบเท่า
–    มีความสามารถทางด้านบัญชี
–    มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถลงรายรับ รายจ่ายทางบัญชี
–    มีความละเอียดรอบคอบ


เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (คลังใน)

–    ปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่า
–    มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ มีความรู้เกี่ยวกับระบบคลังสินค้าและระบบโลจิสดิกส์
มีความสามารถขับรถโฟล์คลิฟท์ได้ ความสามารถในการตรวจนับสินค้า การบรรจุและการจัดเรียงสินค้า มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และตรงต่อเวลา มีใจรักในการบริการ


เภสัชกร

ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรม ชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานการเงินและบัญชี

๑) ประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด และส่วนราชการอื่น ๆ
ในส่วนที่เป็นงานในหน้าที่ของฝ่ายการเงินและบัญชี
๒) ดูแลงานบริหารทั่วไปของฝ่าย ปฏิบัติงานหรือจัดทำกิจกรรมกับส่วนงานอื่นเพื่อบรรลุ เป้าหมายของกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
๓) ดูแลการรับเงินและจ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพ คล่องตัว
๔) ควบคุม ดูแลและบันทึกการเบิกจ่ายเงิน และการยืมเงินทดรอง การจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคล่องตัวและถูกต้องครบถ้วน
๕) ดูแลการนำส่งภาษีแกสรรพากร
๖) รายงานผลการรับเงิน การใช้จ่ายเงินประจำเดือน รวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๗) ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (คลังใน)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑) จัดเตรียมสถานที่และบริหารจัดการสถานที่จัดเก็บ เพื่อจัดเก็บยาและตรวจรับยา
๒) จัดเก็บวัตถุเสพติดโดยแบ่งประเภทเป็นวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่เป็นยาเสพติด
และวัตถุออกฤทธ
๓) จัดเตรียมวัตถุเสพติดตามรายการเบิก-จ่ายยาจากคลังนอก
๔) ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดเตรียมวัตถุเสพติด ก่อนจ่ายให้แก่คลังนอก
๕) บันทึกข้อมูลและตัดจ่ายรายการวัตถุเสพติดให้คลังนอก
๖) บริหารงานเอกสารข้อมูลการเบิก-จ่ายให้ตรงตามคำขอเบิก
๗) ตรวจนับ stock ยา ให้ตรงตามบัญชีปริมาณคงคลังใน
๘) ตรวจสอบสภาพภายนอกของวัตถุเสพติดในคลังในให้อยู่ในสภาพไม่ชำรุดเสียหาย
๙) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


เภสัชกร

๑. พิจารณาการจำหน่ายวัตถุเสพดิดที่ใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรมให้กับ สถานประกอบการและสถานพยาบาลทั่วประเทศ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒. ร่วมในการตรวจสอบ ประเมิน พิจารณา รายงานการกระจายวัตถุเสพติดทางการแพทย์และร่วมหา แนวทางแก้!ข ป้องกันเมื่อเกิดปัญหา
๓. ร่วมจัดเตรียมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความเห็นต่อรายงานการรับ การจ่าย การเก็บรักษา และวิธีการปฏีบิตเกี่ยวกับการควบคุมยาเสพติดให้โทษของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๔. ร่วมจัดเตรียมการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาคำขอชื้อ และการใช้เมทาโดน
๕. ร่วมจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดปริมาณยาเสพติด ให้โทษในประเภท ๒ ที่ผู้อนุญาตให้จำหน่ายหรือมี!วิในครอบรอง
๖. ร่วมแก้!ขปัญหา วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากงานคลังยานอกวัตถุเสพติดทางการแพทย์ กับเจ้าหน้าที่ และเสนอแนวทางการป้องกันแก้!ข
๗. ร่วมพัฒนาระบบการสำรองยา/การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ และร่วมแก้!ขปัญหาวิเคราะห์ ปัญหาที่เกิดจากงาน และหาแนวทางแก้!ขป้องกัน
๘. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

พนักงานการเงินและบัญชี

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ๑) ความรู้ความสามารถทั่วไป ๒) ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น ๓) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง ๔) ความรู้เกี่ยวกับด้านการเงินและบัญชี
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ๑) มนุษย์สัมพันธ์ (๒๐ คะแนน) ๒) บุคลิกภาพ (๒๐ คะแนน) ๓) ความมั่นคงทางอารมณ์ (๒๐ คะแนน) ๔) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบ (๒๐ คะแนน) ๕) ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (๒๐ คะแนน)


เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (คลังใน)

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ๑) ความรู้ความสามารถทั่วไป ๒) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเสพติด ๓) ความรู้เกี่ยวกับวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ ๔) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารคลังสินค้าและระบบโลจิสติกส์
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ๑) มนุษย์สัมพันธ์ (๒๐ คะแนน) ๒) บุคลิกภาพ (๒๐ คะแนน) ๓) ความมั่นคงทางอารมณ์ (๒๐ คะแนน) ๔) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบ (๒๐ คะแนน) ๔) ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (๒๐ คะแนน)


เภสัชกร

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติ ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรม ที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีอื่นเพิ่มเดิม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เข่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ใน การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงท่าวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง

วิธีการสมัครงานพนักงาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. – 21 มิ.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments