กกพ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-24 มิ.ย. 2565


ฝากประชาสัมพันธ์

กกพ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ลิงค์: https://ehenx.com/17125/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ,เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านบัญชี/การเงิน,เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านตรวจสอบภายใน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 18,000-30,000
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 24 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กกพ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

เรื่อง รับสมัครพนักงาน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) มีความประสงค์จะรับ สมัครพนักงาน อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๗ และ ข้อ ๑๔ ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน กกพ. พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงาน กกพ. จึงประกาศรับสมัครพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000-30000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านบัญชี/การเงิน

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000-30000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านตรวจสอบภายใน

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000-30000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกับที่สำนักงานคณะกรรมการช้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับรอง ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

–    วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า, พลังงาน)
–    วิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิทยาการจัดการช้อมูล)

มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑) TOEIC Listening & Reading Test ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ คะแนน
๒) TOEFL CBT ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ คะแนน
๓) TOEFL IBT ไม่น้อยกว่า ๖๔ คะแนน
๔) IELTS ไม,น้อยกว่าระดับ ๕
๕) cu TEP ไม่น้อยกว่า ๖๐ คะแนน
๖) TU GET ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ คะแนน
สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรหรือผู้สมัครที่ สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศไม่ต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านบัญชี/การเงิน

สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกับที่สำนักงานคณะกรรมการช้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับรอง ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

– การบัญชี
– การเงิน

มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑) TOEIC Listening & Reading Test ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ คะแนน
๒) TOEFL CBT ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ คะแนน
๓) TOEFL IBT ไม่น้อยกว่า ๖๔ คะแนน
๔) IELTS ไม,น้อยกว่าระดับ ๕
๕) cu TEP ไม่น้อยกว่า ๖๐ คะแนน
๖) TU GET ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ คะแนน
สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรหรือผู้สมัครที่ สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศไม่ต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านตรวจสอบภายใน

สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกับที่สำนักงานคณะกรรมการช้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับรอง ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

–    การบัญชี
–    วิศวกรรมศาสตร์
–    นิติศาสตร์
–    เศรษฐศาสตร์
–    เทคโนโลยีสารสนเทศ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑) TOEIC Listening & Reading Test ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ คะแนน
๒) TOEFL CBT ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ คะแนน
๓) TOEFL IBT ไม่น้อยกว่า ๖๔ คะแนน
๔) IELTS ไม,น้อยกว่าระดับ ๕
๕) cu TEP ไม่น้อยกว่า ๖๐ คะแนน
๖) TU GET ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ คะแนน
สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรหรือผู้สมัครที่ สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศไม่ต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาระบบบริการดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของสำนักงาน กกพ. ดูแลการใช้ระบบบริการดิจิทัล ฐานข้อมูล และบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ระบบฐานข้อมูล รวมถึงการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน สนับสนุนการกำหนดสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติของผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) กำกับดูแลระบบรักษาความปลอดภัยและการสำรองข้อมูล เพื่อความมั่นคงปลอดภัยจากความเสี่ยงและภัยคุกคามทางไซเบอร์ สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาแพลตฟอร์มด้านการบริการดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล สนับสนุนการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมจากการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Data Sharing) สนับสนุนการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลพลังงานเพื่อสนับสนุนการกำกับกิจการพลังงาน รวมถึงจัดทำการพยากรณ์และคาดการณ์สถานการณ์พลังงานเพื่อสนับสนุนการกำกับกิจการพลังงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านบัญชี/การเงิน

ปฏิบัติงานทางด้านการบัญชี/การเงิน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์แนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการพลังงาน การจัดทำหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการพลังงาน การให้ความเห็นประกอบการพิจารณาข้อเสนออัตราค่าบริการพลังงานของผู้รับใบอนุญาต รวมทั้งจัดทำข้อเสนอการปรับอัตราค่าบริการพลังงานตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน รวมถึงดำเนินการพัฒนารูปแบบการรายงานบัญชีข้อมูลมาตรฐานสำหรับผู้รับใบอนุญาต และจัดทำฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการกำกับอัตราค่าบริการพลังงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้ปฏิบัติงานทางด้านตรวจสอบภายใน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านบัญชี การเงิน การบริหารงบประมาณ การพัสดุ ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงาน กกพ. และกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตรวจสอบมาตรฐานวิศวกรรมและความปลอดภัยในการประกอบกิจการพลังงาน ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับแผนงานและขอบเขตการตรวจสอบภายใน ติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินและพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายาหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านตรวจสอบภายใน

วิธีการสมัครงานพนักงาน กกพ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๒ และข้อ ๓ ที่ประสงค์จะสมัครเช้ารับการคัดเลือก สามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.erc.or.th โดยต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ชัดเจน และครบถ้วนสมบูรณ์

๔.๒ สำนักงาน กกพ. จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้สมัครผ่านทางอีเมล recruit@erc.or.th และแนบหลักฐานการสมัครครบถ้วนเท่านั้น (เอกสารหลักฐานการสมัครขนาดรวมไม่เกิน ๒๕ MB ) โดยผู้สนใจ สามารถยื่นใบสมัครผ่านทางอีเมล recruit@erc.or.th ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.erc.or.th

กกพ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2565 – 24 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กกพ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments