กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2565

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมปศุสัตว์

ลิงค์: https://ehenx.com/17111/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมปศุสัตว์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกองแผนงาน กรมปศุสัตว์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพี่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกากิคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกำหนดลักษณะ งานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ฌ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยปีรายละเอียด ด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การขัดการทั่วไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑. ขัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด
๒. รวบรวมรายละเอียดการขัดทำงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการทำงบประมาณประจำปีของ หน่วยงาน
๓. ตรวจสอบและพิจารณาความลูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพี่อให้เกิดความถกต้องในการ ปฏิบัติงาน
๔. ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอ ความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของ หน่วยงาน
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

การประเมินครั้งที่ ๑ ๑. ความรู้ความสามารถ ๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป ๑.๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (หลักการบัญชี , ความรู้ เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และงบประมาณของส่วนราชการ) ๒. ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน –    การใช้งานคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน (Microsoft Windows) –    การใช้โปรแกรม Microsoft Office (Ms. Word, Ms. Excel, Ms. Access) และการใช้งาน Internet
การประเมินครั้งที่ ๒ สมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน สมรรถนะหลัก –    การมุ่งผลสัมฤทธี๋ (ความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบงาน ขยัน อดทน กระดีอรือร้น ตั้งใจทำงาน) –    การบริการที่ดี –    การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (ใฝ่เรียนรู้ถึนใจด้นคว้า ข้อมูลใหม่ ๆ แม่นยำทางวิชาการ) –    จริยธรรม (ชื่อสัตย์ เสียสละ) –    ทำงานแบบร่วมแรงร่วมใจ (มนุษยสัมพันธ์ ประสานงานทำงาน เป็นทีม ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง) สมรรถนะอื่น ๆ ที่จำเป็น –    ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ –    การคิดวิเคราะห์ –    ศิลปะการสื่อสาร –    ความถูกต้องของงาน –    การควบคุมตนเอง (บุคลิกภาพ ห่วงทีวาจา วุฒิภาวะอารมณ์)

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ httpy/plaกning.dld.go.th/th หัวข้อการรับสมัครงานหรือขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่าย บริหารทั่วไป กองแผนงาน ดึกซัยอัศวรักษ์ ชั้น ๔ 

กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565 – 30 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมปศุสัตว์

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments