กรมสุขภาพจิต รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 มิ.ย. -24 มิ.ย. 2565

กรมสุขภาพจิต รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 มิ.ย. -24 มิ.ย. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมสุขภาพจิต รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์

ลิงค์: https://ehenx.com/17110/ หรือ
ตำแหน่ง: นักสังคมสงเคราะห์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครพนม (รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 มิ.ย. – 24 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมสุขภาพจิต

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพี่อเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป ในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

ด้วยกรมสุขภาพจิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง ค่าตอบแทนของ พนักงานราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติสำหรับ ผู้ที่จะได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ และคำสั่งกรมสุขภาพจิต ที่ ๘๐๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต ในการสรรหา เลือกสรรและ ลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/สถาบัน/โรงพยาบาล/ศูนย์ และกลุ่มในสังกัด กรมสุขภาพจิตเป็นผู้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับ สมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักสังคมสงเคราะห์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักสังคมสงเคราะห์

ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ จิตวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักสังคมสงเคราะห์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสงเคราะห์ผู้มีปัญหาทาง สังคม เช่นเด็กและบุคคลวัยรุ่นคนชราคนขอทานโสเภณีผู้ต้องขัง ผู้ป่วยคนพิการและทุพพลภาพ และ ประชาชนทั่วไปที่ไม่สามารถจะแกไขปัญหาของตัวเองและครอบครัว หรือผู้ตกทุกข์ได้ยากในกรณีต่างๆ อันจะมี ผลกระทบกระเทือนต่อสังคมโดยส่วนรวม พิจารณาปัญหาและให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือตามหลักการสังคม สงเคราะห์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๑. ค้นหาข้อเท็จจริง สัมภาษณ์ สอบประวัติ เยี่ยมบ้าน ติดตาม ลีบเสาะหาข้อเท็จจริง รวมทั้ง ศึกษาชุมชน และประเมินสภาวะทางสังคมเบื้องต้นใช้วินิจฉัย เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องด้น แก่กลุ่มเป้าหมายใน ระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม และชุมชน
๒. ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ บำบัด พื่นฟู ป้องกัน ปกป้อง คุ้มครอง และพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเอง
๓. รวบรวม ประมวล สรุป จัดลำดับความสำคัญและความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งวิเคราะห์ สาเหตุและผลกระทบของปัญหา เพื่อประกอบการวางแผนให้ความช่วยเหลือ พิทักษ์สิทธิ และพัฒนาคุณภาพ ชีวิตกลุ่มเป้าหมาย
๔. สำรวจ รวบรวม ศึกษา สรุปจัดทำรายงาน รวมทั้งประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการ สถานการณ์และปัญหาด้านสังคม เพื่อประกอบการวิจัย การจัดทำฐานข้อมูล การวางแผน การจัดทำหลักเกณฑ์ มาตรฐานและการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
๕. รวบรวม จัดเก็บข้อมูล สถิติเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อประกอบการ จัดทำเครื่องมือทางสังคมสงเคราะห์ คู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิขาการ สื่อเพื่อนำไปใชในการดำเนินงานด้าน สังคมสงเคราะห์
๖. จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อประกอบการพัฒนาและ วางแผนด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิชาที่สอบ

นักสังคมสงเคราะห์

๑. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสังคม สงเคราะห์จิตเวช ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ชั้นตอน กระบวนการ เทคนิค ทักษะ และเครื่องมือในการ ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
๒. ความสามารถในกระบวนการศิต วิเคราะห์ สถานการณ์ปัจจุบันทางสังคมภายใต้บริบทการทำงาน ด้านสังคมสงเคราะห์จิตเวช

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสุขภาพจิต รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๒ อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก 

รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2565 – 24 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมสุขภาพจิต รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments