สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 มิ.ย. -27 มิ.ย. 2565


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ลิงค์: https://ehenx.com/17100/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 มิ.ย. – 27 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ด้วยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ได้รับจุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา (จะต้อง เป็นคุณอุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑. งานลงทะเบียนรับ – ส่งเอกสารภายใน และภายนอกหน่วยงาน ด้วยระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. งานจัดเก็บหนังสือภายใน และภายนอกหน่วยงาน เพื่อสะดวกต่อการสืบค้น
๓. ดำเนินการและประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก
๔. ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลและสนับสบุนการประสานการดำเนินงานของหน่วยงาน
๕. ปฏิ,บติงานบริการทั่วไปของหน่วยงาน
๖. ช่วยจัดทำหนังสือราชการต่าง ๆ และอำนวยความสะดวกในการประชุม
๗. การปฏิบัติงานติดตาม รวบรวมข้อมูล และจัดทำรายงาน
๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชาหรือสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

สำนักงานๆ จะประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของผู้สมัคร ด้งนี้ (๑) การประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ (ภาค ก) โดยวิธีสอบข้อเขียน คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่ แค้ไขเพิ่มเติม ระเบียบของพนักงานราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ ภาษาอังกฤษ
(๒) การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ข) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน จะประเมินเพื่อพิจารณาสมรรถนะ และความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติ การศึกษา ประวัติและประสบการณ์ในการทำงาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้ารับการประเมิน และจาก การสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเดิมอีกก็Iด้เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่ อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิน้ติงานในหน้าที่ ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัย ความสามารถ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. – 27 มิ.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments