กรมวิชาการเกษตร สวพ.7 เปิดรับสมัครสอบ 6 มิ.ย. -10 มิ.ย. 2565 รวม 6 อัตรา,

กรมวิชาการเกษตร สวพ.7 เปิดรับสมัครสอบ 6 มิ.ย. -10 มิ.ย. 2565 รวม 6 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมวิชาการเกษตร สวพ.7

ลิงค์: https://ehenx.com/17037/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานประจำสำนักงาน,นักวิชาการเกษตร,เจ้าหน้าที่การเกษตร,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: สุราษฎร์ธานี (สวพ.7)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 มิ.ย. – 10 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สวพ.๗) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนน อาศัยอำนาจตาม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบ อัตรากำลังพนักงานราขการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สวพ.๗) กรมวิชาการเกษตร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานประจำสำนักงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


นักวิชาการเกษตร

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่การเกษตร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการ บัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชา การเลขานุการ สาขาวิขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ สาขาวิขาภาษาต่างประเทศ ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการ ธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ -อนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี สาชาวิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี


พนักงานประจำสำนักงาน

ประกาศนืยบัตรประโยค มัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.๓) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.๖)


นักวิชาการเกษตร

ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่า นี้ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต พืชสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ หรือ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีเมล็ดพันธุพืช ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางพฤกษศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการยาง


เจ้าหน้าที่การเกษตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร


เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทางระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ทางการจัดการสารสนเทศและ คอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางคอมพิวเตอร์ศึกษา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงานด้านธุรการและงาน สารบรรณเกี่ยวกับการร่าง หนังสือโต้ตอบ ตรวจทาน หนังสือ รวบรวมข้อมูลและ สถิติ จัดทำ รวบรวมเอกสาร การเงิน งบประมาณ จัดเตรียมเอกสาร เตรียมการ ประชุม และจดบันทึกรายงาน การประชุม เก็บรักษาเอกสาร สำคัญ การดำเนินการเกี่ยวกับ พัสดุ ครุภัณฑ์ และปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานประจำสำนักงาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการทั่วไป งานรับ-ส่ง หนังสือ และ/หรือ ขับรถยนต์ บำรุงรักษารถยนต์ และ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการเกษตร

ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกษตรเกี่ยวกับ การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับวิชาการเกษตร หรือ ควบคุมและดำเนินการให้เป็นไปตาม กฎหมายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ หรือบริการวิเคราะห์ ทดสอบตรวจสอบและ รับรองปัจจัยการผลิต ผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืช กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พืช สินค้า เกษตร หรือให้บริการวิชาการและ เทคโนโลยีทางการเกษตร หรือศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับ ระบบงานวิจัย งานแผนงาน และการ ติดตามประเมินผล และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่การเกษตร

ช่วยนักวิชาการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับงานด้านต่างๆ เช่น การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับ วิชาการเกษตร การควบคุม ตามกฎหมายที่กรม รับผิดชอบ การบริการ วิชาการ การผลิตพันธุ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติงานด้านระบบงาน คอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานจัดการ ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและพัฒนา หรืองานบริการ หรืองานบริหาร จัดการของกรมวิชาการเกษตร จัดการระบบข้อมูลเผยแพร่ด้าน web site ของกรมวิชาการเกษตร บำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ ระบบเครือข่ายและปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานธุรการ

การประเมินครั้งที่ ๑
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบ งานสารบรรณและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือความรู้อื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที,ปฏิบัติ การประเมินครั้งที่ ๒
๑.การมุ่งผลสัมฤทธ
๒.ความถูกต้องของงาน
๓.การบริการที่ดี
๔.การทำงานเป็นทีม


พนักงานประจำสำนักงาน

การประเมินครั้งที่ ๑
๑. ทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงาน สารบรรณ
๒. ทดสอบความรู้ ความสามารถด้าน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ ปฏิบัติ
๓.ทดสอบความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
การประเมินครั้งที่ ๒
๑.การบริการที่ดี
๒.การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน อาชีพ
๓.การทำงานเป็นทีม
๔.ความรับผิดชอบ


นักวิชาการเกษตร

การประเมินครั้งที่ ๑ ๑. ทดสอบความรู้ใน ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ กรมวิชาการเกษตร ๒.ทดสอบความรู้ทาง การเกษตร ความรู้ในการ วิจัย วิเคราะห์ ทดสอบ และความรู้ทาง วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีด้านการเกษตร ๓.ทดสอบความรู้อื่นๆ ที่ เกี่ยวช้อง กับลักษณะงาน ที่ปฏิบัติ
การประเมินครั้งที่ ๒
๑.การมุ่งผลสัมฤทธี้ ๒.การบริการที่ดี
๓.การคิดวิเคราะห์
๔.การสืบเสาะหาข้อมูล


เจ้าหน้าที่การเกษตร

การประเมินครั้งที่ ๑
๑.ทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเกษตร
๒.ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ที่ กรมวิชาการเกษตร รับผิดชอบ
๓.ทดสอบความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
การประเมินครั้งที่ ๒
๑.การบริการที่ดี
๒.การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
๓.ความยืดหยุ่นผ่อนปรน
๔.ความลูกต้องของงาน


เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

การประเมินครั้งที่ ๑
๑.ทดสอบความรู้พี้นฐาน เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
๒.ทดสอบความรู้พี้นฐาน เกี่ยวกับการจัดการข้อมูล ๓.ทดสอบความรู้อื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ ปฏิบัติ
การประเมินครั้งที่ ๒
๑.การมุ่งผลสัมฤทธี้
๒. การคิดวิเคราะห์
๓.การสืบเสาะหาข้อมูล
๔.ความลูกต้องของงาน

วิธีการสมัครงาน กรมวิชาการเกษตร สวพ.7  :

ผู้ประสงค์จะสมัคร

สวพ.7 สวพ.7 ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2565 – 10 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมวิชาการเกษตร สวพ.7

แผนที่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments